Aanvraag subsidie RechtOpLeren Fonds

Lees eerst de onderstaande criteria van het fonds goed door, zorg dat de benodigde bijlages toegevoegd kunnen worden en ga dan via de knop onderaan deze pagina naar de aanvragenportal.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidies?

Het verlenen van financiële steun aan jonge mensen (studiekiezers, studenten en jonge onderzoekers) in relatie tot de Universiteit Utrecht, op een moment in hun leven dat gebrek aan financiën een belemmering vormt in hun (verdere) studieontwikkeling. Het fonds ondersteunt ook initiatieven en projecten die beogen financieel meer kwetsbare groepen (zoals vluchtelingen en andere achterstandsgroepen) te helpen om het maximale uit hun talenten te halen, hetzij het bevorderen van doorstroom naar het hoger onderwijs, hetzij het mogelijk maken van toegang tot het Nederlandse universitaire stelsel in relatie tot de Universiteit Utrecht. Uit de aanvraag van de kandidaat moet duidelijk blijken dat het aangevraagde bedrag nodig is om academische doelen te bereiken.

Geschikte projectenvoorstellen:

  • vallen buiten de primaire taken die gefinancierd (dienen te) worden uit reguliere bedrijfsvoering of uit eigen middelen;
  • vallen buiten de criteria die gelden voor financiering uit de derde geldstroom (contractresearch en contractonderwijs);
  • gaan uit van een maximale ondersteuning van € 10.000 per project, voor individuele aanvragen in principe € 5.000;
  • moeten haalbaar zijn, ook wat betreft financiering en is in deze zeer degelijk en grondig onderbouwd (een grotere eigen bijdrage is een pluspunt);

Procedure en communicatie

Projectvoorstellen omvatten de volgende elementen: 

  • projectbeschrijving inclusief planning en verwachte resultaten;
  • begroting inclusief dekkingsplan waarin is opgenomen de eigen bijdrage van het indienende onderdeel (in geld en eventueel in kind, beschikbaarstelling van mensen, middelen, infrastructuur e.d.). Zorg ervoor dat de begroting is gemaakt in een overzichtelijk format waarbij kosten en baten in afzonderlijke kolommen zijn weergegeven aan de linker- en rechterkant van de begroting;
  • aanbevelingsbrief van decaan, departementshoofd of directeur.

De adviescommissie van het RechtOpLeren Fonds maakt een selectie van projectenvoorstellen die zij voordraagt aan het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds.  Als je vragen hebt over het indienen van een aanvraag, neem dan contact op met Caroline van de Beek c.a.vandebeek@uu.nl.

Let op: Kijk op de pagina over subsidies voor studenten voor de deadline en informatie over de aanvragenportal.

Deadlines en aanvraag indienen