Geneeskunde

De faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn nauw verweven en werken samen op het gebied van (bio-)medisch onderwijs en onderzoek. Dit gebeurt bij de bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen en binnen de masterprogramma's van Klinische gezondheidswetenschappen en de Graduate School of Life Sciences. Het onderzoek van het UMC Utrecht sluit aan bij de strategische thema’s van de Universiteit Utrecht, met name Life Sciences en Dynamics of Youth. Een multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat patiënten centraal staan en geholpen worden volgens de laatste kennis en innovatieve technologische oplossingen. We dragen bij aan een betere wereld door samen de gezondheid van mensen te verbeteren en de zorg van morgen te creëren.

Kernprocessen

We zijn een universitair medisch centrum dat innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Het UMC Utrecht verbindt de professionals binnen en buiten het UMC Utrecht die in onderwijs, onderzoek en zorg om de patiënt en burger heen staan. Dat vergt over grenzen heen kijken, focus op kwaliteit en maatschappelijk impact en bovenal om mensen met de kennis en kunde om de zorg van vandaag én van morgen vorm te geven. Deze kwaliteiten komen terug in de volgende drie kernprocessen van het UMC Utrecht:

 • We verbinden fundamenteel onderzoek met toegepast onderzoek. Zo zorgen we ervoor dat fundamentele onderzoekers zich richten op state-of-the-art technologie die toepasbaar is in de kliniek of in de samenleving. Andersom zorgen we er ook voor dat toegepaste onderzoekers de juiste vraagstellingen aan fundamentele onderzoekers voorleggen.
 • We passen kennis lokaal toe en maken deze vervolgens gegeneraliseerd internationaal toepasbaar. We verbinden dus ons lokale met ons internationale netwerk. Vervolgens maken we deze kennis via publicaties, congressen en onderwijs gegeneraliseerd wereldwijd beschikbaar.
 • We zorgen voor gepersonaliseerde zorg voor iedere individuele patiënt en dragen tegelijkertijd bij aan maatschappelijke vraagstukken. Het personaliseren van de zorg voor de patiënt doen we door met steeds meer biomedische, maar ook andere eigenschappen van de patiënt rekening te houden bij het kiezen van een behandeling. En ook door de patiënten persoonlijk te leren kennen en bij het kiezen van een behandeling rekening te houden met de betekenis die zij aan hun leven willen geven.

Connecting Worlds

Het UMC Utrecht heeft in 2020 de strategie voor de periode 2020-2025 vastgesteld in Connecting Worlds. De keuzes in de strategieën van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht sluiten naadloos op elkaar aan. In de wijze waarop we onderzoek doen en onderwijs geven staan, zoals in de gehele universiteit, maatschappelijk impact, multidisciplinariteit en samenwerking centraal.

Onze aanpak kenmerkt zich door:

 1. Multidisciplinariteit: omdat we geloven dat baanbrekende innovaties te verwachten zijn op de grensvlakken van kennisgebieden, zetten we vol in op multidisciplinariteit in onderwijs, onderzoek en zorg. We zoeken daarbij actief naar kennisgebieden buiten de zorg om die kennis toe te passen in de zorg.
 2. Samenwerken in netwerken: we bouwen onze netwerken uit om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van en innovaties in de zorg te bewerkstelligen, en om nog betere opleidingen te verzorgen. We innoveren samen met onze partners. We creëren sterke netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Omdat we multidisciplinair werken, zetten we juist ook in op partners buiten de gezondheidszorg.
 3. Focus: we brengen focus aan om keuzes te kunnen maken. Dit heeft in het verleden geleid tot onze speerpunten en het zorgprofiel. De komende jaren brengen we nog meer focus aan door op een 7-tal onderwerpen inhoudelijk te versnellen. Om inhoudelijk te kunnen versnellen, is het ook nodig om de organisatie op een 7-tal onderwerpen te versterken. Binnen deze onderwerpen komen onderwijs, onderzoek en zorg samen. Dat samenspel is de kracht van een Universitair Medisch Centrum, maar op momenten ook complex en uitdagend. 
Versterken en versnellen
Versterken en versnellen

Een open en veerkrachtige gemeenschap

In het UMC Utrecht is de organisatie van onderwijs en onderzoek niet los te zien van de organisatie van de zorg. De tien divisies van het UMC Utrecht zijn integraal verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en zorg en de meeste medewerkers zijn bij meerdere domeinen betrokken.

Versterken van de organisatie

Om inhoudelijk te kunnen versnellen, is het nodig om de organisatie op een zevental onderwerpen te versterken. De eerste vier versterkers zijn vanuit de domeinen onderwijs en onderzoek het meest van belang. De laatste drie zullen met name bijdragen aan de wendbaarheid van de organisatie en ontwikkeling van medewerkers in algemene zin.

Patiëntparticipatie

We willen continu leren van de patiënt om te begrijpen wat er nodig is en om samen keuzes te kunnen maken, zodat we aan de behoeften en de vraag van patiënten kunnen voldoen. En we betrekken patiënten bij onze innovaties in onderwijs, onderzoek en zorg.

  We willen een organisatie zijn waar collega’s zich gehoord en gewaardeerd voelen.

  Aantrekkelijke werkgever

  We willen een organisatie zijn waar collega’s zich gehoord en gewaardeerd voelen en waar ze eigenaarschap en regelruimte ervaren. Waar ze vol trots over praten. Omdat ze werken in een omgeving met een zichtbaar en herkenbaar Utrechts profiel. Waar ieders stem telt en het leiderschap inspirerend is. Omdat iedereen talenten heeft, faciliteren en stimuleren we persoonlijke ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden. En we zetten in op talentmanagement, zodat er voor medewerkers van het UMC Utrecht perspectief is voor verdere ontwikkeling.

  In het kort:

  • Talentmanagementprogramma voor onderzoekers en docenten
  • Doorontwikkeling van leiderschapsprogramma Connecting Leaders
  • Opleidingsmogelijkheden bieden in het kader van Onderwijs voor Professionals

  IJzersterke netwerken

  We willen een stimulerende partner zijn die verschillende werelden bij elkaar brengt en ijzersterke samenwerkingen weet te creëren, met extra aandacht voor samenwerking buiten de gezondheidszorg. Voor verschillende uitdagingen zoeken we de juiste partijen om samen nieuwe oplossingen te vinden. Onze academische expertise en innovatiekracht zetten we in om de regio te ondersteunen, maar ook zorgen we met nationale en internationale netwerken voor een grotere impact van onze innovaties.

  Hiervoor worden strategische allianties gevormd voor onderwijs, onderzoek en zorg,. De samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht is hiervan een duidelijk invulling. Ook de samenwerking met onze strategische partners in het buitenland, University College London, Chinese University of Hongkong, University of Toronto en KU Leuven, krijgt een nieuwe impuls middels het programma internationalisering.

  In de speerpunten en het onderwijs komen verschillende disciplines samen om aan wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken te werken.

  Naast geografische grenzen, richt het UMC Utrecht zich ook op werken over de grenzen van disciplines heen. In de speerpunten en het onderwijs komen verschillende disciplines samen om aan wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken te werken. We betrekken hier expliciet de patiënt bij, onder andere met het programma patiëntenparticipatie.

  In het kort:

  • Regionale samenwerking met omliggende ziekenhuizen en zorgorganisaties
  • Intensieve samenwerking binnen de alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht
  • Internationale samenwerking met strategische partners University College London, Chinese University of Hongkong, University of Toronto en KU Leuven
  • Samenwerking met patiënten middels het programma Patiëntenparticipatie

  Data science en e-health

  Data, artificial intelligence en digitale techniek jagen innovatie in de wetenschap aan. Ze maken het mogelijk om gepersonaliseerde zorg te bieden, zowel medisch inhoudelijk als ook zorg op maat dichtbij huis of thuis. Ze maken de juiste zorg op de juiste plek mogelijk.

  We innoveren ons digitale zorgaanbod, zodat zorg die thuis kan, ook thuis wordt aangeboden. Daarvoor ontwikkelen we e-health toepassingen en maken deze breed inzetbaar.

  Duurzame en betaalbare zorg

  Het UMC Utrecht is financieel gezond. Om onze bijdrage te leveren aan gepaste, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, sturen we op de te leveren prestaties in onderwijs, onderzoek, zorg en ondersteuning tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dit doen we door het uniformeren van processen, het verduidelijken van verantwoordelijkheden en bevoegdheden waarbij elke medewerker vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kan bijdragen aan een hoge kwaliteit en betaalbaarheid van de geleverde diensten.

