Goed opdrachtgeverschap

Het realiseren van duurzame, inclusieve en vernieuwende oplossingen in overheidsopdrachten is niet eenvoudig. Pogingen hiertoe werken vaak kostenverhogend. Een gebrek aan kennis bij overheidsinstellingen en beperkte financiële middelen zetten het behalen van duurzame doelstellingen onder druk. Voorbeelden uit de aanbestedingspraktijk waar een dergelijk spanningsveld zichtbaar is, zijn circulair aanbesteden, innovatiegericht aanbesteden, maatschappelijk aanbesteden, (een overheidsopdracht waarin burgers de kans krijgen om betrokken te zijn bij de uitvoering van het project), the right to challenge (waarin burgers voorrang krijgen indien zij zelf diensten leveren in hun lokale gemeenschap), social return on investment (waarbij de contractant bijvoorbeeld wordt vereist te investeren in lange termijn werkelozen en hen een traineeship of opleidingsmogelijkheid aan te bieden) en tot slot functioneel aanbesteden (waarbij de aanbestedende dienst bepaalde kwaliteitsvereisten stelt zonder de uitvoering daarvan voor te schrijven). 

Een ander voorbeeld waar dergelijke spanningen voorkomen is de zorgsector, waar een toenemende behoefte is aan Value Based Contracting, resultaatgerichte inkoop en uitbesteding in het sociale domein (bijvoorbeeld in het kader van de Wet Maatsschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg en schuldhulpverlening). De maatschappelijke uitdaging om betaalbare en hoogwaardige zorg te leveren, dwingt lokale overheden innovatieve oplossingen te vinden binnen het toepasselijke aanbestedingsrechtelijke kader. Onderzoek naar innovatie in het zorgaanbod door middel van nieuwe manieren van uitbesteding en financiering is daarbij essentieel. Een belangrijke doelstelling is het faciliteren van samenwerking tussen zorgaanbieders, vrijwilligers, burgerinitiatieven en lokale overheden, dit levert echter strijd op met bestaande regelgeving. De maatschappelijke waarde die uitgaat van zulke oplossingen is aanzienlijk, maar deze laat zich moeilijk uitdrukken in korte termijn gerichte financiële indicatoren. Bovendien ontstaat er een risico op misbruik en discriminatie, hetgeen verboden is door het Europees recht. Deze problematiek vergt juridisch maar ook interdisciplinair onderzoek, hetgeen centraal staat in UUCePP onderzoek. Dergelijke problemen kunnen immers niet altijd worden opgelost door regelgeving. Evenmin zijn regels altijd de oorzaak van het probleem.

Sub-onderwerpen en specifieke projecten

  • Innovatieve inrichting van het sociale domein
  • Sociaal opdrachtgeverschap voor inclusieve steden
  • Duurzaamheid / Duurzame en inclusieve ontwikkeling / innovatie
  • Stimuleren van sociaal ondernemerschap en andere vormen van maatschappelijk verantwoord gedrag door overheden