Public Procurement Research Centre (PPRC)

Public Procurement Research Centre (PPRC)
logo PPRC
PPRC

Het Public Procurement Research Centre (PPRC) is een interdisciplinair samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente. Het PPRC is actief op het terrein van aanbesteden en inkopen in de publieke sector. Het doel van het PPRC is om bij te dragen aan kennis en toepassing van die kennis om te komen tot een betere benutting, regulering, stimulering en sociale benutting van de markt voor overheidsopdrachten.

Activiteiten

De onderzoekers van het Public Procurement Research Centre voeren in interdisciplinair verband wetenschappelijk onderzoek uit, evenals onderzoek in opdracht. Opdrachten komen van een veelheid aan organisaties in de publieke en private sector. 

Het PPRC richt zich daarnaast ook op het verlenen van advies vanuit een interdisciplinaire – juridische en bedrijfs- en bestuurskundige - aanpak. Daar waar een interdisciplinaire aanpak niet vereist is, voert het PPRC ook puur juridische of puur inkooptechnische onderzoeken en adviesopdrachten uit.

Kennis opgedaan wordt aan een groter publiek ter beschikking gesteld via allerlei vormen van onderwijs en opleiding voor professionals: opleidingen, leergangen, in-company cursussen en web-seminars.

Voorbeelden

Het PPRC heeft onderzoek uitgevoerd voor / advies verstrekt o.a. aan de ministeries van Defensie, van Binnenlandse zaken, van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Luchtmacht, de Nationale Politie, gemeenten en waterschappen en samenwerkingsverbanden daarvan, het Instituut voor de fysieke Veiligheid, het RIVM, Confederaties van aannemers in andere EU landen,  diverse advocatenkantoren, diverse internationale ondernemingen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wij analyseerden in dat kader (o.a.) de economische en juridische aspecten van gunningsmethodieken, past en present performance, vormen van inkoop en aanbesteding in de defensie en veiligheidssector, inbesteding constructies en andere vormen van publieke samenwerking, aspecten gerelateerd aan integriteitsvraagstukken en corruptie, methoden om schaarse rechten te verdelen, EMVI-vraagstukken in relatie tot de inrichting van maatschappelijk aanbesteden en social return en methoden van resultaatgerichte inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Schuldsanering).

Organisatie

Het PPRC wordt geleid door prof. mr. E.R. (Elisabetta) Manunza, hoogleraar Europees en internationaal Aanbestedingsrecht (Faculteit REBO (Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht) en prof. dr. J. (Jan) Telgen, hoogleraar Besliskunde en Inkoopmanagement (Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente). Het PPRC telt zeven vaste onderzoekers met een juridische of een bedrijfs-/ bestuurskundige achtergrond.

Website PPRC