  We verkleinen onze negatieve impact op klimaat en milieu.

  Op het gebied van duurzaamheid dragen we bij aan gezondere patiënten, medewerkers en studenten door onze negatieve impact op klimaat en milieu te verkleinen. Dit doen we door minder CO₂ uit te stoten, duurzaam vastgoed, circulaire bedrijfsvoering, schoon (afval)water, duurzame mobiliteit en een gezonde omgeving te creëren.

  Naast het verduurzamen van zorg en bedrijfsvoering willen we bijdragen aan kennisontwikkeling op gebied van verduurzaming van zorgprocessen en de relatie tussen gezondheid en duurzaamheid. Daarnaast gaan we duurzaamheid de komende jaren een plek geven in het onderwijscurriculum. 

  Wendbare organisatie

  Om te kunnen anticiperen op de maatschappelijke vraagstukken en om innovaties snel toe te passen in onze kliniek en daarbuiten, is het noodzakelijk dat de organisatie van het UMC Utrecht zich snel kan aanpassen. Hierin is afgelopen periode fors geïnvesteerd. De gekozen besturingsfilosofie zal nog verder moeten worden verfijnd en geïmplementeerd om voldoende slagvaardig en wendbaar te zijn.

  Onze werkwijze Samen voor de Patiënt is hiervoor belangrijk. We bouwen hierbij ook voort op de andere programma’s uit de strategie 2015-2020 van het UMC Utrecht: Connecting U. We werken volgens de principes van integraal risicomanagement waarbij we snel en veilig kunnen innoveren.

  We werken volgens de principes van integraal risicomanagement waarbij we snel en veilig kunnen innoveren.

  We vergroten onze resultaatgerichtheid door de strategie te vertalen naar alle teams en medewerkers. We stimuleren een open en waarderende cultuur door een verdere ontwikkeling van ons leiderschap en door het werken in multidisciplinaire teams met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin ieders stem telt.

  Huisvesting

  In samenwerking met de partners op het Utrecht Science Park, provincie en gemeente is een ambitiedocument voor de ruimtelijke ordening van ons gebied opgesteld. Aan de noordzijde van het gebied richten we ons op het verbeteren van de bereikbaarheid en faciliteiten voor onze patiënten; we creëren hier een Health Campus. In samenwerking met de kennispartners in het Utrecht Science Park werken we aan de zuidzijde aan een autoluw Science Park waarbij we de onderwijs- en onderzoeksfuncties meer verbinden met elkaar en met nieuwe partners. Om dit en de noodzakelijke technische en functionele aanpassingen te realiseren, staan we voor een omvangrijke renovatie-opgave die ons de kans geeft ook de infrastructuur van onze gebouwen en faciliteiten aan te passen aan de ambities van onze strategie. Deze ingrijpende herziening zal naar verwachting ongeveer tien jaar in beslag nemen.

  Uitmuntend onderwijs

  De afgelopen jaren heeft de faculteit Geneeskunde geïnvesteerd in onderwijsinnovatie en vernieuwing van de opleidingen om onze studenten goed voor te bereiden op de gezondheidszorg van de toekomst. Deze strategie, Fit for the Future, zetten we voort. We gaan extra aandacht schenken aan interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs. De Nieuwe Utrechtse School noemen we dat.

   Studenten nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, de patiënt, de organisatie en de maatschappij.

   De Nieuwe Utrechtse School

   Het realiseren van de Nieuwe Utrechtse school is gedefinieerd als één van de inhoudelijke versnellers in Connecting Worlds. De Nieuwe Utrechtse School wil studenten uit laten blinken in een combinatie van kennis en vaardigheden, waarbij zij getraind worden om het perspectief van patiënten centraal te stellen, kritisch en creatief te denken en actief deel te nemen aan het maatschappelijke debat. Daarnaast nemen studenten verantwoordelijkheid voor zichzelf, de patiënt, de organisatie en de maatschappij.

