Over de faculteit

Dat de geesteswetenschappen floreren is van onmiskenbaar belang voor de samenleving. Ook in een getechnologiseerde en geglobaliseerde wereld bestaat het menselijk leven uit meer dan techniek en handel: kunst, cultuur, geschiedenis, het doet er allemaal toe.

De faculteit Geesteswetenschapen van de Universiteit Utrecht is internationaal goed aangeschreven en combineert een breed opleidingenaanbod met een breed onderzoekspalet. Ons onderwijs en onderzoek combineert lokale (Nederlandse taal en cultuur, geschiedenis, erfgoed) met regionale (Europese talen en culturen) en globale perspectieven (wereldgeschiedenis, migratie, internationale betrekkingen). Dit vindt plaats binnen vier kennisdomeinen: Filosofie en Religiewetenschap, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Media- en cultuurwetenschappen en Talen, Literatuur en Communicatie.

Maatschappelijke uitdagingen

Met ons onderzoek en onderwijs leveren we een bijdrage aan tal van maatschappelijke uitdagingen. We delen onze kennis en expertise door middel van vakpublicatiespublieksevenementen en media-optredens. We kennen een lange traditie in het delen van onderzoeksresultaten met een breed publiek, van stakeholders, tot musea tot scholen.  Zo zijn we ook zichtbaar op middelbare scholen in de stad Utrecht, bijvoorbeeld met Honours Trajectum Utrecht. Voor dit traject geven we gastcolleges aan leerlingen voor wie een universitaire studie, ondanks hun talenten, niet vanzelfsprekend is. Een van de aandachtspunten is taalvaardigheid en met onze kennis van taalontwikkeling kunnen we deze scholieren gericht ondersteunen. 

We hebben als faculteit verbindingen (vaak in multidisciplinair verband) met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, onder meer in enkele hubs (zoals Gender and Diversity) van het strategisch thema Institutions for Open Societies, in de focusgebieden en in de activiteiten van het Centre for Global Challenges. Op een aantal thema's liggen interessante aanknopingspunten voor samenwerking in onderwijs en onderzoek binnen de alliantie met Technische Universiteit Eindhoven (onder andere human artificial intelligence) en Wageningen University & Research (bijvoorbeeld rond een thema als healthy urban living).

De faculteit is gehuisvest in historische panden in de binnenstad van Utrecht.

Sharing Science, Shaping Tomorrow

Onderwijs

Met ons activerende onderwijs leiden we breed gevormde, kritische en maatschappelijk betrokken studenten op. Zowel in de bachelor- als de masterfase kunnen studenten kiezen voor een interdisciplinair of een meer specialistisch programma. In het facultaire Humanities Honours Programme volgen ambitieuze studenten extra vakken als een verdieping op (of verbreding van) hun bacheloropleiding.

Studenten geesteswetenschappen werken straks in een meertalige wereld. Vanuit onze expertise op het gebied van de West-Europese talen en grote cultuurtalen als Grieks, Latijn en Arabisch, bieden wij Nederlandstalige, Engelstalige, en anderstalige programma's. 

De faculteit in cijfers 

Studenten: ca 7200
Medewerkers: ca 800 fte (waarvan 30% in ondersteunende taken)
Bacheloropleidingen: 26
Masterprogramma's: 32 (plus 7 educatieve masters)