Arbeid, sociale zekerheid, zorg en gender

Vader met baby

Verschillende onderzoekers houden zich bezig met het vraagstukken rondom recht en arbeid, zorg, gender, en familie, inclusief het thema ouderen en recht. Deze vragen zijn van groot belang in een veranderende, digitaliserende samenleving die sterk vergrijst. Dit brengt nieuwe rechtsvragen met zich mee, bijvoorbeeld rondom de toegenomen rol van gemeenten voor voorzieningen rondom (mantel)zorg.

Zorgt dit beleid ook voor een evenwichtigere verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen? Het langdurig en intensief verlenen van mantelzorg heeft vaak een grote impact op families: wat betekent dit voor de rechten van werknemers, voor cao’s en werkgevers? Welke gevolgen heeft de toegenomen flexibilisering van arbeidsrelaties, waaronder ook de opkomende platformisering van arbeid voor zorgverantwoordelijkheden thuis? Dit soort vragen staat centraal in het onderzoek van Susanne Heeger-Hertter. Daarvoor participeert zij in de Future of Work Hub.

Femke de Kievit heeft promotieonderzoek verricht naar de juridische aspecten van intergenerationele zorgverlening tussen familieleden (familiezorg). Dit onderzoek richt zich op de onduidelijke positie, rechten en plichten van de familie in de zorg voor hun (schoon)ouders. Welke verantwoordelijkheid laat de wet aan families in dit kader? En hoe kan je als familie zorgverlening zelf organiseren?

Een belangrijke plaats heeft het Stride-onderzoek naar de bescherming en empowerment van ouderen. Dit multidisciplinaire NWA-ORC consortium doet onderzoek naar het huidige systeem van juridische ondersteunings- en beschermingsmaatregelen: curatele, bewind en mentorschap en het levenstestament. Voldoet dit systeem aan de eisen die vanuit mensenrechtelijke verdragen gesteld worden? Houdt het voldoende rekening met de wensen en verwachtingen van oudere personen? Onderzoekers van verschillende disciplines van de UU, VU en RUG werken samen met maatschappelijke partners gedurende zes jaar aan oplossingen voor verschillende problemen met het huidige Nederlandse recht. Fiore Schuthof  onderzoekt als promovenda de juridische ondersteunings- en beschermingsmaatregelen van landen in Europa vanuit rechtsvergelijkend en mensenrechtelijk perspectief. Femke de Kievit richt zich als postdoc op empirische, juridisch-dogmatische vraagstukken en rechtsvergelijking van ex-lege maatregelen van vertegenwoordiging. Wendy Schrama is lid van het management team en doet onderzoek naar ex-lege maatregelen. 

Wendy Schrama is verder als expert betrokken bij het grootschalige rechtsvergelijkende project van FL-EUR, het Europese netwerk van familierechtspecialisten uit 28 landen in Europa, over empowerment and protection of vulnerable adults.