Toekomstbestendige gebouwen

De Universiteit Utrecht kiest bij het ontwikkelen, bouwen en beheer van universitair vastgoed voor de leidende principes: gezond, energieopwekkend en circulair.

Toekomstbestendige gebouwen: uitgelegd in twee minuten.
Luchtfoto USP

In het ambitiedocument Toekomstbestendige Gebouwen is het realiseren van circulaire gebouwen één van de vier ambities waar de universiteit zich aan heeft gecommitteerd. De betreffende uitgangspunten en prestatie-eisen worden vanaf het begin meegenomen in alle opgestarte vastgoedprojecten. Daarmee is de universiteit in staat om zo min mogelijk nieuwe grondstoffen toe te passen, en waar mogelijk hergebruikte bouwmaterialen te gebruiken.

Gezond, circulair en energieopwekkend

Bij een toekomstbestendig gebouw staan de principes gezond, energieopwekkend en circulair centraal. De gebouwen die de universiteit neerzet, dragen bij aan het welzijn en de prestaties van studenten en medewerkers. De gebouwen leveren energie op in plaats van dat ze energie verbruiken. Ook zijn ze demontabel zodat de grondstoffen in het gebouw hun waarde behouden.

Daarnaast zijn de gebouwen aanpasbaar, zodat ontwikkelingen in het onderzoek en onderwijs maximaal worden ondersteund. Toekomstbestendige gebouwen zijn essentieel bij het ontwikkelen van een duurzame, vitale en betaalbare campus. 

De universiteit wil in 2030 CO₂-neutraal zijn. Het realiseren van toekomstbestendige gebouwen draagt hieraan bij.

Anton Pijpers onderaan trap
Anton Pijpers
Voorzitter College van Bestuur

In de Vastgoedstrategie staan de kaders en richtlijnen waaraan de toekomstbestendige gebouwen van de Universiteit Utrecht moeten voldoen. Samen met de faculteiten is bij de herijking gekeken of de kaders nog goed aansluiten bij de wensen en behoeften voor toekomstige huisvesting en zijn veranderingen in de wereld om ons heen verwerkt.

Duurzame energievoorziening van gebouwen

Toekomstbestendige gebouwen verbruiken weinig energie of wekken energie op. De Universiteit Utrecht heeft hiervoor een energiestrategie opgesteld. Naast het verlagen van het verbruik van energie, verduurzaamt de Universiteit Utrecht stap voor stap haar energievoorziening.

De Universiteit Utrecht zet maximaal in op warmte- en koudeopslag (WKO), een duurzaam alternatief voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het gebruik van WKO zal in de toekomst de basis vormen van de duurzame energievoorziening van de Universiteit Utrecht. Daarnaast maakt de universiteit gebruik van zonnepanelen en solarcarports en koopt zij 100% groene energie in die wordt opgewekt door windmolens in Nederland.  

De Universiteit Utrecht heeft een onderzoek verricht in de haalbaarheid van het zelf opwekken van windenergie.

Ontmanteling Martinus G. de Bruingebouw

Het Martinus G. de Bruingebouw wordt in 2025/2026 ontmanteld, omdat de faculteit Diergeneeskunde een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw krijgt. Vanwege het recente (ver)bouwjaar van veel bouwproducten leent het pand zich er buitengewoon goed voor om grote delen her te gebruiken. Daarom onderzoeken we de haalbaarheid van het integreren van bestaande materialen en producten in andere bouwprojecten van onze eigen organisatie. 

Hoe we dit willen aanpakken