NWO-toekenningen voor twaalf Utrechtse onderzoekers

61 toekenningen Open Competitie SGW XS financiering

Twaalf onderzoekers verbonden aan de Universiteit Utrecht ontvangen subsidie uit het Open Competitie SGW programma van NWO. De financiering van maximaal 50.000 euro geeft ruim baan aan het experimenteren met veelbelovende ideeën of vernieuwende initatieven. Opvallend is dat veel van de toegekende onderzoeksprojecten over jongeren gaan. Dat is ook een mooie stimulans voor het universiteitsbrede kind- en jeugdonderzoek binnen het strategisch thema Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht.

Utrechtse projecten en onderzoekers

Project: Between a rock and a hard place: How do Indigenous young adults make sense of global climate change?

We hopen dat dit onderzoek meer licht werpt op de intergenerationele perspectieven van inheemse volken op de klimaatnoodsituatie en hun aanpassingsstrategieën. De subsidie stelt ons in staat om diepgaande en lokale perspectieven te verzamelen op klimaatverandering, wat de ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksrichting in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt.

Inheemse volkeren worden zwaar getroffen door de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Er zijn voldoende bewijzen dat traditionele ecologische kennissystemen van inheemse volkeren hebben bijgedragen aan een succesvolle aanpassing aan klimaatverandering, maar studies hebben vaak de jongere generaties over het hoofd gezien die een brugfunctie vervullen tussen hun ouderen en de reguliere samenleving door middel van kennistransformatie. Door Taiwanese inheemse gemeenschappen als casus te nemen, richt dit project zich op hoe inheemse jongvolwassenen klimaatverandering waarnemen, en onderzoekt het hun aspiraties over hoe huidige en toekomstige aanpassingstrajecten van gemeenschappen op een bottom-up en participatieve manier moeten worden vormgegeven.

Project: From brain to behavior: cascading effects of early brain, cognitive and motor development on language ability in children born extremely preterm

Met veel enthousiasme las ik het bericht dat mijn aanvraag is toegekend. Deze financiering brengt ons dichterbij een goed begrip van de processen onderliggend aan taalontwikkeling, wat cruciaal is voor een opgroeiend kind.

Vroeggeboorte is geassocieerd met verschillende problemen, waaronder moeilijkheden met het leren van taal. Het op jonge leeftijd herkennen van vroeggeboren kinderen met een hoog risico op taalproblematiek is zeer uitdagend. Om vooruitgang te boeken, bestudeert dit project (verstoorde) taalontwikkeling met een innovatieve, integratieve aanpak. Gedetailleerde linguïstische foutenprofielen van schoolgaande kinderen die te vroeg geboren zijn, zullen gerelateerd worden aan vroege hersen-, cognitieve en motorische ontwikkeling. De resultaten van deze studie over ontwikkeling van brein naar gedrag zullen verduidelijken waarom kinderen taalproblemen ontwikkelen, wat vroege identificatie en een tijdige start van interventies mogelijk maakt.

Project: Not all help is equal: What type of help do young children seek or provide?

Jellie Sierksma onderzoekt binnen haar project wanneer en waarom jonge kinderen (6-8 jaar) ‘empowering’ of ‘non-empowering’ hulp zoeken en geven. Dit onderzoek is van cruciaal belang om jonge kinderen te stimuleren om hulp te vragen en te geven: dat bevordert het leren. En het draagt bij aan het voorkomen van ongelijkheid in het onderwijs.

Lees verder bij FSW

Project: What should we do with the bodies? Handling donated bodies in Dutch academic hospitals, 1970–2020

De minister van Justitie wil regelgeving voor de omgang met donorlichamen. Ik ga onderzoeken tegen welke morele dilemma’s medici aanlopen in de praktijk, zodat de nieuwe regelgeving hierop kan aansluiten.

Als iemand haar lichaam ter beschikking stelt voor de wetenschap, wat mag die wetenschap daar dan mee doen? Nederlandse academische ziekenhuizen ontvangen per jaar ongeveer 650 donorlichamen. Het donatieproces zelf is strikt gereguleerd, maar richtlijnen voor hoe de gedoneerde lichamen vervolgens gebruikt mogen worden, ontbreken. Deze richtlijnen zijn nodig. Om ze te ontwikkelen moeten we inzicht verkrijgen in welke ethische dilemma’s er spelen in het gebruik en beheer van donorlichamen. Om dat inzicht te bieden, bestudeert dit project de recente geschiedenis van het gebruik van donorlichamen in Nederlandse academische ziekenhuizen, met behulp van de methodologie van witness seminars.

Project: Media Panics of the Past. New Media and the Challenge to Democracy in Western Europe, 1890-1990

Deze financiering kan helpen om een beter begrip te krijgen hoe democratieën in staat zijn te reageren op ‘media angst’ als gevolg van de opkomst van nieuwe media.

Nieuwe media worden vandaag gezien als een exisentiële bedreiging van de democratie. Maar veel van onze zorgen zijn niet nieuw. In de afgelopen eeuw kwamen steeds ‘nieuwere’ media op die een bedreiging vormden voor democratie. Dit project onderzoekt hoe samenlevingen in het verleden op die uitdagingen reageerden door angst voor nieuwe media te vertalen in institutionele hervormingen die de democratie moesten beschermen. Het bestudeert drie cases van hervormingen als antwoord op de nieuwe media van hun tijd: de massakranten in Frankrijk eind negentiende eeuw, radio in Nederland in de jarent twintig, en commerciële televisie in Italië in de jaren tachtig.

