Adviezen

Het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law adviseert opdrachtgevers in de publieke en private sector over juridische vraagstukken op het gebied van waterrecht, recht van de zee, ruimtelijke ordening en duurzaamheid, waar nodig in samenwerking met andere wetenschappers. Neem contact op voor meer informatie.

Bekijk een selectie van onze adviezen voor verschillende opdrachtgevers.

2019

Juridische randvoorwaarden voor een drempelwaarde (stikstof) voor Natura 2000-gebieden, in opdracht van VNO-NCW. door prof. Chris Backes en advocaat Marieke Kaajan.

U vraagt water, wij leveren?, onderzoek in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens, door Dr. Andrea Keessen.

2018

De juridische mogelijkheden van alternatieve afvalwatervoorzieningen, onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, door Dr. Andrea Keessen, Dr. Martijn van Kogelenberg, Tim de Graaff , februari 2018 

Aansturen op verduurzaming van het watergebruik door bedrijven en huishoudens, onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, door Dr. Andrea Keessen en Tim de Graaff, 2018

De juridische status van waterveiligheidsnormen onder de omgevingswet, onderzoek op verzoek van de Unie van Waterschappen, door mr.dr. W.J. van Doorn-Hoekveld, mr.dr. H.K. Gilissen, mr.dr. F.A.G. Groothuijse, Prof.mr. H.F.M.W. van Rijswick, februari 2018.

2017

Alternatieven voor de drinkwatervoorziening, onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, door Dr. Andrea Keessen en Tim de Graaff, april 2017

Quick scan juridische uitvoerbaarheid inkrimping veestapel
mr. Julian Kevelam, mr. dr. Frank Groothuijse, mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek, prof. mr. Marleen van Rijswick
Onderzoek in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

2016

Inventarisatie juridisch instrumentarium kust: Een inventarisatie van het juridisch instrumentarium op en rond het kustfundament waarmee het bouwen wordt gereguleerd
Prof. dr. C.W. Backes, mr. dr. G.M. van den Broek en mr. dr. F.A.G. Groothuijse
Onderzoek in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu ten behoeve van het Kustpact

HWBP Assessment OESO Water Governance Principes: einduitkomsten leertafel
mr. dr. Herman Kasper Gilissen en prof. mr. dr. Marleen van Rijswick, in samenwerking met Deltares, KWR Watercycle Research Institute, en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Advies voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Rijk en waterschappen.

Zover het eigen instrumentarium reikt: Een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van kaderrichtlijn waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de omgevingswet. 
Prof. dr. Annelies Freriks, dr. Andrea Keessen, dr. Daan Korsse, prof. dr. Marleen van Rijswick en prof. dr. Kees Bastmeijer.
Onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse Waterschapbond.

Evaluatie Meststoffenwet: de relatie tussen nitraatrichtlijn en kaderrichtlijn water: een juridische evaluatie van de Nederlandse implementatie en interpretative van de Nitraatrichtlijn in relatie tot de Kaderrichtlijn Water
Andrea Keessen en Marleen van Rijswick
Notitie in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving

Wettelijke voorziening ‘Slimme Combinaties’
H.K. Gilissen, F.A.G. Groothuijse, D. Korsse en H.F.M.W. van Rijswick
Rapportage voor het Ministerie van I en M, HBJZ

Peilbeheer op peil: Een onderzoek naar de verhouding tussen het peilbesluit en de watervergunning voor het afwijken van het peil
Frank Groothuijse, Julian Kevelam
In opdracht van Hoogheemraadschap Delfland

Onderzoek ‘Handboek Legger Oppervlaktewaterlichamen’
F.A.G. Groothuijse, J. Kevelam
In opdracht van Waterschap De Dommel

Ruimte voor dijken: Een onderzoek naar het juridisch instrumentarium voor het reserveren van ruimte voor toekomstige dijkenversterkingen
van Rijswick, H. F. M. W., Groothuijse, F. A. G. & van den Broek, G. M. 11 Feb 2016 Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, p. 16-123 107 p.

Eerdere adviezen: