Adviezen 2011-2016

Adviezen van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law in de periode 2011-2016.

2016

Onderzoek naar gas- en warmtenetten, door het Centrum voor Energievraagstukken UvA in samenwerking met Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law UU.  Auteurs vanuit UCWOSL: Barbara Beijen, Anoeska Buijze, Daan Korsse en Marleen van Rijswick. Auteurs vanuit UvA: Sanne Akerboom, Fons van der Linden, Frits Otte en Simone Pront (†). 

Achtergrond: De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het gebruik van restwarmte voor de verwarming van woningen en kantoren in de stad te vergroten van 62.000 nu naar 230.000 in 2040. De gemeente heeft gevraagd te onderzoeken welke rechten en plichten eindgebruikers hebben om aangesloten te worden op het warmtenet en welke bevoegdheden de gemeente daarbij heeft. Daaraan verbonden is de vraag welke mogelijkheden zijn er om het gasnet uit te faseren. Deze verkenning geeft zicht op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden daarbij.

2015

Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements Comparative Law Analysis on Instruments for Sustainable Land Management (CLAIM)
van Rijswick, M., Kevelam, J., Korsse, D., Van 't Foort, S., Köck, W., Bovet, J., Möckel, S., Rath, K. & Reese, M. May 2015 Müncheberg: Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.357 p.

Kockengen Waterproof: Deel II: Een Gedeelde verantwoordelijkheid
Groothuijse, F. A. G., Korsse, D. & van Rijswick, H. F. M. W. 2015 UCWOSL. 8 p.
In opdracht van de Gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht

Weeffout in nieuwe concept Waterwet
van Rijswick, H. F. M. W. & Kok, M. 2015 Utrecht University. 3 p.

2014

Publieke en private verantwoordelijkheden voor klimaatadaptatie: Een juridisch-bestuurlijke analyse en eerste beoordeling
Runhaar, H., Gilissen, H. K., Uittenbroek, C., Mees, H. & van Rijswick, M. 1 Dec 2014 Utrecht: Utrecht University. 156 p.

Review Kwaliteitsborging Deltaprogramma 2014: Bevindingen van de reviewcommissie ten aanzien van: Synthesedocument ‘Rivieren’
van Rijswick, M. 5 May 2014 Kennis voor Klimaat. 4 p.

De verantwoordelijkheidsverdeling bij aanpassing van duikers ten behoeve van de verbreding van de provinciale weg N207 en het op orde brengen van het watersysteem
Advies aan de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland
van Rijswick, M. 3 Mar 2014 UCWOSL. 8 p.

Transitie grondwaterbescherming: van beschermen naar benutten
van Rijswick, M., van den Brink, C., Groenhof, B., van Essen, J., Willem Kooiman , J. & Peters , J. 23 Jan 2014 Amersfoort: Royal Haskoning DHV. 48 p.

Drinkwaterbelangen in de Mijnbouwwet goed beschermd?
Kevelam, J. & van Rijswick, M. 2014 VEWIN.

Kockengen Waterproof: deel I: Een Gedeelde Verantwoordelijkheid
(in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, Stichtse Rijnstromen en de Provincie Utrecht)
Groothuijse, F., Korsse, D. & van Rijswick, M. 2014 UCWOSL. 35 p.

Legitimiteit in het adaptatiebeleid
van Rijswick, M., Monique, B., van den Bosch, A. & Oosterberg, W. 2014 

Governance van klimaatadaptatie: handelingsperspectieven
Termeer, K., van Vliet, M., Kruft, A., Smit, H., Junnikkala, M. & de Heer, M. (eds.). Wageningen: Kennis voor Klimaat, p. 46-54 8 p.

The Political Economy of Water Management in Yemen: Conflict Analysis and Recommendations
van Rijswick, M., Misiedjan, D., van Steenbergen, F., Borgia, C., Evers, J., Tjen A Kwoei, A., Zang, T., Huntjes, P. & de Man, R. 2014 The Hague Institute for Global Justice. 220 p.

2013

Advies over het Omwisselbesluit in het kader van Meerlaagse veiligheid
van Rijswick, H. F. M. W. 2013 Universiteit Utrecht: advies aan HDJZ, Ministerie Infrastructuur en milieu.