   We willen onze studenten, toekomstige professionals, de beste bagage meegeven om de maatschappelijke en wetenschappelijke problemen van morgen op te lossen. Daarom hechten we veel waarde aan ons multidisciplinaire en interprofessionele onderwijs en aan een inclusieve en diverse leeromgeving. Daarnaast innoveren we de SUMMA, de brede Bachelor Clinical Sciences (samen met de faculteiten Bètawetenschappen en Diergeneeskunde), de master Medical Humanities (samen met de faculteit Geesteswetenschappen), een internationale master Translational Medicine en The New Utrecht School for Advanced Study. Belangrijk hierbij is multidisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten en met samenwerkingspartners zoals de hogescholen voor Applied Sciences and Arts Utrecht (HU en HKU), de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research.

   We blijven de komende jaren ook onverminderd inzetten en innoveren op andere thema’s:

   • Onderwijscarrières: wij willen docenten een terechte waardering geven en carrièremogelijkheden bieden voor de kernopdracht van het onderwijs. Er is in de afgelopen jaren al veel bereikt op dit gebied en dat zullen we met kracht continueren.
   • Onderwijs voor Professionals: in het UMC Utrecht combineren we voortdurend resultaten uit actueel onderzoek en de maatschappelijke toepassing daarvan in de beroepspraktijk tot interessante actuele onderwijsprogramma’s.
   • Internationalisering: wij willen studenten stimuleren om internationale activiteiten te ondernemen en daarop te reflecteren. Daarnaast proberen wij medewerkers te bewegen om hun blikveld te verruimen en een internationale denkwijze te implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden.
   • Veerkracht: wij willen studenten ondersteuning bieden op vlakken die wij vanuit de opleiding kunnen beïnvloeden: het bewaken van de taakbelasting en aanbieden van hulpbronnen.
   • Teaching science: wij willen studenten meer bloot stellen aan actueel (multidisciplinair) wetenschappelijk onderzoek, van bench tot bedside tot maatschappij. We geven studenten onderwijs over onderzoek en laten hen ervaring opdoen door zelf onderzoek uit te voeren.
   Robin Geene met robot

   Grensverleggend onderzoek

   Het UMC Utrecht kent zes speerpunten voor onderzoek: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Voor de periode 2020 – 2025 zijn zes versnellers gedefinieerd voor onderzoek en innovatie van de zorg. Deze inhoudelijke versnellers hebben een nauwe relatie met de zes speerpunten en met de universitaire strategische thema’s Life Sciences en Dynamics of Youth. Deze versnellers, en Open Science, bouwen voort op de sterke reputatie van ons onderzoek en sluiten aan bij grote maatschappelijk uitdagingen voor de academische zorg.

   Voor de periode 2020 – 2025 zijn zes versnellers gedefinieerd voor onderzoek en innovatie van de zorg.

   Healthy living

   Healthy Living (Gezond door het leven) richt zich op de wensen en behoeften van het individu met focus op individualisering van diagnostiek, predictie, behandeling en preventie van ziekten, en op het bevorderen van de individuele gezondheid. Centraal in onze aanpak staat een data-faciliteit (U-Cloud), waarin we eigen data over de levensloop van de patiënt verrijken met data van partners in de regio en die we kunnen koppelen aan een veelheid van andere databronnen. Belangrijke partners in deze ambitie zijn gemeenten, provincie, zorgverleners, zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), private partijen en, het meest belangrijk, de burgers zelf.

   Image-guided Interventions

   In Image-guided Interventions zijn niet of minimaal invasieve therapieën onlosmakelijk verbonden met beeldsturing (opereren zonder snijden). Optisch, röntgen maar bovenal MRI gestuurde ingrepen zullen binnen Cancer, Circulatory Health, Brain en Regenerative Medicine een steeds prominentere rol innemen. Het voordeel zit in meer precisie, real time aanpassingen van het behandelplan en de synthese tussen diagnose, behandeling en respons monitoring. Zo kunnen bijvoorbeeld met de introductie van de MR-Linac, een UMC Utrecht innovatie, tumoren met veel grotere precisie dan voorheen bestraald worden met minder bijkomende schade voor gezond weefsel. Ons doel is dat in 2025 beeldgestuurde interventies de standaard worden voor een effectievere, betere en minder kostbare behandeling van een breed spectrum van ziektebeelden. Onze partners in deze ambitie zijn industriële partijen zoals Philips, Electa en Sectra en andere nationale en internationale partners zoals het Prinses Máxima Centrum, MD Anderson, St Jude, de Technische Universiteit Eindhoven en Life Sciences onderdelen van de Universiteit Utrecht.

   Biofabrication & disease modelling

   Biofabrication & disease modelling gaat over de onderliggende ziektemechanismen van chronische ziekten zoals aandoeningen van het bewegingsapparaat, hart-, vaat-, en nierziekten en neurologische aandoeningen. Ons doel is door begrip van deze mechanismen te komen tot (regeneratieve) behandelstrategieën die het lichaamseigen herstel bevorderen door een combinatie van technologie en biologie. Belangrijke partners zijn het Hubrecht Instituut, het Prinses Máxima Centrum, de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en de partners uit het onderzoeksconsortium RegMed en het Research Center for Material-Driven Regeneration (MDR).

   Molecular science & therapy

   Molecular science & therapy ontwikkelt doelgerichtere therapieën voor ziekten, door deze op moleculair en cellulair niveau beter te begrijpen. Nu worden vaak nog dezelfde behandelstrategieën gebruikt voor ziekten die op elkaar lijken, maar die op moleculair niveau wezenlijk anders zijn. Met fundamenteel onderzoek creëren we innovatieve ziektemodellen en geavanceerde meetmethoden in combinatie met artificial intelligence (AI). Vervolgens vertalen we deze naar inzichten in risicofactoren, biomarkers en nieuwe interventies. Onze partnerships met industriële partijen, het Nederlands Kanker Instituut (NKI), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Hubrecht Instituut, Europese onderzoekspartijen en andere Nederlandse partijen zijn hierbij van essentieel belang.

   Acuut complexe zorg

   Het UMC Utrecht heeft als trauma centrum en met het calamiteitenhospitaal dat we samen met het Centraal Militair Hospitaal beheren een unieke positie in de grootschalige opvang van zieken en gewonden. Op hierop te kunnen versnellen streven wij in de acuut complexe zorg naar state-of-the art spoedeisende hulp, operatiefaciliteiten en intensive care.

   Integrale zorg voor kinderen

   Het UMC Utrecht zet met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en met het partnership met het Prinses Máxima Centrum in op complexe integrale zorg voor kinderen. Deze integraliteit maakt het mogelijk om complexe aandoeningen zoals perinatale schade, congenitale ziekten, hartziekten, ernstige inflammatoire ziekten en de gevolgen van oncologische behandelingen te ontrafelen en te behandelen. Hiermee zorgen we ook voor het verbeteren van preventie. Onze ambities vragen om een sterke samenwerking tussen basale en toegepaste onderzoekers, en om interactie met de sociale omgeving waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen.

   Open Science

   We zullen de komende jaren ook blijvend inzetten en innoveren op Open Science. Observaties in het onderzoeksdomein hebben geleid tot de Open Science beweging en waren ook de aanzet voor Science in Transition zoals dat enige jaren terug mede in het UMC Utrecht is gestart. De zoektocht naar een nieuwe balans tussen science for science en science for society is van grote invloed geweest op het onderwijs en onderzoek van het UMC Utrecht. De recente evaluatie volgens het Standard Evaluation Protocol van de VSNU (SEP) heeft deze positie in de voorhoede bevestigd, maar geeft ook aanbevelingen voor de volgende fase.

   In het nieuw op te zetten talentmanagementprogramma zal het Erkennen en waarderen nieuwe stijl het startpunt vormen; jonge medewerkers krijgen houvast voor het inrichten van hun carrière met inachtneming van de Open Science principes op het gebied van kwaliteit en impact.

    We blijven inzetten en innoveren op Open Science.

    Een belangrijk onderdeel van Open Science is het delen van data. Dit vergt, zeker voor medische data, een zorgvuldig proces en infrastructuur voor data verzamelen, archiveren en hergebruiken. Een ander wezenlijk aspect van Open Science voor (bio)medisch onderzoek is het betrekken van gebruikers bij het opstellen en uitvoeren van onderzoek. Hiervoor continueren we het programma patiëntenparticipatie zodat onderzoekers houvast hebben bij het betrekken van patiënten en andere belanghebbenden bij het onderzoek.

    In het kort:

    • Erkennen en waarderen nieuwe stijl als startpunt voor talentmanagementprogramma
    • Verdere implementatie van Open Science principes op terrein van data management
    • Continuering van het programma patiëntenparticipatie

    Strategisch Plan 2025