Overstromingsrisicobeheer

Overstromingsrisicobeheer

Stijging van de zeespiegel en meer extreme weersomstandigheden zijn twee voorbeelden van de verwachte effecten van klimaatverandering. De gevolgen daarvan zijn veranderingen in de frequentie, zwaarte en duur van hydro-meteorologische incidenten. Stedelijke gebieden lopen met toenemende mate kans op overstromingsrisico’s.

Om deze reden wordt er in vakliteratuur en in de praktijk gepleit dat waterkeringen op zichzelf niet toereikend zijn om overstromingsrisico’s aan te pakken. Actoren op verschillende niveaus achten diversificatie van overstromingsrisico management strategieën wenselijk. Deze strategieën behelzen proactief ruimtelijk ordeningsbeleid, overstromingsmitigatie op verschillende manieren (zoals groene infrastructuur in stedelijke gebieden, adaptieve gebouwen), voorbereiding op overstromingen en herstel van overstromingen. 

Afgerond onderzoeksproject

STAR-FLOOD

logo STAR-FLOOD

Overstromingsrisico’s van rivieren in Europa zullen in de aankomende decennia aanzienlijk stijgen. Het STAR-FLOOD project beoogde om richtlijnen voor beleid vast te stellen om beter met deze risico’s om te gaan. De resultaten van het project zijn relevant voor de vormgeving van beleidsplannen en wetgeving op Europees, nationaal en regionaal niveau en voor de ontwikkeling van publiek-private samenwerking.

STAR-FLOOD staat voor ‘STrengthening And Rede-signing European FLOOD risk practices: Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements’. Het project kreeg een subsidie van 5,4 miljoen euro’s toegekend door de Europese Unie. Het project richtte zich op de analyse, de toelichting, de evaluatie en het formuleren van beleidsplannen om beter met overstromingsrisico’s van rivieren in stedelijke gebieden in Europa om te gaan. Het STAR-FLOOD project begon in oktober 2012 en eindigde in maart 2016.

Betrokken onderzoekers: