Wetenschappelijk onderzoek

Buiten Nederland en Europa varieert de omvang van de markt voor overheidsopdrachten in BNP van 15% voor ontwikkelde landen tot meer dan 75% voor ontwikkelingslanden.

Impact aanbesteden en inkoop

In Nederland wordt volgens de OESO jaarlijks voor ca. € 120 miljard ingekocht door de publieke sector. Buiten Nederland en Europa varieert de omvang van de markt voor overheidsopdrachten in BNP van 15% voor ontwikkelde landen tot meer dan 75% voor ontwikkelingslanden. Hiermee is het economische belang van deze sector evident. Daardoor wordt duidelijk waarom naast leveringen en werken ook tal van diensten, die essentieel zijn voor het leven van burgers – van de (thuis)zorg, de levering van water, gas, elektriciteit, de afvalverwijdering en -verwerking, tot de huisvesting voor vluchtelingen (etc.) – op rechtmatige en doelmatige wijze via professionele aanbestedingen dienen te worden ingekocht.

  Interdisciplinair wetenschappelijk (en toegepast) onderzoek - juridisch, economisch, inkooptechnisch - is nodig om deze marktsector goed te laten functioneren.

  Belang interdisciplinair onderzoek

  Interdisciplinair wetenschappelijk (en toegepast) onderzoek - juridisch, economisch, inkooptechnisch - is nodig om deze marktsector goed te laten functioneren. Veel van de huidige en toekomstige uitdagingen waar onze samenleving mee wordt geconfronteerd, kunnen correct worden beantwoord enkel aan de hand van juridische én economische inzichten.

  De inbreng van de twee disciplines schept de voorwaarden om te onderzoeken in hoeverre de aanbesteding wenselijk en zo ja, effectief kan zijn om als beleidsinstrument doelstellingen op sociaal en ander maatschappelijk terrein te verwezenlijken (bestrijding van werkloosheid, klimaatverandering, sociale uitsluiting  en bevordering van duurzaamheid in ruime zin en van innovatie, et cetera).

  Binnen het UUCePP wordt het ‘aanbestedingsrecht in ruime zin’ als uitgangspunt voor onderzoek gehanteerd. Daaronder vallen naast de competitieve procedures voor de aankopen van de overheid (eigendom verwerving), ook die voor het verkopen van overheidseigendommen (eigendom vervreemding) en voor de verdeling van (schaarse) rechten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse empirische methoden zowel in het inkoop-technische en in het juridische onderzoek als in het interdisciplinair onderzoek dat wij uitvoeren.

  Onderzoeksvraag

  Leidend is de onderzoeksvraag: ‘hoe dient de markt voor overheidsopdrachten te worden gereguleerd om de beste maatschappelijke en economische voordelen te realiseren?’.

  Inbedding binnen de Universiteit Utrecht

  Met de keuze van thema’s (kernwaarden, solidariteit, duurzaamheid en innovatie) sluit het UUCePP aan bij de onderzoeken die zowel universiteitsbreed (Institutions for Open Societies) als vanuit de faculteit (RENFORCE) worden uitgevoerd. Daarnaast vervult het UUCePP een kernrol in de onderzoekshub ‘Social Entrepreneurship Initiative’, door onderzoek uit te voeren naar sociaal opdrachtgeverschap: door het toepassen van slimme vraagtechnieken in competitieve procedures worden meer en betere kansen gecreëerd voor sociaal ondernemerschap. 

  Publicaties

  Onze publicaties zijn te vinden op de persoonlijke profielpagina’s van de Universiteit Utrecht.

   SCIENTIFIC BOARD

   Het Scientific Board van het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP) bestaat uit prof. mr. dr. E.R. (Elisabetta) Manunza, hoogleraar Europees en internationaal Aanbestedingsrecht en prof. dr. ir. Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop, beiden werkzaam bij de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

   Lees verder: