Geowetenschappen

Grensverleggend onderzoek en onderwijs voor een duurzame aarde.

Profiel van de faculteit

De faculteit Geowetenschappen heeft de ambitie om wereldleidend te zijn in onderwijs en onderzoek op het gebied van het systeem aarde en duurzaamheid, van lokale tot mondiale schaal. Onderwijs en onderzoek vinden plaats in een open en inspirerende omgeving, met ruimte voor creativiteit, debat en kritische reflecties. We zoeken vernieuwing in de disciplines en we stimuleren interdisciplinaire samenwerking. De samenleving staat de komende decennia voor de uitdaging om grote transities te realiseren, zoals die op het gebied van de energievoorziening, het waterbeheer, de aanpassing aan klimaatverandering en de kwaliteit van de leefomgeving. In de komende strategieperiode staat daarom duurzaamheid centraal als overkoepelend thema voor het onderwijs en onderzoek. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met maatschappelijke partners en beogen we een actieve rol in het maatschappelijk debat.

In de komende strategieperiode staat duurzaamheid centraal als overkoepelend thema voor het onderwijs en onderzoek.

Met de unieke combinatie aan expertise in bèta- en gammadisciplines in één faculteit kunnen we onze ambitie waarmaken. Onze keuzes worden duidelijk door de inzet in de strategische thema’s, met een nadruk op Pathways to Sustainability. Via onderzoek in de thema’s en via multidisciplinair onderwijs geeft de faculteit Geowetenschappen verder invulling aan de universitaire ambities gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Het begrip duurzaamheid en de SDG’s zijn veelomvattend; naast ecologische duurzaamheid zijn onder andere ook economische en sociale duurzaamheid van belang. De komende periode gaan we meer in discussie met elkaar en met partners buiten de universiteit om duiding te geven aan deze begrippen en onze kennis- en onderwijsagenda op basis hiervan verder te ontwikkelen.

We betrekken actief maatschappelijke actoren om met wetenschappelijke kennis betekenisvolle impact te verkrijgen.

We dragen bij aan de universitaire ambities door versterking van de verbinding van natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke disciplines. De faculteit Geowetenschappen wil leidend zijn in het disciplinaire onderzoek en excelleren in het leggen van verbindingen tussen de disciplines, niet alleen binnen de faculteit, maar ook op universitair niveau en in de samenwerking met partners buiten de universiteit. We betrekken actief maatschappelijke actoren om met wetenschappelijke kennis betekenisvolle impact te verkrijgen. We gaan allianties aan met onze nationale en internationale kennispartners met gezamenlijke onderzoeksprogramma’s en gezamenlijke aanstellingen. Daarmee halen we complementaire kennis in huis en bereiden we ons voor op nieuwe toekomstige maatschappelijke opgaves, die nu misschien nog onvoldoende in beeld zijn. Ook uit ons vrije, ongebonden onderzoek zullen nieuwe thema’s tot ontwikkeling komen.

Interne en externe verbindingen leiden tot nieuwe interdisciplinaire inzichten die nodig zijn om grote maatschappelijke opgaves zoals klimaatverandering, duurzaamheid, ongelijkheid, gezondheid en digitalisering te adresseren. We bouwen hiermee voort op onze kennis en onderwijs over het hele systeem aarde, van de diepe aarde tot de atmosfeer, en op onze kennis over sociaal-maatschappelijke processen zoals sociale ongelijkheid en migratie. We bouwen hiermee ook voort op de hoge kwaliteit infrastructuur van onze laboratoria om wereldwijd aan de top te blijven staan.

Geo Open Dag

In ons onderwijs geven we de komende periode meer aandacht aan multidisciplinariteit, bouwend op de bestaande sterke basis die hiervoor de afgelopen jaren is gelegd. De geo-student van de toekomst moet klaar zijn voor een veranderende internationale arbeidsmarkt. Mede daarom versterken we ons onderwijs dat gericht is op vaardigheden, zoals samenwerken en kennis van digitale methodes en technieken. We ontwikkelen nieuwe onderwijsvormen, zoals challenge based learning, en bieden flexibiliteit aan studenten om keuzes te maken voor verdieping of verbreding. In het onderwijs streven we ernaar om studenten optimaal voor te bereiden om bij te dragen aan oplossingen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Uitgangspunt is dat we blijven staan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek en ons richten op samenwerking, ontmoeting en debat.

De COVID-19 crisis heeft grote impact gehad op ons onderwijs en onderzoek, daaraan kunnen we niet voorbij gaan. We moeten leren van ervaringen opgedaan rond deze crisis. Uitgangspunt is dat we blijven staan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek en ons richten op samenwerking, ontmoeting en debat. Dat vereist investeren in nieuwe vormen van samenwerking en gebruik van nieuwe technologie.

De faculteit Geowetenschappen omarmt Open Science. Geowetenschappers zijn ervan overtuigd dat wetenschappelijke kennis openlijk gedeeld moet worden met wetenschappelijke collega’s en het bredere publiek om tot een nog betere impact te kunnen komen. Samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines en met maatschappelijke partijen vereist een cultuur van het delen van kennis. We werken aan een agenda gericht op het beter delen van data en op het transparant en reproduceerbaar maken van onderzoek.

Ons doel is om verder te werken aan een diverse en inclusieve omgeving waar alle medewerkers en studenten uitgedaagd worden in hun professionele ontwikkeling.

De faculteit Geowetenschappen moet een aantrekkelijke werkplek en leeromgeving voor medewerkers en studenten blijven. Ons doel is om verder te werken aan een diverse en inclusieve omgeving waar alle medewerkers en studenten uitgedaagd worden in hun professionele ontwikkeling. We zetten in op een sterke gemeenschap die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid, pluriformiteit, inclusie, openheid en vertrouwen. We zetten onze route naar een grotere diversiteit aan talent door, werken verder aan een cultuur van erkennen en waarderen en hebben oog voor het welzijn van onze studenten en medewerkers.

De ambitieuze doelen van de faculteit vragen om een veerkrachtige en wendbare organisatie, met als uitgangspunt dat de faculteit financieel gezond blijft. We zetten in op versteviging van de ondersteuningsorganisatie om de ambities te kunnen verwezenlijken. Dat betekent dat de diensten van het faculteitsbureau beschikken over de expertise en instrumenten die het faculteitsbestuur en de departementen in staat stellen de juiste keuzes te maken. Medewerkers van het faculteitsbureau geven gevraagd en ongevraagd advies over de koers in relatie tot beschikbare middelen en wet- en regelgeving. Het faculteitsbureau en de departementen werken daarbij intensief samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met respect voor elkaar en vanuit gelijkwaardigheid. Slim en innovatief organiseren, transparantie en het benutten van ideeën van medewerkers zijn daarin leidende begrippen.

Organisatie

De faculteit Geowetenschappen werkt aan effectieve samenwerking tussen zowel wetenschappelijk en ondersteunend personeel als tussen faculteitsbureau en departementen om tot een optimale afstemming tussen het primair proces en ondersteuning te komen met de facultaire strategie als leidraad. Gezamenlijk bepalen we de prioriteiten voor beleidsvorming en verbeteringen en werken we deze uit. We benutten daarbij de verscheidenheid aan ideeën en het oplossend vermogen van medewerkers. Belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking zijn betrokkenheid, wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Ook is transparantie en een gestroomlijnde interne communicatie daarin noodzakelijk.

Om de ambities en het primaire proces van onderwijs en onderzoek goed en vroegtijdig te kunnen faciliteren en begeleiden, werken we verder aan verbetering van de bedrijfsvoering. Sturingsmogelijkheden en regelruimte met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beleggen we helder en op de juiste plekken binnen de faculteit en de departementen. Bedrijfsvoerende en ondersteunende teams versterken hun adviesrol en inzetbaarheid, waarbij zij hun werkwijzen optimaliseren door vereenvoudiging en/of digitalisering. Concrete ambities zijn het begeleiden van departementen bij strategische personeelsplanning, uitvoering van het vernieuwde bevorderingsbeleid en het realiseren van up-to-date, uniforme managementinformatie voor de departementen en faculteitsbestuur. Als uitgangspunt voor succes blijft goed werkgeverschap en een financieel gezonde organisatie noodzakelijk.

