Adviezen 2003-2010

Adviezen van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law in de periode 2003-2010.

2010

Algemeen geregeld is goed geregeld? Een onderzoek naar de effecten van algemene regels ten opzichte van een vergunningenstelsel in de watersector
Uylenburg, R., van Rijswick, M., Duijkersloot, T., de Gier, T. & Groothuijse, F. 2010 Utrecht: Universiteit Utrecht [etc.].

Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie
Driessen, P. P. J., de Gier, A. A. J., Meijerink, S., Pot, W. D., Reuding, M. A., van Rijswick, H. F. M. W., Schueler, B. J., Tennekes, J. & Termeer, C. J. A. M. 2010 Planbureau voor de leefomgeving. 143 p. (KvK Rapportnummer; vol. KvK 040/2011)(KvR Rapportnummer; vol. KvR 031/2011 )

De kwantitatieve wateropgave in sterk verharde gebieden
Gilissen, H. K., van Rijswick, H. F. M. W. & de Gier, A. A. J. 2010 Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid, Universiteit Utrecht. 55 p.

Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtijn: Mogelijkheden en beperkingen, Alterra-rapport 2062, 2010
Keessen, A. M., Runhaar, H. A. C., van Rijswick, H. F. M. W., Schouwmans, O., Driessen, P. J. J., Oenema, O. & Zwart, K. 2010 Den Haag?: Ministerie van LNV.

De staatsrechtelijke positie van het waterschap
Onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen
Tappeiner, I. U., van Rijswick, H. F. M. W., Nehmelman, R. & Kummeling, H. R. B. M. 2010 Utrecht: Universiteit Utrecht.

Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader
Hoofdrapport en bijlagenrapport, KWR Watercycle Research Institute en Universiteit Utrecht, KWR
de Gier, A. A. J., van Rijswick, H. F. M. W., Robbe, J., Schueler, B. J., Bonte, M., Wezel, A. & Daal, K. 2010 Utrecht: Universiteit Utrecht.

Toepassing van uitzonderingsbepalingen Grondwaterrichtlijn op verontreinigingspluimen
Handreiking ROSA en ‘Points of Compliances’
van Rijswick, H. F. M. W., Claessens, J., Zijp, M. C., Veldkamp, A., Verweij, W. & Otte, P. 2010 Bilthoven: RIVM Briefrapport.

Verantwoordelijkheden van en risico’s voor waterschap Vallei en Eem bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, in het bijzonder met betrekking tot de aanleg van ecologische verbindingszones en de bestrijding van diffuse bronnen van verontreiniging
Keessen, A. M., van Kempen, J. J. H. & van Rijswick, H. F. M. W. 2010 Leusden: Advies in opdracht van Waterschap Vallei en Eem.

Zandwinning, zandsuppletie en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie
Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst
van Rijswick, H. F. M. W., PrinS, T. H., Keessen, A. M. & Dotinga, H. 2010 Deltares?: Rijkswaterstaat Waterdienst.

2009

A comparison of Five Case Studies in Implementing the water Framework Directive
van Rijswick, H. F. M. W. 2009 Dealing with complexity and policy discretion, the implementation of the Water Framework directive in five Member States. Uitenboogaart, Y., van Kempen, J. H. J., Wiering, M. & van Rijswick, H. F. M. W. (eds.). Den Haag: SDU

De afschaffing van de Nederlandse verontreinigingsheffing in Europeesrechtelijk perspectief
Keessen, A. M., van Rijswick, H. F. M. W. & de Vries, S. A. 2009 Utrecht: Universiteit Utrecht. 20 p.

De governance van adaptatie, Bouwstenen voor een afwegingsproces, Synthese, Definitiestudie Afwegingskader Ruimte en Klimaat fase 2, Governance aspecten van klimaatmaatregelen, Deelproject 1: Bestuurlijke, wettelijke en financiële aspecten van een afwegingskader voor het klimaatbestendig maken van ruimtelijke plannen en ingrepen
van Buuren, A., Rietveld, P., Salet, W., Driessen, P., van Rijswick, H. F. M. W., Spit, T. & Tiesman, G. 2009 Rotterdam: Unknown Publisher. 118 p.

De positie van het waterschap in gebiedsgericht beleid: wie bepaalt betaalt?
Advies over de juridische status en onderlinge afstemming van verschillende omgevingsrechtelijke plannen en instrumenten die een relatie hebben met het waterbeheer
Gilissen, H. K., Robbe, J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2009 Vallei en Eem: waterschap Vallei en Eem.

Omgaan met onzekerheden bij de regionale implementatie van de Kaderrichtlijn Water, Leven met Water projectnr. 1027
Raadgever, G. T., Smit, A., Dieperink, C., Driessen, P. & van Rijswick, H. F. M. W. 2009 Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht.

State of the Art on the Legal and Policy Literature on Adaptation to Climate Change: Towards a Research Agenda
van Rijswick, H. F. M. W., de Gier, A. A. J. & Gupta, J. 2009 Knowledge for Climate. 63 p. (KfC report number; vol. KfC 001/09)

2008

Een onmogelijke opgave? Een onderzoek naar de wijze waarop waterschappen invulling geven aan de regionale wateropgaven en de spanningen die zich daarbij voordoen.
Smit, A. A. H., Dieperink, C., Driessen, P. P. J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2008 Deelonderzoek 1 Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 ed. Gouda: Leven met water, Aquaterra Nederland. 82 p.

EG-recht en de praktijk van het waterbeheer
2de geheel herziene druk
van Rijswick, H. F. M. W (ed.)., Freriks, A. A., Backes, C. W., Groothuijse, F. A. G., Keessen, A. M., van Kempen, J. J. H. & Widdershoven, R. J. G. M. 2008 Utrecht: STOWA. 640 p.

Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk
Robbe, J., Freriks, A. A., Blomberg, A. B., van den Broek, G. M., de Gier, A. A. J., van Rijswick, H. F. M. W. & Widdershoven, R. J. G. M. 2008 Den Haag: SDU. 221 p.

Gebiedsdossiers voor drinkwaterbronnen, uitwerking van risico’s en ontwikkeling van maatregelen
van Rijswick, H. F. M. W., Wuijts, S. & Dik, H. H. J. 2008 Bilthoven: RIVM. 144 p.

Drinkwateraspecten en de Kaderrichtlijn water, Criteria voor de bescherming van drinkwaterbronnen en kwaliteitsdoelstellingen, RIVM-rapport 734301028
van Rijswick, H. F. M. W. & Wuijts, S. 2007 Den Haag: RIVM. 92 p.

2007

De Kaderrichtlijn water en gewasbeschermingsmiddelen
van Rijswick, H. F. M. W. & Vogelezang-Stoute, E. M. 2007 Utrecht: Universiteit Utrecht, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS. 206 p.

Kwaliteitseisen in het Europese en nationale waterrecht
van Rijswick, H. F. M. W. 2007 Nieuwe mogelijkheden tot regulering van waterkwaliteitseisen in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS, p. 39-74 36 p.

Methodiek voor toepassing van fasering en doelverlaging grondwater, RIVM rapport 607300002/2007
van Rijswick, H. F. M. W., Zijp, M. C., Durand-Huiting, A. M., van der Linden, A. M. A. & van Wijnen, H. J. 2007 Den Haag: RIVM. 56 p.

Nieuwe mogelijkheden tot regulering van waterkwaliteitseisen in Nederland. hoofdrapport
van Rijswick, H. F. M. W. & Backes, C. W. 2007 Utrecht: Universiteit Utrecht, Centrum voor Omgevingsrecht. 38 p.

2006

De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid, MNP rapport 500094002
(Milieu- en Natuurplanbureau (L.G. Wesselink, J. Notenboom, A. Tiktak) in samenwerking met Alterra, Centrum voor Bodem (P. Römkens en O.Oenema)
van Rijswick, H. F. M. W. & Beijen, B. A. 2006 Bilthoven: MNP. 29 p.

De relatie tussen productregistratie en waterkwaliteitsregelgeving: geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en veevoederadditieven
van Rijswick, H. F. M. W., Montforts, M. H. M. M., Freriks, A. A., Keessen, A. M. & Wuijts, S. 2006 Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 145 p.

Juridisch-bestuurlijke capaciteit in het waterbeleid - Enkele toekomstschetsen voor de externe integratie van water en ruimtelijke ordening
van Rijswick, H. F. M. W., Driessen, P. P. J., Backes, C. W., Dieperink, C., de Gier, A. A. J. & Groothuijse, F. A. G. 2006 Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS. 210 p.

2005

Naar een waterparagraaf in koopcontracten
van Rijswick, H. F. M. W. & de Putter, P. J. 2005 In : De gemeentestem. 7237, p. 533-543 11 p.

2004

Europagids. Handreiking Europees Recht voor waterschappen
van Rijswick, H. F. M. W., Kramer, C. J. M., Berns, J. & Minderhout, F. 2004 Den Haag: STOWA. 136 p.

Kansen uit de Kaderrichtlijn water
In hoeverre is de kaderrichtlijn water een impuls voor een verbetering van de toestand van de Nederlandse watersystemen , in het bijzonder ten aanzien van de verontreiniging door diffuse bronnen?
van Rijswick, H. F. M. W. 2004 Amsterdam: Stichting Reinwater. 61 p.

Towards Integrated Water Legislation in the Netherlands, Lessons from other countries
van Rijswick, H. F. M. W. 2004 Den Haag.

Towards Integrated Water Legislation in the Netherlands, Lessons from other countries, Case study reports
van Rijswick, H. F. M. W. 2004 Den Haag.

2003

EG-recht en de praktijk van het waterbeheer
van Rijswick, H. F. M. W. (ed.), Widdershoven, R. J. G. M., Freriks, A. A. & Backes, C. W. 2003 STOWA Boekenreeks ed. Utrecht: STOWA. 412 p.