Principes van wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke integriteit

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Dat betekent dat ze zich laten leiden door de feiten en door de principes van eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn ook vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 (pdf).

Samenwerking met derden

De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en werkt daarom ook nauw samen met diverse partners. Diverse maatschappelijke organisaties (waaronder NGO’s), overheden en bedrijven weten de Universiteit Utrecht te vinden wanneer zij een antwoord zoeken op actuele vragen. Samenwerking met derden geschiedt vanuit volstrekte onafhankelijkheid, ook bij zogeheten contractonderzoek (universitair onderzoek dat gefinancierd wordt door derden). Dat houdt in dat de onderzoekers vrij zijn in het publiceren van de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke, peer reviewed tijdschriften, ook indien deze resultaten de financier onwelgevallig zouden zijn.

Samenwerking met stakeholders is om vele redenen wenselijk: wij beantwoorden met ons onderzoek vragen uit de maatschappij; daarnaast is het van belang voor uitwisseling van kennis, toegang tot data, een reality check van aannames, en het communiceren van wetenschappelijke kennis voor beleid, industrie en maatschappij. Daarbij hoort ook het informeren van en deelnemen aan het maatschappelijke debat over controversiële onderwerpen.

Nevenwerkzaamheden

Wanneer medewerkers van de Universiteit Utrecht nevenwerkzaamheden willen verrichten, dienen zij hiervoor vooraf toestemming te vragen aan hun leidinggevende. Hoogleraren zijn bovendien verplicht om nevenwerkzaamheden openbaar te maken via een vermelding op hun profielpagina.