Corporate Social Responsibility

Onderzoeksthema binnen Environmental Law and Governance.

Onderzoeksprojecten:

Sustainability, Social Entrepreneurship and Water

In het kader van haar promotieonderzoek houdt Aikaterini Argyrou zich bezig met vraagstukken omtrent duurzaamheid en sociale ondernemingen. Het onderzoek richt zich op een normatief kader dat invulling geeft voor het concept van duurzaamheid in ondernemerschap en ondernemingsrecht. Voor elk van de twee thema’s wordt het juridische kader en toegespitste juridische vormen van duurzame sociale ondernemingen in Europese landen weergegeven. Door middel van rechtsvergelijking en empirisch onderzoek naar case studies van sociale ondernemingen worden de rechtsstelsels van de volgende vier landen besproken: Griekenland, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Aan de hand van case studies, gaat het empirische onderzoek in op bedrijfsbestuursmodellen van sociale ondernemingen; multi-actoren en multi-stakeholder structuren; de middelen voor participatie van belanghebbenden en duurzaam bestuur dat wordt toegepast door sociale ondernemingen.

Het project werd geïnitieerd door Nyenrode Business University samen met de Universiteit Utrecht. In samenwerking met Price Waterhouse Coopers NL worden er ook verschillende mogelijkheden om participatie en integratie van verschillende soorten stakeholders in besluitvormingsprocessen besproken aan de hand van een steekproef van Nederlandse sociale ondernemingen. Deze case studies richten zich op sociale ondernemingen met de doelstelling om het recht op water te beschermen, zoals Dopper B.V.

Onderzoekers:

  • Aikaterini Argyrou
  • Tineke Lambooy
Fair and equitable treatment van investeerders en het recht te reguleren van overheden

Als promovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht en Nyenrode Business School houdt Yulia Levashova zich bezig met haar onderzoek ‘Fair and equitable treatment of investors and the right to regulate states’. Het recht te reguleren in de context van internationaal investeringsrecht is een actuele discussie.

In haar promotieonderzoek analyseert Yulia de meest belangrijke maar ook één van de meest omstreden normen voor investeringsbescherming: de verplichting omtrent Fair and Equitable Treatment (FET). Een belangrijke kwestie met betrekking tot de FET-standaard is de balans tussen het recht van de staat te reguleren en het recht van de investeerders op FET. Alhoewel het debat over soevereiniteit in te context van internationaal investeringsrecht niet nieuw is, is er nog niet voldoende duidelijkheid over de strekking van de FET-standaard en de bevoegdheden van de arbiters om het beleid en wetten omtrent het publiek belang te toetsen.

Het doel van dit onderzoek is het recht te reguleren nader te definiëren en de relevante drempel voor regulerende activiteiten door overheden te bepalen in de context van de FET-standaard.

De analyse van de FET-standaard is gebaseerd op empirisch onderzoek waarbij de volgende bronnen worden geraadpleegd:

  1. verschillende internationale investeringsverdragen;
  2. relevante arbitrale vonnissen;
  3. beleidsvoorstellen omtrent het opstellen van verdragen.

Het onderzoek gaat met name in op de raakvlakken tussen milieubescherming en internationaal investeringsrecht.

Onderzoekers:

  • Yulia Levashova
  • Tineke Lambooy 
Het juridische kader voor sociale ondernemingen in België

Dit onderzoek gaat over de vraag hoe het reeds bestaande juridische raamwerk onder Belgisch recht de activiteiten van sociale ondernemingen in de sociale huisvesting-, energie- en de financiële sector beïnvloedt. Daarbij richten zich de onderzoekers op de juridische factoren van het bestuur en de beslissingsbevoegdheid van belanghebbenden in een specifiek soort sociaal ondernemen- namelijk de zogenaamde ‘Vennootschap met Sociaal Oogmerk’ (VSO).

De onderzoekers refereren naar drie case studies (de energie sector, de financiële sector en de huisvesting sector). Door een vergelijking te trekken tussen de drie case studies, geeft het onderzoek een sector-overschrijdend theoretische analyse weer met betrekking tot de praktische toepassing van de juridische aspecten van het bestuur van Belgische sociale ondernemingen. Verder geeft het onderzoek inzicht in de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden in de sociale ondernemingen per sector.

Gepubliceerd in: A. Argyrou, T. Lambooy, R. Blomme, H. Kievit, G.Kruseman, D.H. Siccama, ‘An empirical investigation of supportive legal frameworks for social enterprises in Belgium: A cross-sectoral comparison of case studies for social enterprises from the social housing, finance and energy sector perspective’, in V. Mauerhofer, (Ed.) Legal Aspects of Sustainable Development: horizontal and sectorial policy issues, Springer, 2016.

Onderzoekers:

  • Aikaterini Argyrou
  • Tineke Lambooy