Advisering in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Freriks, A. A. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Allocation of Roles and Responsibilities in Dutch Water Governance: Legitimacy, Accountability and Effectiveness from a Legal Perspective
Nehmelman, R., van Rijswick, H. F. M. W., Buijze, A. W. G. J., Ernst, W. W. P. & Gilissen, H. K. 2013 Universiteit Utrecht: OECD.

Casusstudie Versterken Governance Natura 2000 projecten in de kustzone, Een casusonderzoek naar het Kennemerstrand en Westduinpark assessment voor het Deltaprogramma zoet water en kust
van Broekhoeven, S., Teisman, G. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 Water Governance Centre.

De juiste weg: projectbesluitvorming in het overstromingsrisicobeheer
van Rijswick, H. F. M. W., Freriks, A. A. & van Doorn, W. J. 2013 Toonbeelden. van Buuren, P. (ed.). Kluwer, p. 129-144 16 p.

Implementatietoets EU-richtlijnen Omgevingswet
Douma, W. R., Freriks, A. A., Broere, E. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 T.M. Asser Instituut, Universiteit Utrecht en Element advocaten: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kostenterugwinning scheepvaart als waterdienst
Wienhoven, M., Bozuwa, J., Meurs, E. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 Rotterdam: Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, afd. haven- en waterbeleid.

Naar een brede zorgplicht voor drinkwaterbronnen, Doorwerking Drinkwaterwet bij de bescherming van drinkwaterbronnen,
Wuijts, S., Korsse, D., de Gier, A. A. J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 RIVM rapport.

Schadevergoeding bij bergingsgebieden
van Doorn, W. J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 Universiteit Utrecht: advies aan waterschap Aa en Maas.

Stand van zaken inzake mogelijkheid tot verstrekken van vergoeding aan leden van het Algemeen Bestuur van waterschappen
Nehmelman, R., Imkamp, F. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 Universiteit Utrecht: advies in opdracht van waterschap Zuiderzeeland.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de waterschappen in Rijn-Oost en de provincie Overijssel voor het peilbeheer ten behoeve van natuurbeleid (Natura 2000 en PAS)
van Doorn, W. J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 Universiteit Utrecht: advies in opdracht van waterschap Reest en Wieden en waterschap Rijn en IJssel,.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen waterschap en rijk voor de nadelige gevolgen voor primaire waterkeringen vanwege oevererosie als gevolg van natuurvriendelijk oeverbeheer langs de Lek
de Gier, A. A. J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2013 Utrecht: Universiteit Utrecht. 12 p.

2012

De doelen voor de overige wateren (Niet KRW oppervlaktewaterlichamen)
Advies in opdracht van IPO en UvW, 2012
van Rijswick, H. F. M. W., Keessen, A. M. & Robbe, J. 2012 IPO en UvW.

De consequenties niet-naleving EU-regelgeving
advies in opdracht van I&M ism Ecofys over de implementatie van artikel 9 KRW
van Rijswick, H. F. M. W. & de Vries, S. A. 2012 I&M.

De Drinkwaterwet en de bescherming van drinkwaterbronnen, Taken en bevoegdheden van drinkwaterbedrijven en de overheid
van Rijswick, H. F. M. W., Wuijts, S., Korsse, D. & de Gier, A. A. J. 2012 RIVM.

Een handreiking voor de beoordeling van de juridische kwaliteit van waterbeheer, juridisch deel van de multidisciplinaire assessment methode voor de beoordeling van waterbestuur en beheer
van Rijswick, H. F. M. W., Addink, G. H., de Gier, A. A. J. & Oude Elferink, A. G. 2012 Water Governance Center.

Effectgerichte normen in het omgevingsrecht; de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur
Backes, C. W., Keessen, A. M. & van Rijswick, H. F. M. W. 2012 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 251 p.

Innovatie en Duurzaamheid: valorisatie van afvalwater; De positie van waterschappen in het licht van nationaal en Europees recht,
Onderzoek in opdracht van de STOWA
van Rijswick, H. F. M. W., Gerbrandy, A., Nehmelman, R., Verstappen, T. & de Vries, S. 2012 STOWA.

Juridisch assessment van de ontwikkeling van meerlaagse veiligheid in de Maastak
van Rijswick, H. F. M. W. 2012 Water Governance Centre.