Project: Innovation in Ship Design in the Age of Sail: A Digital Approach

Deze studie pioniert een nieuwe methodologie voor het bestuderen van het verleden door historische analyse te combineren met 3D-modellering en technische simulatie. Dit biedt nieuwe inzichten in technologische innovatie door de tijd heen.

Het Tijdperk van de Zeilvaart zag significante innovaties in scheepsontwerp, wat het vermogen van Europese naties om wereldwijd te verkennen, concurreren en handelen aanzienlijk vergrootte. Historici hebben echter geen bewijs om de prestaties van deze schepen te beoordelen. Dit project ontwikkelt een nieuwe methodologie om technologische innovatie in scheepsontwerp rigoureus te bestuderen, en vergelijkt Nederlandse en Britse schepen uit de achttiende eeuw. Door historische analyse te combineren met 3D-scantechnieken en technische simulaties, introduceert de studie een nieuwe methodologie voor de studie van het historische verleden en biedt het inzichten in een van de meest innovatieve perioden in de navigatiegeschiedenis.

Project: The Rise of Algorithmic Recruiters: How Algorithms Influence HR Managers' Behavior?

Ik ben heel blij en vereerd dat ik een subsidie heb gekregen van de Open Competitie SGW XS! Ik heb heel veel zin om aan deze ‘reis’ te beginnen, om te onderzoeken hoe mensen en algoritmen op elkaar inwerken en onze toekomstige wereld vormgeven. Deze onderzoeksbeurs biedt mij een waardevolle kans om bij te dragen aan de groeiende hoeveelheid kennis op dit gebied. Ik ben oprecht dankbaar voor de beurs die mij helpt om dit essentiële onderzoek uit te voeren.

Sarah Rezaei Khavas werkt aan het departement Economie van de Universiteit Utrecht. Haar gehonoreerde onderzoeksvoorstel gaat over het gebruik van algoritmes in recruitment, de werving van nieuw personeel. Het gebruik van algoritmische screening wordt algemeen geaccepteerd als een waardevol hulpmiddel, maar het roept ook ethische bezwaren op. Ontduiken we als mensen onze verantwoordelijkheid bij het aannemen van nieuw personeel? Versterken we vooroordelen over een sollicitant? Krijgen mensen een eerlijke kans? Is het moreel te verantwoorden dat we ze screenen?  Zelfs als mensen algoritmische aanbevelingen kunnen herzien, kunnen ze hun verantwoordelijkheid afschuiven op dat algoritme. Het onderzoek moet bijdragen aan beleid dat eerlijkheid en transparantie waarborgt bij het gebruik van algoritmen.

Project: Boosting minorities' well-being in the public workplace: the effect of social belonging interventions

Ik ben erg blij, vereerd en dankbaar dat ik net voor de zomervakantie de Open Competitie SGW-beurs XS heb gekregen, waardoor ik de disciplines psychologie en bestuurskunde verder kan integreren. Ik heb enorm veel zin om dit onderzoek te starten naar de mogelijke voordelen van interventies die het gevoel van ‘erbij te horen' op de werkplek te bevorderen. Mijn doel is om hiermee organisaties nieuwe kansen te bieden om het urgente probleem van een laag welzijn van werknemers concreet aan te pakken.

Carina Schott is onderzoeker bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Zij krijgt subsidie voor een onderzoek naar het stimuleren van sociale verbondenheid op de werkvloer onder collega’s die tot een minderheid behoren. Bijvoorbeeld vanwege hun kleur of omdat ze vrouw zijn. Het onderzoek richt zich specifiek op werken in de publieke sector, zoals ambtenaren of leraren of zorgmedewerkers. Het welzijn van die medewerkers staat onder druk. Kunnen zogenaamde ‘social belonging interventions’ positief uitpakken voor het welzijn van collega’s die tot een minderheid behoren?

Project: MovieMagic: A novel diagnostic test for visual impairments following brain damage

Met haar project onderzoekt Teuni ten Brink een nieuwe, objectieve en leuke diagnostische test, waarin geen expliciete responses nodig zijn. Dat maakt resultaten betrouwbaarder.

Lees verder bij FSW

Project: China in the Balkans in a Soon-to-Be Displaced Serbian Village

Deana Jovanović onderzoekt binnen haar project de impact van Chinese investeringen in de Balkan, aangestuurd door het Belt and Road Initiative. De focus ligt op hoe mensen transformatie, veroorzaakt door snel uitbreidende kopermijnen sinds kort in handen van een van ’s werelds grootste Chinese koper- en goudbedrijven, ervaren in het dagelijks leven in een Servisch dorp.

Lees verder bij FSW

Project: Beyond the threshold: Investigating the mechanisms behind the transition from acute pain to chronic pain

Met zijn project test Angelos Krypotos een nieuw raamwerk om te onderzoeken hoe vermijding bijdraagt aan de overgang van acute naar chronische pijn. Ook test hij de rol van individuele verschillen. 

Lees verder bij FSW

Project: The Aftermath of Migrant Death at the Turkish-Iranian Border

Met haar project onderzoekt Marlene Schäfers de vaak over het hoofd geziene nasleep van de dood tijdens migratie, door middel van een etnografische studie van de grootste begraafplaats voor niet-geïdentificeerde migranten in Van, Turkije.

Lees verder bij FSW
Meer informatie
Nieuwsbericht NWO