De ontplooiing van ondersteunend personeel geven we verder vorm in een opleidingsvisie – en bijbehorend plan. We bieden kansen om benodigde vaardigheden, passend bij de ambities, inzichtelijk te krijgen en verder te ontwikkelen. Teamvorming is hierbij belangrijk. De faculteit Geowetenschappen richt zich op duurzame inzetbaarheid door de komende jaren gericht beleid te ontwikkelen en door welzijn en welbevinden van medewerkers te bevorderen. Signalen van hoge werkdruk nemen we serieus en volgen we op met acties om de werkdruk beter te reguleren.

Duurzaamheidsambities beperkt de faculteit Geowetenschappen niet tot het onderwijs en onderzoek. De faculteit ambieert een voortrekkersrol op het gebied van duurzame bedrijfsvoering voor de universiteit. Zo scherpen we de duurzaamheidsdoelstellingen van de faculteit verder aan onder andere door CO₂-reductie door minder vliegreizen, duurzaam inkoopbeleid, papierloos werken en teleconferenties.

Onderwijs

De faculteit Geowetenschappen hecht groot belang aan contactonderwijs en ziet directe interactie tussen studenten en docenten en tussen studenten onderling als essentieel voor succesvol leren. Met een goede balans tussen contactonderwijs en onderwijsvormen waarbij e-learning en het gebruik van innovatieve onderwijssoftware van belang zijn, blended learning, komen we tot verbeterde leeropbrengsten. We identificeren verbetermogelijkheden van blended learning, lerend van de ervaringen van de COVID-19 crisis en op basis van inzicht in hoe de student van vandaag leert. Hiermee positioneren we blended learning als onlosmakelijk onderdeel van ons kwalitatief hoogwaardige onderwijs.

We positioneren blended learning als onlosmakelijk onderdeel van ons kwalitatief hoogwaardige onderwijs.

De faculteit blijft inzetten op onderwijs gericht op het verdiepen van disciplinaire kennis en het leren hoe kennis te vergaren door het doen van fundamenteel onderzoek. Daarnaast geven we verdere invulling aan interdisciplinair onderwijs, omdat vraagstukken in de maatschappij daarom vragen. Daarbij worden concepten als challenge based learning en community engaged learning verder ontwikkeld en toegepast. Studenten leren oplossingen te zoeken voor maatschappelijke uitdagingen via samenwerking met studenten, docenten en experts van buiten de universiteit. We ontwikkelen interdisciplinaire cursussen voor de profileringsruimte en herstructureren het facultaire aanbod van minoren. Daarmee investeren we tevens in een gekoesterde wens van studenten om beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt. Onderzocht wordt of een faculteitsbreed, interdisciplinair programma op interesse kan rekenen en thematisch onderscheidend is ten opzichte van bestaand onderwijs.

We kijken kritisch naar de vaardigheden die studenten in de toekomst nodig hebben op de arbeidsmarkt. We vullen onze huidige vaardigheden-leerlijnen aan waar nodig. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar interculturele vaardigheden, het vermogen goed samen te werken in teamverband, reflectievaardigheden, en het omgaan met digitale technieken, inclusief werken met en toepassen van kunstmatige intelligentie en grote en complexe datasets.

We blijven investeren in docentprofessionalisering.

Docenten met de juiste kennis en vaardigheden zijn nodig om bovenstaande ambities waar te kunnen maken. We blijven daarom investeren in docentprofessionalisering. Dat doen we in een omgeving en structuur waarin docenten zich verder kunnen ontwikkelen door samenwerking en door van elkaar te leren. Bij het aantrekken van nieuwe docenten kijken we, meer nog dan in het verleden, naar talent en excellentie op het gebied van onderwijs.

De faculteit Geowetenschappen streeft naar een studentpopulatie die een afspiegeling is van de diversiteit in de maatschappij en wil een inclusieve omgeving creëren waar iedere student zich onderdeel voelt van de opleiding en faculteit. De student maakt in het opleidingsaanbod kennis met diverse perspectieven in relatie tot cultuur en achtergrond. De student voelt zich ook uitgedaagd om bij te dragen aan het academische debat. Concreet doen we dat langs verschillende actielijnen. We vergroten de diversiteit van de instroom door waar nodig obstakels weg te nemen en we geven diverse perspectieven in de curricula. We zetten in op gemeenschapsvorming, met activiteiten waarbij studenten elkaar kunnen ontmoeten in het kader van hun opleiding of cursussen in de profileringsruimte, maar ook buiten deze studieactiviteiten om.

Met onze kennis ontwikkelen we onderwijsprogramma’s voor professionals. Ons onderwijsaanbod wordt daarmee verbreed naar post-academisch onderwijs. De nieuwe modules bouwen voort op ervaringen in gemengde klassen, met blended learning en het ontwikkelde online aanbod van onderwijs. Onderwijs voor Professionals wordt een vast onderdeel van het onderwijsaanbod van de faculteit Geowetenschappen en draagt bij aan de maatschappelijke impact van ons onderzoek.

Onderzoek

De faculteit Geowetenschappen leidt onderzoekers op en verricht onderzoek waarmee we een betekenisvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, met een sterke nadruk op duurzaamheid. Om onderzoek van wereldklasse te garanderen, voeren we een selectief beleid: we investeren uitsluitend in het aantrekken van onbetwist wetenschappelijk talent op de niveaus van de PhD kandidaat, post-doc en universitair docent en van topwetenschappers op de niveaus van universitair hoofddocent en hoogleraar. De faculteit gaat verder investeren in excellentie en talent op het vlak van interdisciplinair onderzoek om ook in dat opzicht wereldleidend te worden.

We investeren uitsluitend in het aantrekken van onbetwist wetenschappelijk talent.

De faculteit Geowetenschappen is uitstekend geëquipeerd om nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te combineren met missiegedreven onderzoek en draagt daarmee bij aan maatschappelijke impact. Om onze acquisitiekansen voor onderzoeksprojecten beter te benutten is intensievere samenwerking binnen en tussen departementen een belangrijke voorwaarde en daarom investeren we extra in de organisatie van seminars, workshops en debatten. De faculteit Geowetenschappen zal samen met de departementen de ondersteuning van projectacquisitie verder ontwikkelen. Ook gaan we onderzoekers trainen en coachen in de rol die zij kunnen spelen bij het bevorderen van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Van de onderzoeksleiders in de faculteit verwachten we een constructieve houding die bijdraagt aan succesvolle teamvorming.

Veldonderzoek
Veldonderzoek naar smeltende gletsjers op Barentsoya, bij Spitsbergen.

Naast intensievere samenwerking binnen de faculteit en universiteit, is ook succesvolle samenwerking met andere onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland van belang om onderzoek van wereldklasse te blijven garanderen. Van onderzoeksgroepen vragen we om strategische allianties aan te gaan met een beperkt aantal internationaal toonaangevende topinstituten of aan te sluiten bij bestaande allianties. Dit hoeft zich niet te beperken tot onderzoek, maar kan zich ook uitstrekken tot het onderwijsdomein. Alliantiepartners verrichten gezamenlijke onderzoeksinspanningen, creëren mogelijkheden voor stafuitwisseling en organiseren toonaangevende conferenties of seminars. Op deze manier oefenen we belangrijke invloed uit op de ontwikkelingen in het betreffende onderzoeksdomein.

In de komende jaren staan de onderzoeksinspanningen van de faculteit Geowetenschappen in het teken van Open Science. Open Science heeft verschillende doelen, waaronder het betrekken van maatschappelijke partners of het bredere publiek bij het onderzoek. Het gaat ook om het delen van onderzoeksdata (conform FAIR principes), om open access publicaties, om hergebruik van data te bevorderen en om resultaten reproduceerbaar en daarmee betrouwbaarder te maken. We werken verder aan een agenda voor het stimuleren van Open Science op de faculteit.

Strategisch Plan 2025