Mogelijkheden voor het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard om te participeren in HVC, een verwerker van slib en gemeentelijk afval
van Rijswick, H. F. M. W. & Nehmelman, R. 2012 Hoogheemraadschap.

Optimalisatie van het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten. Studie naar bezuinigingsmogelijkheden
Beijen, B. A., Fraters, B., Brandsma, G. J., van Rijswick, H. F. M. W., Reijs, J. W., Buis, E. & Hoogeveen, M. W. 2012 Bilthoven: RIVM. 119 p.

The Legal Instruments for the control of emissions of medicines for human and veterinary use, advies in opdracht van het RIVM
van Rijswick, H. F. M. W., Keessen, A. M. & Freriks, A. A. 2012 RIVM.

2011

Aanleg bypass Kampen: projectplan of watervergunning? Advies aan de provincie Overijssel over de aanleg van de Bypass Kampen
de Gier, A. A. J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2011 UU. 19 p.

Aanleg, wijziging of verplaatsing waterkering: projectplan of watervergunning, Advies aan de provincie Limburg over de wijziging/verplaatsing van een waterkering in Blerick
van Rijswick, H. F. M. W. 2011 UU. 10 p.

Advies aan de programmadirectie Ruimte voor de Rivier van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake de besluitvormingsprocedure Ruimte voor de Rivier project Veessen-Wapenveld
de Gier, A. A. J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2011 UU. 5 p.

Algemeen geregeld, goed geregeld? Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht
de Gier, A. A. J., van Rijswick, H. F. M. W., Duijkersloot, A. P. W., Groothuijse, F. A. G. & Uylenburg, R. 2011 In : Milieu en Recht. 9, p. 576-586 11 p.

Basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, Studie naar bezuinigingsmogelijkheden
Beijen, B. A., van Rijswick, H. F. M. W., Fraters, B., Brandsma, G. J., Reijs, J. W., Buis, E. & Hoogeveen, M. 2011 RIVM680717027/2011 ed. Utrecht: UU. 113 p.

Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie
Schueler, B. J., van Rijswick, H. F. M. W., de Gier, A. A. J., Driessen, P., Meijerink, S. V., Pot, W. D., Reuding, M. A., Tennekes, J. & Termeer, C. J. A. M. 2011 Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de leefomgeving. 142 p.

De grondwettelijke positie van het waterschap
Tappeiner, I. U., Nehmelman, R., van Rijswick, H. F. M. W. & Kummeling, H. R. B. M. 2011 De constitutionele inbedding van het waterschap. Nehmelman, R., Tappeiner, I. U., van Rijswick, H. F. M. W., Kummeling, H. R. B. M. & Steenman, S. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 3-39 37 p.

De realisatie van de ecologische doelen van de KRW bij veranderde prioriteitsstelling en financiering
van Rijswick, H. F. M. W. & Keessen, A. M. 2011 utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht. 29 p.

Dijkverlegging Lent: projectplan of watervergunning (of geen van beide)?, advies aan Waterschap Rivierenland inzake de te volgen waterstaatsrechtelijke procedure inzake project ‘dijkteruglegging Lent’
de Gier, A. A. J. & van Rijswick, H. F. M. W. 2011 UU. 13 p.

Europese kwaliteitseisen, De betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur, Eindrapport
Keessen, A. M., van Rijswick, H. F. M. W. & Backes, C. W. 2011 UU. 209 p.

Grondwateronderlast in Woerden, advies aan de gemeente Woerden
de Gier, A. A. J., Gilissen, H. K., van Rijswick, H. F. M. W. & Uwamahoro, D. 2011 UU. 20 p.

Juridische instrumenten voor de zoetwatervoorziening
Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat/Waterdienst ten behoeve van het Deltaprogramma zoet water
van Rijswick, H. F. M. W. & Robbe, J. 2011 UU. 35 p.

Niets nieuws onder de zon? Eenvoudig en beter: integratie van de Waterwet en de watervergunning in de Omgevingswet en de omgevingsvergunning
Essay in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en milieu, uitgevoerd door het Water Governance Centre
van Rijswick, H. F. M. W. 2011 UU. 25 p.

Water en omgeving in één wet en één vergunning
van Rijswick, H. F. M. W. 2011 Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht. 43 p.