Energie

Voor wetenschap en onderwijs is energie in de vorm van elektriciteit, warmte en koude, nu en in de toekomst nodig. Het energieverbruik van de Universiteit Utrecht is hoog en zorgt voor veruit de meeste CO2-uitstoot die de Universiteit Utrecht produceert.

In het Strategisch Plan 2020-2025 staat duurzame ontwikkeling centraal. De universiteit richt zich hierbij op specifieke Sustainable Development Goals, met name gerelateerd aan circulariteit, biodiversiteit en klimaatneutraliteit. De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Ze streeft naar een toekomstbestendige energievoorziening die in 2030 CO2-neutraal is. De strategische en functionele kaders hiervoor staan beschreven in de Vastgoedstrategie 2021. Op deze wijze werkt de Universiteit Utrecht toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering, een groene campus waar wetenschap en onderwijs vooropstaan.  

Energiestrategie: Trias Energetica

Om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zet de Universiteit Utrecht fors in op energiebesparing door het verder verduurzamen van de gebouwen en het (bij voorkeur) zelf opwekken van duurzame energie. Daarnaast maakt de Universiteit Utrecht, zo lang als dit nodig is, optimaal gebruik van fossiele brandstoffen. Deze gekozen integrale energiestrategie vloeit direct voort uit de Trias Energetica: 

  • besparen van energie
  • transitie naar duurzame energie
  • optimaal gebruik van fossiele brandstoffen  

Zonnepanelen op dak van gebouw
Zonnepanelen op dak W.C. Schimmelgebouw. Fotograaf: Dick Boetekees.

Samenwerking in het Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park is door de Rijksoverheid, in afstemming met de gemeente Utrecht, aangewezen als gasloze wijk in 2040. De Universiteit Utrecht doet in dit kader in samenwerking met de gemeente Utrecht en haar USP-partners (onder meer het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en studentenhuisvesting SSH) verschillende onderzoeken. Zo doet de universiteit onderzoek naar collectieve WKO en onderzoekt zij samen met het UMC hoe om te gaan met de verwachte toename van de vraag naar elektriciteit en de huidige elektriciteitsaansluiting die naar verwachting al op korte termijn te krap zal zijn. 

Ruimte maken voor het opwekken van duurzame energie

De Universiteit Utrecht heeft meegeschreven aan de omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park van de gemeente Utrecht. In deze visie staat dat er - om invulling te geven aan de klimaatambities - in het Utrecht Science Park ruimte wordt gezocht voor de opwekking van duurzame energie. Concreet gaat dit over de mogelijkheid voor het realiseren van (één of twee) windmolenparken en zonnevelden. De gemeenteraad van Utrecht heeft de Omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park in september 2022 vastgesteld.

De route ligt niet vast

De eerste stappen zijn gezet, maar de route naar een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening ligt niet vast. De Universiteit Utrecht heeft onder meer te maken met de impact van veranderende (strengere) wet- en regelgeving. Naar verwachting heeft dit veel invloed op de eisen die worden gesteld aan gebouwen en installaties en op lokale duurzame energiebronnen. Waar bovendien nu aardgas, WKO en elektriciteit de energievoorziening garanderen, zal dit naar verwachting in de toekomst door meer technieken worden gedaan in combinatie met buffering en opslag. 

Houtwallen in het Utrecht Science Park met op de achtergrond de warmtekrachtcentrale
Houtwallen in het USP met op de achtergrond de warmtekrachtcentrale. Fotograaf: Dick Boetekees.