Over UCWOSL

Het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL), verbonden aan de Universiteit Utrecht doet onderzoek op het gebied van waterrecht, zeerecht, milieurecht en recht met betrekking tot klimaat en duurzaamheid. 

UCWOSL heeft haar leidende positie op het gebied van water- en zeerecht en beleid te danken aan internationale samenwerking en aan de doelstelling om haar academische bevindingen relevant te maken voor de beleidspraktijk. De onderzoekers die deel uitmaken van de groep adviseren internationale organisaties, de Europese Commissie, Nederlandse en andere overheidsorganen en private partijen. De onderzoeksgroep maakt in het kader van verschillende onderzoeksprojecten deel uit van verschillende internationale consortia. 

Onderzoekscentrum

Het centrum wordt geleid door prof. mr. Marleen van Rijswick en wordt financieel ondersteund door de Stichting Schilthuisfonds.

UCWOSL team
Het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law bestaat uit een groep enthousiaste en ervaren onderzoekers

Kenmerken van ons onderzoek

Het onderzoek zelf heeft zich gedurende de afgelopen twee decennia via twee sporen  ontwikkeld. Enerzijds het spoor met bijzondere aandacht voor het recht van de zee en anderzijds een spoor met betrekking tot zoetwater en milieurecht in de brede zin. Het recht van de zee heeft een sterke internationaalrechtelijke focus. De invalshoek daarbij is de toepassing van internationale regelgeving door de EU en lidstaten – met inbegrip van Nederland.

Het tweede traject behelst de juridische aspecten van water- en stroomgebiedbeheer alsmede deltamanagement op nationaal, Europees en internationaal niveau. Sinds 2016 is de strekking van het onderzoek verbreed en bevat nu ook aspecten van nationaal milieurecht – met inbegrip van omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht. Juridische aspecten van de circulaire economie, klimaatverandering, het Verdrag van Aarhus en andere verdragen staan in de belangstelling van UCWOSL.

Het onderzoek is zowel mono- als multidisciplinair. De multidimensionale onderzoekaanpak is kenmerkend voor het departement rechtsgeleerdheid van de universiteit Utrecht. Naast internationaal, Europees en nationaal publiekrecht komen ook rechtstheoretisch onderzoek, mensenrechten en de rol van private actoren (in de context van Corporate Social Responsibility) aan bod binnen het onderzoek van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Universiteit Utrecht

Het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability is een van de onderzoekscentra van het departement Rechtsgeleerdheid, onderdeel van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek van UCWOSL past bij twee strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht: Institutions voor Open Samenlevingen en Sustainability.

UCWOSL participeert in het focusgebied Future Deltas. Future Deltas richt zich op het begrijpen en voorspellen van delta’s en deltamanagement. De samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen leidt tot een integrale benadering. Future Deltas biedt een beleidsmatig gericht perspectief op het onderzoek naar en het beheer van deltasystemen door fysische, chemische, biologische, institutionele, juridische en socio-economische processen te bestuderen.