University College Utrecht

Het University College Utrecht (UCU) is een academische gemeenschap die zich richt op het onderwijs in de Liberal Arts and Sciences (LAS).

Profiel

Het UCU onderscheidt zich – ook ten opzichte van veel andere LAS-opleidingen – op drie punten. Ten eerste biedt het studenten een grotendeels open curriculum waarmee elke student zelf een unieke combinatie van vakken en vakspecialisaties kan samenstellen uit het hele gamma van academische disciplines, van de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen tot en met geesteswetenschappen. Dit wordt aangevuld door een reeks multi- en interdisciplinaire vakken die opvallen vanwege hun creativiteit en raakvlakken met enkele van de belangrijkste uitdagingen waarvoor onze maatschappij vandaag de dag staat, uiteenlopend van digitaal burgerschap tot Afrikaans postkolonialisme en van neurale plasticiteit tot de aard van orde en chaos. Dit open curriculum wordt bijeengehouden door een groep toegewijde docenten. Zij begeleiden de studenten niet alleen door het curriculum, maar zetten zich ook met hart en ziel in voor de ondersteuning van studenten die als persoon dynamische levensjaren zullen doormaken.

Het tweede onderscheidende kenmerk van het UCU is dat het een hechte campusuniversiteit is waarop de studenten letterlijk tussen de universiteitsgebouwen vertoeven en daarin gehuisvest zijn. Studeren en wonen lopen in elkaar over, want gemeenschappelijk wonen is een onlosmakelijk en onmisbaar onderdeel van de onderwijsfilosofie van het UCU. Door met elkaar een sociale gemeenschap te vormen kunnen de studenten werkelijk samen leren, met inbegrip van de soms forse intellectuele, persoonlijke en levensbeschouwelijke verschillen. Het UCU fungeert tegelijkertijd als een gemeenschap voor alle medewerkers, wat ervoor zorgt zij zowel op educatief als organisatorisch vlak uiterst betrokken zijn.

Mondiaal en lokaal bewustzijn spelen een fundamentele rol in de cultuur van het UCU.

Ten derde is het UCU een internationale gemeenschap, met studenten van heinde en verre, internationaal georiënteerde medewerkers en een uitgebreid uitwisselingsprogramma. De diversiteit in de collegezalen en de meertalige wooneenheden stimuleren taalbewustzijn, interculturele communicatie en samenwerking. Tegelijkertijd hebben studenten academische projecten en studie-activiteiten buiten de campus, en ook hun activiteiten op het gebied van werk, sport, vrijwilligerswerk en vrije tijd strekken zich uit tot in de stad Utrecht zelf. Zodoende spelen mondiaal en lokaal bewustzijn een fundamentele rol in de cultuur van het UCU.

Het doel van het onderwijs aan het UCU is niet alleen om persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling mogelijk te maken, maar ook om onze studenten voor te bereiden op hun rol als burger.

Bij al deze aspecten zet het UCU zich in voor een betere wereld. Zoals we in het mission statement van het UCU benadrukken is het doel van het onderwijs aan het UCU niet alleen om persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling mogelijk te maken, maar ook om onze studenten voor te bereiden op hun rol als burger, zodat zij in allerlei uiteenlopende hoedanigheden anderen van dienst kunnen zijn.

Deze sterke kanten en ambities van het UCU liggen ten grondslag aan dit strategische plan. De doelstellingen van de overkoepelende strategie van de Universiteit Utrecht voor de komende vijf jaar willen we ondersteunen en aanvullen, op een manier die aansluit bij het specifieke karakter en de kenmerken van het UCU. Conform het overkoepelende plan willen we als UCU effectief inspelen op de luider wordende roep om maatschappelijk belang. We letten zorgvuldig op de werkdruk van zowel studenten als wetenschappelijk- en ondersteunend personeel. Ook hebben we de ambitie om uit te groeien tot een gemeenschap waarin de diversiteit in de maatschappij en de wereld veel beter tot uitdrukking komt.

Tegelijkertijd koestert het UCU ambities dichter bij huis, zoals:

 • het behoud van het eigen karakter van het UCU nu het aantal brede bacheloropleidingen toeneemt;
 • versterking van het UCU als centrum voor onderwijsinnovatie binnen én buiten de Universiteit Utrecht, met speciale aandacht voor de dynamiek tussen strikte disciplinariteit en creatieve multi- en interdisciplinariteit;
 • ecologische, sociale en politieke duurzaamheid – zoals verankerd in de Sustainable Development Goals van de VN – verheffen tot kern van de campus, het curriculum, de wetenschapsbeoefening en de cultuur van het UCU;
 • vernieuwing van het campusconcept van het UCU tegen de achtergrond van de voorgenomen verhuizing van het UCU van de International Campus, niet lang na de einddatum van dit strategisch plan (2025).

Het UCU staat daarbij momenteel voor een aantal uitdagingen die van grote invloed zullen zijn op het realiseren van deze doelstellingen. Het gaat daarbij onder meer om een structureel begrotingstekort waarvoor een duurzame financiële oplossing moet worden gevonden; het tot normale proporties terugbrengen van het structurele overwerk door wetenschappelijk- en ondersteunend personeel waar het UCU net als andere Nederlandse universiteiten onder gebukt gaat; de tijd en de moeite die het zal kosten om de recente reorganisatie in de dagelijkse praktijk te consolideren; de moeite, energie en creativiteit die met de verplaatsing van de campus is gemoeid; en de ingrijpende gevolgen die de COVID-19-epidemie heeft voor de fysieke en mentale gezondheid, de werklast, en de onderwijskundige en persoonlijke omgeving van de leden van de UCU-gemeenschap.

Het UCU wil de talenten van al zijn leden erkennen.

In ons handelen naar aanleiding van genoemde omstandigheden, geven we blijk van onze inzet voor de gemeenschap, het welzijn van mensen en wereldwijde rechtvaardigheid. Het UCU wil de talenten van al zijn leden erkennen, wat tot uiting komt in een organisatiestructuur en -cultuur die nodeloze stress vermindert en openheid stimuleert, en in een onderwijsfilosofie waarin de grootst mogelijke aandacht bestaat voor de meest fundamentele behoeften van de studenten. Parallel daaraan streeft het UCU naar meer interactie met de buitenwereld, variërend van nadruk op specifieke Sustainable Development Goals tot het leveren van bijdragen aan Open Science en het deelnemen aan diverse vormen van Community Engaged Learning and Research. Met deze doelstellingen hoopt het UCU op creatieve wijze dieper en breder uitdrukking te geven aan zijn missie voor de Liberal Arts and Sciences.

UCU studenten

Onderwijs

Onderwijsfilosofie

Het UCU blijft vasthouden aan zijn 'open' en op tracks gebaseerde curriculum. Tegelijkertijd onderneemt het UCU, in nauw overleg met diverse stakeholders, een grondige reorganisatie van zijn opleidingsaanbod. Deze curriculaire vernieuwing heeft als resultaat de handhaving en versterking van de disciplinaire striktheid en uitbreiding van het multi- en interdisciplinaire programma van het UCU. Het doel is om vakken aan te bieden die nuttig zijn voor het leven van studenten en waarin baanbrekende wetenschap is geïntegreerd.

Meer in het algemeen zal dit leiden tot een integrale UCU-visie op de vraag hoe een eigentijds curriculum Liberal Arts and Sciences eruit dient te zien. De nieuwe clustervoorzitters (zie deel 4 – Organisatie) spelen in dit verband een cruciale rol. Zij zullen onderling nauw samenwerken, alsook met de onderwijsdirecteur, met de docenten en onderwijsmedewerkers in hun eigen multidisciplinaire clusters, en met de opleidingscommissie van de UCU-raad. Dit moet uitmonden in innovatieve co-creaties die voortbouwen op bestaande tracks, vakken en samenwerkingsvormen. We schenken bijzondere aandacht aan:

 • versterking en uitbreiding van het interdisciplinaire aanbod van het UCU en het opzetten van nieuwe (multi)disciplinaire eindprojecten die om grote vragen en uitdagingen draaien, met bijzondere aandacht voor het derde jaar, maar zich ook uitstrekkend tot het tweede en eerste jaar;
 • de zichtbaarheid, samenhang en essentiële bijdrage van de bètawetenschappen aan het UCU, als cruciaal onderdeel van de identiteit en de opleiding Liberal Arts and Sciences van het UCU en tevens als centrale component in de aanpak van mondiale uitdagingen, uiteenlopend van klimaatverandering tot pandemieën en van kernwapens tot waardenpluralisme;
 • het stimuleren van uitgebreidere samenwerking binnen de Universiteit Utrecht, onder meer door duurzaamheid te integreren in het onderwijs en de wetenschapsbeoefening van het UCU – waarbij we duurzaamheid opvatten in de ecologische, sociaal-economische en politieke betekenis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties;
 • het initiëren van debat aan het UCU met studenten en medewerkers over de mogelijkheid om 'dekolonisatie van het curriculum' tot onderdeel van de bredere vernieuwing van de opleiding Liberal Arts and Sciences te maken. Dit kan zowel de rol van het kolonialisme en het imperialisme bij het vormgeven van moderne kunsten en wetenschappen omvatten, als het implementeren van innovatieve dekoloniale cursussen, projecten en evenementen.
 • het intensiveren van de onderzoekservaring van studenten vanaf het eerste jaar, teneinde hen beter voor te bereiden op hun scriptie en de daaropvolgende masteropleiding. We realiseren dit met een reeks initiatieven, onder meer door een rechtstreekser verband aan te brengen tussen de inhoud van methodische vakken en andere vakken; de introductie van de onlangs door de opleidingscommissie goedgekeurde Research Clinics; uitbreiding van de mogelijkheden voor bètastudenten om laboratoriumervaring op te doen; en betere integratie van de beschikbare wetenschap in UCU-vakken;
 • uitbreiding en profilering van het UCU als een platform voor Community Engagement door middel van vakken, projecten, scripties en stages, en door Community Engagement tot een gewild onderdeel van de UCU-ervaring van studenten te maken;
 • verkenning van mogelijkheden voor het op dynamische wijze combineren van eindprojecten en Community Engagement-projecten met de scriptie, bijvoorbeeld door twee scriptievarianten aan te bieden: één van 15 ECTS (zoals nu) en één van 7,5 ECTS;
 • het organiseren van jaarlijkse retraites voor studenten en medewerkers over het doel van studeren en doceren aan een opleiding Liberal Arts and Sciences.

Bij dit alles dienen de doelstellingen van een opleiding Liberal Arts and Sciences een terugkerend punt van discussie te zijn. Onze aandacht gaat primair uit naar het faciliteren van studeren en doceren op een wijze die voor alle betrokkenen zingevend is. Daarbij beschikken de leden van de UCU-gemeenschap over alle middelen van het UCU, zodat zij studeren en doceren in een creatieve, uitdagende en lonende vorm kunnen gieten.

Onze woongemeenschap

Bij de verkenning en ontwikkeling van een nieuwe locatie houden we vast aan de sleutelingrediënten van het succes dat met de bestaande campus is geboekt. De fysieke vermenging van wonen en studeren is cruciaal voor het ervaringsgericht leren door studenten. Dit speelt zich af in een architectonische omgeving waarvan de visuele kracht en ruimtelijke verbanden vormend zijn voor alle aspecten van het campusbestaan. Wetenschapsbeoefening, studeren, socialiseren en intellectuele groei vinden plaats in een fysiek afgeschermde omgeving die tevens een uiterst sociale, persoonlijke en eigen ruimte is. We zoeken naar locatieopties die aan deze randvoorwaarden voldoen.

Bij de verkenning en ontwikkeling van een nieuwe locatie houden we vast aan de sleutelingrediënten van het succes dat met de bestaande campus is geboekt.

Een van de voornaamste kwesties bij het besluit van de Universiteit Utrecht tot verplaatsing van het UCU was het onderwerp duurzaamheid. Op de nieuwe locatie zal duurzaamheid dan ook centraal staan, niet alleen in de zin van milieuduurzaamheid, maar ook wat betreft het behoud van de dynamische sociale en educatieve - omgeving die kenmerkend is voor het UCU.

We beseffen terdege dat het UCU nog niet voor iedereen openstaat.

Hoewel het UCU, afgemeten aan het aantal nationaliteiten dat het herbergt, al uiterst divers is, is dat in mindere mate gelukt wat etnische, raciale, sociaal-economische en religieuze diversiteit betreft, alsook wat betreft mensen met een lichamelijke, verstandelijke of emotionele beperking. We beseffen terdege dat het UCU nog niet voor iedereen openstaat. We erkennen dat de grote belofte van een Liberal Arts-opleiding wordt ingelost als het college zich ontpopt tot een plaats waarvan nieuwsgierige en getalenteerde studenten weten dat zij, ongeacht hun achtergrond, kunnen floreren. Om dit te realiseren, treffen we onder meer de volgende maatregelen:

 • we gaan partnerschappen aan met Nederlandse scholen en andere maatschappelijke organisaties met als doel de etnische, religieuze, economische en functionele diversiteit van onze Nederlandse studenten te vergroten;
 • we maken budget vrij ten behoeve van studiebeurzen voor deze studenten en proberen geld in te zamelen zodat ook financieel zwakkere Nederlandse en internationale studenten aan het UCU kunnen studeren;
 • we systematiseren het in 2019 gestarte wervingsbeleid van het UCU voor het aantrekken van diverser wetenschappelijk en ondersteunend personeel;
 • we ontwikkelen programma’s waardoor onze gemeenschappen van bewoners, studenten en medewerkers zich bewuster worden van discriminerende structuren, praktijken en gedragingen met betrekking tot alle facetten van het campusbestaan.

De diversiteitscommissie (die zelf overleg voert met studenten, medewerkers en alumni) zal het UCU adviseren hoe dit doel kan worden behaald en zal extracurriculaire programma’s over dit onderwerp in gang zetten.

Complementair aan genoemde onderwerpen bekommert het UCU zich om het welzijn van studenten, en medewerkers. We leven in een wereld die geordend is volgens de principes van extreme individualisering en concurrentie, en waarin sprake is van toenemende onvoorspelbaarheid en onzekerheid. De huidige COVID-19-epidemie heeft deze uitdagingen meer dan ooit tevoren zichtbaar en tastbaar gemaakt. Ook deze vorm van welzijn behoort bij de manier waarop het UCU tegen duurzaamheid aankijkt, en we willen dit onderwerp in de komende jaren hoger op de agenda zetten. Bijbehorende initiatieven zijn onder andere het aanbod van het Student Life Office; vakken waarbij studenten zich diepgaand kunnen bezinnen op het verband tussen hun waarden en levenswandel; en steun voor personeelsinitiatieven die specifiek het onderwerp welzijn betreffen.

Onderzoek

Het UCU is sinds 2019 energiek aan de slag gegaan om medewerkers meer tijd voor wetenschapsbeoefening te geven. Voor de meeste medewerkers komt dit momenteel uit op 20%, wat een significante stijging is. Daarbij hebben we er nauwgezet op toegezien dat onze wetenschapsvisie en -beleid stroken met die van de LAS-context en met de sterke punten van de academische staf. We hebben een veelzijdige, flexibele, gepersonaliseerde en contextgevoelige vorm van wetenschapsbeoefening voor ogen. Dit betekent dat het UCU wetenschapsbeoefening ziet als een academische praktijk die cruciale kennis oplevert die niet alleen van belang is voor een uiterst specialistisch wetenschappelijk debat – hoewel dergelijk onderzoek essentieel is – maar ook voor ons onderwijs, voor ons begrip van de Liberal Arts and Sciences, voor ons vermogen om de academische gemeenschap en de samenleving te versterken, voor het faciliteren van bloeiende en inclusieve diversiteit, en voor het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. We sluiten hiermee aan bij de ambitie van de Universiteit Utrecht om de resultaten en effecten van onderzoek breder te definiëren en om onderzoek en onderwijs beter op elkaar te afstemmen.

We hebben een veelzijdige, flexibele, gepersonaliseerde en contextgevoelige vorm van wetenschapsbeoefening voor ogen.

Vanuit die optiek streeft het UCU ernaar uit te groeien tot een belangrijk centrum voor Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Daarbij zal het voortbouwen op het werk van een groot aantal UCU-docenten die al aan veel USO-projecten deelnemen, nog afgezien van een reeks door het UCU gefinancierde projecten. Dit zal zijn weerslag krijgen in curriculaire veranderingen aan het college. Tegelijkertijd zal het UCU ook een actieve rol vervullen in bredere debatten over SoTL binnen de Universiteit Utrecht en, in algemenere zin, een koppositie innemen onder de Nederlandse university colleges en internationale LAS-opleidingen wat betreft discussies over en verspreiding van de jongste theoretische inzichten en praktijken. Langs die weg wil het UCU multi- en interdisciplinaire uitwisseling van onderzoek in de bredere universitaire gemeenschap mogelijk maken, ten behoeve van leren en doceren.

Community-based research, vaak nauw verbonden met Community Engaged Learning (CEL), is een ander terrein waaraan het UCU een belangrijke bijdrage zal leveren. We werken samen binnen de faculteit Geesteswetenschappen, in het bijzonder met het onderzoeksfocusgebied Migration and Societal Change, het Centre for Global Challenges, de UGlobe Decolonisation Group, en het Centre for Academic Teaching (CAT). Daarnaast ontwikkelen we eigen programma’s, zoals UCU in Aruba, UCU East Africa en het UCU Global Mental Health Project Jamaica. CEL zal aan het UCU verder worden uitgewerkt, zodat Utrecht, Amsterdam (via een door het NIAS gefinancierd project), andere Nederlandse gemeenten alsook internationale organisaties, thema’s en bewegingen daar op meer stelselmatige wijze bij worden betrokken. Migratie en diversiteitspolitiek is een specifiek terrein dat in ontwikkeling is; een ander punt betreft het opzetten van een netwerk en platform aan het UCU voor medewerkers die zich met community engagement bezighouden. Het is duidelijk dat betrokkenheid van de gemeenschap bij dergelijk onderzoek cruciaal is, en we zetten ons in voor de oprichting van de benodigde netwerken, voor het beheer van netwerkrelaties en voor ondersteuning, zodat er aan het UCU meer ruimte komt voor dit type onderzoek.

Deze vormen van samenwerking binnen de Universiteit Utrecht zijn onderdeel van een groter streven naar toekomstige uitbreiding en versterking van de samenwerking tussen het UCU en de universiteit. We moedigen medewerkers van het UCU aan om met hun onderzoek deel te nemen aan platforms, netwerken en initiatieven van de Universiteit Utrecht, zodat hun eigen wetenschappelijke activiteiten (en onderwijsactiviteiten) kunnen groeien en de bijdrage van het UCU aan het onderzoek van de universiteit groter wordt, daarbij steeds voortbordurend op de unieke kenmerken van wetenschapsbeoefening aan het UCU. We willen de wisselwerking en de banden op alle organisatorische niveaus versterken van de (nieuwe) decaan en de clustervoorzitters tot en met de docenten en individuele onderwijsmedewerkers. Ook met het groeiende universitaire netwerk voor Community Engaged Learning is samenwerking voorstelbaar. In die gelaagde modus raken UCU-wetenschappers sterker geïntegreerd in het veranderende onderzoekslandschap van de Universiteit Utrecht, terwijl dat landschap zelf profiteert van de specifieke bijdragen die het UCU kan leveren.

Voor dit alles geldt dat het UCU streeft naar structurele deelname aan het project Open Science, met nauwe afstemming op de Open Education-projecten.

Organisatie

Het UCU wil zich onderscheiden door een open en transparante organisatiecultuur waarin het bestuur van het college alert is, ontvankelijk voor de behoeften van studenten en medewerkers, en innovatie in onderwijs, onderzoek, maatschappelijke contacten en impact stimuleert en faciliteert. We doen dit op basis van vertrouwen en open communicatie en zullen het beleid van Erkennen en Waarderen invoeren en daarmee aan de slag gaan.

De nieuwe collegestructuur brengt significante veranderingen voor het UCU met zich mee.

De nieuwe collegestructuur brengt significante veranderingen voor het UCU met zich mee en behelst een verschuiving van drie departementen in de bètawetenschappen, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen naar vijf multidisciplinaire clusters bestaande uit tracks (disciplines) van alle drie de departementen. In de komende jaren zullen de volledige implicaties hiervan hun beslag krijgen, zoals de uitwerking van de nieuwe functies (clustervoorzitters), eenheden (clusters) en verbanden die hiermee gemoeid zijn, alsook de talrijke mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsvormen (onder meer met andere organisatorische eenheden, zoals de UCU-raad en de diversiteitscommissie). Het strategische plan van het UCU gaat uit van versterking van een solide governance- en managementstructuur, voortbouwend op vertrouwen en transparante communicatie. Tegelijkertijd zijn de nieuwe clustervoorzitters speciaal gekozen op grond van hun toezegging nauw te zullen samenwerken met de leden van hun cluster rond uiteenlopende onderwerpen als curriculumontwikkeling en personele middelen. Het uitdrukkelijke doel van die samenwerking is dat de nieuwe clusterstructuur een vorm aanneemt die bevorderlijk is voor een open en horizontale organisatiecultuur. Gaandeweg zullen de decaan en de algemeen directeur, in nauwe samenwerking met personeelszaken, clustervoorzitters, docenten en de UCU-raad, de verantwoordelijkheden en taken van de medewerkers met betrekking tot deze nieuwe structuur verduidelijken en afbakenen. Tegelijkertijd zullen, onder regie van de decaan en in nauwe samenwerking met de clustervoorzitters, in het eerste jaar concrete beleidsmaatregelen ten aanzien van het functioneren van de clusters worden uitgewerkt, die we in de daaropvolgende jaren zullen verfijnen.

Een ambitieus wervingsbeleid vormt het begin van de aandachtscyclus voor het welzijn van de collegegemeenschap.

Een ambitieus wervingsbeleid vormt het begin van de aandachtscyclus voor het welzijn van de collegegemeenschap. Bij het werven van personeel proberen we de best mogelijke kandidaten voor de beschikbare banen te vinden en werpen daarbij het net zo ver mogelijk uit, waar nodig internationaal. Bij deze zoektocht geniet vergroting van de diversiteit van het UCU-personeelsbestand hoge prioriteit. Wat de academische staf betreft, stellen we een besluitvormingskader op met betrekking tot carrièremogelijkheden/-duur, met een langlopende beoordelingsperiode (vier jaar) en met een begeleidingsproces dat bijdraagt aan het succes van degenen die dit proces doorlopen. We besteden tijd en aandacht aan het wegnemen van knelpunten die momenteel beperkend kunnen werken voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers van het UCU en aan Nederlandse university colleges in het algemeen. Het netwerk van Nederlandse university colleges kan hierbij een zeer nuttige partner zijn.

UCU studenten

In aansluiting op ambities van de Universiteit Utrecht, wil het UCU een plaats zijn waar mensen omwille van hun eigen sterke punten kunnen schitteren in plaats van op alle evaluatiepunten in dezelfde mate uit te moeten blinken. Het UCU zal in nauwe samenwerking met de UCU-raad een niet-metrisch evaluatie-instrument ontwikkelen dat voortbouwt op het model dat door enkele faculteiten van de UU is ontwikkeld. De wetenschappelijke medewerkers zullen aan de hand van de diverse onderdelen van het MERIT-model (management, education, research, impact en teamspirit) worden beoordeeld, op een manier die ruimte biedt aan de sterke punten van de medewerker. In overleg met het ondersteunend personeel zal een soortgelijke flexibele maatstaf worden ontwikkeld. De criteria maken we transparant, zodat zij voor zowel jaarlijkse beoordelingen als voor promoties kunnen worden gebruikt.

Zorgen over de werkdruk willen we wegnemen.

Zorgen over de werkdruk willen we wegnemen, en wel tegen de achtergrond van een tekort op de onderwijsbegroting. De nieuwe organisatie is bezig een model te ontwikkelen waarin de kosten op meer stelselmatige wijze worden verantwoord ten opzichte van de onderwijsuitgaven. De uitdaging is om in de kosten te snijden en de opbrengsten te vergroten, op een manier die de educatieve aantrekkelijkheid van het college intact laat en evenmin het aantal beschikbare uren waarin medewerkers effectief hun werk kunnen doen verkleint. Dit vergt onder meer een evaluatie van het traditionele uren per taak-model, wat mogelijk leidt tot preciezere en nauwkeurigere berekeningen van de werklast, en vereist tevens concrete pogingen van het managementteam om knelpunten te verlichten.

Ter ondersteuning van dit alles streeft het UCU last but not least naar de aanleg van een digitale infrastructuur die past bij een inspirerende en uitdagende onderwijsomgeving, bij het woonkarakter van het UCU en bij de onderwijsfilosofie van de opleiding Liberal Arts and Sciences. Het is nodig om de digitale systemen van het college een upgrade te geven, onder meer met het oog op ondersteuning van nieuwe onderwijsvormen waarvan de urgentie tijdens de COVID-19-crisis zeer tastbaar is geworden.

Strategisch Plan 2025