Veterinair Vuur subsidie

Gevraagd: projectaanvragen voor subsidie vanuit de opbrengsten van de Veterinair Vuur actie

 

Al 200 jaar lang draagt de faculteit Diergeneeskunde bij aan meer kennis over dieren; kennis die tegelijkertijd ook steeds meer inzichten oplevert die nuttig zijn voor de humane geneeskunde. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de samenleving, inclusief de relatie tussen mens en dier. 

In de aanloop naar het 200 jarige jubileum van de faculteit Diergeneeskunde heeft het fonds Vrienden Diergeneeskunde tijdens de actie “Veterinair Vuur” €20.500 ingezameld. Dit bedrag zal worden ingezet om twee projecten te financieren op het gebied van innovatief veterinair onderzoek, onderwijs en/of patiëntenzorg:

- Een project “VV Groot” gaat uit van een maximale bijdrage van €15.000.
Een project “VV Klein” gaat uit van een maximale bijdrage van € 5.500.

Aanvraag criteria

Projecten die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit het Veterinair Vuur-geld dienen te passen binnen de doelstelling van de faculteit Diergeneeskunde, en moeten in lijn zijn met de missie en het profiel van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. Concreet moeten de voorstellen voldoen aan onderstaande eisen:

- het beoogde project is wetenschappelijk onderbouwd;
- het is innovatief en/ of heeft een ‘out of de box’ benadering;
- de resultaten zijn relevant voor praktiserende dierenartsen en/ of dragen aantoonbaar bij aan de maatschappelijke relevantie van de diergeneeskunde;
- het voorstel is (nog) niet of onvoldoende gefinancierd vanuit de reguliere middelen;

- het voorstel maakt leidt tot een concreet eindresultaat, vervolgproject of tot pilot data die gebruikt kunnen worden voor een grotere aanvraag;
- het beoogde project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden;

Let op: aanvragende onderzoekers gaan ermee akkoord om (pro)actief mee te werken met het uitdragen en verspreiden van hun onderzoeksvoorstel en de uitkomsten ervan, zowel in het kader van de jubileumactiviteiten als in de periode daarna.

Vereisten voor een aanvraag

Stuur naast het igevulde projectformulier (in Word) de volgende bijlagen (in pdf) mee:

1. Brief gericht aan het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds met daarin opgenomen het projectplan: korte beschrijving van het project, inclusief planning en verwachte resultaten;
2. Gedetailleerde begroting van het project (inclusief de eventuele, maar niet noodzakelijke, inzet van eigen en additionele middelen);
3. Aanbevelingsbrief van het afdelingshoofd of de departementsvoorzitter.

Aanvraagprocedure

Ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door een hiervoor benoemde adviescommissie, bestaande uit:

Prof. dr. Marianna Tryfonidou, Hoogleraar Regeneratieve Orthopedie
- Prof. dr. Hans Kooistra, Hoogleraar Interne Geneeskunde van Gezelschapsdieren

- Dr. Franck Meijboom, Hoofd Centre for Sustainable Animal Stewardship
- Krijn Reijalt, Praeses D.S.K.

Martijntje van der Veer, DVM, Dierenkliniek den Dolder
- Dr. Inga Wolframm, Hoofd Partnerschappen en Fondsenwerving

De deadline voor het indienen is maandag 18 april 2022 12:00 uur

Uit de ingediende projecten maakt de bestedingsadviescommissie een selectie die zij aan het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds zal voorleggen. Aanvragers ontvangen eind mei bericht over het besluit van het Utrechts Universiteitsfonds.

Dien hier uw aanvraag in