Overstromingsrisicobeheer

Overstromingsrisicobeheer

Stijging van de zeespiegel en meer extreme weersomstandigheden zijn twee voorbeelden van de verwachte effecten van klimaatverandering. De gevolgen daarvan zijn veranderingen in de frequentie, zwaarte en duur van hydro-meteorologische incidenten. Stedelijke gebieden lopen met toenemende mate kans op overstromingsrisico’s.

Om deze reden wordt er in vakliteratuur en in de praktijk gepleit dat waterkeringen op zichzelf niet toereikend zijn om overstromingsrisico’s aan te pakken. Actoren op verschillende niveaus achten diversificatie van overstromingsrisico management strategieën wenselijk. Deze strategieën behelzen proactief ruimtelijk ordeningsbeleid, overstromingsmitigatie op verschillende manieren (zoals groene infrastructuur in stedelijke gebieden, adaptieve gebouwen), voorbereiding op overstromingen en herstel van overstromingen. 

Afgerond onderzoeksproject

Lopend onderzoek

Juridische bijdragen van UCWOSL-onderzoekers aan het NWO -programma: All-risk: Implementation of new risk standards in the Dutch flood protection programme. Om een indruk te geven, is deze Storyline gemaakt, door onderzoekers Willemijn van Doorn-Hoekveld en Monica Lanz: