Onderzoekssamenwerking

We werken veel samen met onderzoekers uit andere landen. Een belangrijke taak is de coördinatie van het Europees Netwerk van Juridische Deskundigen op het terrein van Gendergelijkheid van de Europese Commissie. Wendy Schrama is lid van het organiserend commissie van FL-EUR, het in 2019 opgerichte netwerk van 28 Europese familierechtexperts. Het GIRARE-project (Gender Identity Registration And Human Rights Effects) is een interdisciplinaire samenwerking met Gender Studies over het personenrecht, in het bijzonder persoonsgegevens en de, gezien de mensenrechtelijke ontwikkelingen op het terrein van transgender en intersekse, actuele vraag of en zo ja hoe sekse moet worden geregistreerd. Ook werken we veel samen met het ACFL van de VU en de Rijksuniversiteit Groningen in de Alliantie Familie & Recht, waarmee ook de boekenreeks Familie & Recht en het forum en open access tijdschrift Family & Law samenhangen. In een breder internationaal verband maken we deel uit van Rethinkin; een samenwerkingsverband met familierechthoogleraren uit België en Nederland.

Dynamics of Youth

Verschillende onderzoekers zijn betrokken bij de strategische programma’s van de Universiteit Utrecht. Wendy Schrama werkt binnen het programma Dynamics of Youth aan het project ‘Where do I belong’. Jet Tigchelaar en Merel Jonker zijn betrokken bij het project ‘Youth got Talent’. Een samenwerking met Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen waarbij zij onderzoek doen naar het welzijn en de sociale participatie van jongeren met een lage sociaal economische status. Vanuit het recht staat de vraag centraal hoe regels en voorschriften de sociale participatie en het welzijn van jongeren waarborgen en stimuleren. Garanderen ze gelijkheid en inclusiviteit? En wat denken jongeren over deze regels?

Ook is UCERF nauw verbonden met het Cambridge Family Law Centre and the International Association of Child Law Researchers (IACLaR). Op projectbasis werken we in verschillende samenstellingen samen.

We werken tevens samen met anderen om empirische onderzoeks know-how te versterken. Met collega’s uit de sectie Criminologie ontwikkelen we kwalitatieve, etnografische en visuele onderzoek expertise. Wij verbinden fenomeenonderzoek met rechtsvergelijkend onderzoek, om het verband tussen de juridische werkelijkheid en de rechts- en handhavingspraktijk te waarborgen. Tevens zijn we zo in staat snel signalen uit de samenleving om te zetten in state-of-the-art en maatschappij relevant onderzoek.