Gelijkheid, diversiteit en inclusie

We streven naar een veilige omgeving waarin we verschillen waarderen en benutten

Bij Geesteswetenschappen willen wij dat iedereen zich thuis voelt en vinden we dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om zich te ontplooien, ongeacht gender, seksualiteit, sekse, religie, ras/etniciteit, geaardheid, culturele achtergrond, nationaliteit, neurotype of lichamelijke beperking. We streven naar een veilige omgeving waarin we verschillen waarderen en benutten om creativiteit, innovatie en talentontwikkeling maximaal mogelijk te maken. 

We erkennen dat een diverse en inclusieve organisatie van fundamenteel belang is voor gelijke kansen en rechten. Het draagt bij aan het bestrijden van sociale en economische ongelijkheid en het vermindert vooroordelen en stigmatisering in de maatschappij. We vinden dat diversiteit onder medewerkers en studenten van toegevoegde waarde is voor onze faculteit: het verrijkt het debat in ons onderwijs, het verbetert ons onderzoek, het versterkt onze teams, en het leidt tot meer begrip van en voor de verscheidenheid in onze samenleving.

    De drie dimensies van gelijkheid, diversiteit en inclusie: 1. Gelijkheid verwijst naar gelijke kansen voor iedereen en het tegengaan van discriminatie. 2. Diversiteit verwijst naar het erkennen, respecteren en waarderen van verschillen tussen mensen. 3. Inclusie verwijst naar een universitaire gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt en gewaardeerd wordt.

    Onze faculteit zet zich in om het streven naar Equality, Diversity & Inclusion binnen de Universiteit Utrecht mede te realiseren en levert een belangrijke bijdrage aan verschillende projecten en initiatieven:

    Werkgroep EDI GW

    Om verdere concrete stappen te kunnen zetten is binnen de faculteit Geesteswetenschappen een werkgroep Equality, Diversity en Inclusion (EDI) GW opgericht, die werkt aan verschillende thema’s rond gelijkheid, diversiteit en inclusie, zoals: instroom en doorstroom van (toekomstige) studenten; werving en selectie van medewerkers. 

    Je vindt de leden van de werkgroep op intranet en kunt ze bereiken per mail: edi.gw@uu.nl.