Undergraduate School

De Undergraduate School Geowetenschappen wil studenten uitdagen het beste uit zichzelf te halen, zodat ze uitgroeien tot kundige en betrokken academici. De Undergraduatue School biedt 4 maatschappelijk zeer relevante bacheloropleidingen aan, die nauw aansluiten bij de actualiteit. 

Elke opleiding heeft een omvang van 180 studiepunten en duurt drie jaar. De opleiding is verdeeld in een ‘major’ (hoofdvak) van 135 punten en een profileringsruimte van 45 punten. Een overzicht van de bacheloropleidingen is te vinden op de Studiekiezerssite.

Major (hoofdvak)

De cursussen van de major zijn voor een deel verplicht (max. 75 punten), een deel bestaat uit keuze-cursussen. In deze cursussen worden thema’s op het terrein van de gekozen opleiding behandeld.

Profileringsruimte

De profileringsruimte kan geheel vrij worden ingevuld met verdiepende of met verbredende cursussen; ook kan voor een minor, een samenhangend pakket cursussen op een ander vakgebied, worden gekozen. Studenten, die belangstelling hebben voor een buitenlands studieverblijf, kunnen de profileringsruimte vullen met cursussen, afgelegd aan buitenlandse universiteiten, waarmee de faculteit samenwerkingsverbanden heeft afgesloten.

Voertaal

De voertaal in de bacheloropleidingen Aardwetenschappen, Sociale Geografie en Planologie en Natuurwetenschap en Innovatiemanagement is Nederlands; bij Global Sustainability Science is dat Engels. Ook sommige keuzecursussen worden in het Engels aangeboden. Jaarlijks studeert een groep buitenlandse bachelorstudenten uit diverse landen gedurende een half jaar aan onze faculteit. Dit onderwijs wordt in het Engels aangeboden en is ook toegankelijk voor ‘eigen’ studenten. 

Honoursprogramma

Naast het reguliere programma kent elke bacheloropleiding een selectief honours programma, bestemd voor excellente en zeer gemotiveerde studenten. 

Het programma bestaat uit twee delen:

  • een deel (30 punten) bestaat uit onderwijs, dat vervangend is voor reguliere cursussen
  • een deel (ook 30 punten) is extra en wordt voornamelijk interdisciplinair ingevuld; de onderwijs- en onderzoekactiviteiten van deze programma-onderdelen zijn bestemd voor alle honours studenten in de Undergraduate School.  

In het honoursprogramma wordt niet alleen op kwalitatief hoog niveau aandacht besteed aan de vakinhoud. Ook het vormen van een academic community, het kweken van een onderzoekscultuur en leiderschapsvorming krijgen veel aandacht. Meer over het Honours College Geowetenschappen

Bacheloropleidingen