Arbeid, sociale zekerheid, zorg en gender

Vader met baby

Verschillende onderzoekers houden zich bezig met het vraagstukken rondom recht en arbeid, zorg, gender, en familie, inclusief het thema ouderen en recht. Deze vragen zijn van groot belang in een veranderende, digitaliserende samenleving die sterk vergrijst. Dit brengt nieuwe rechtsvragen met zich mee, bijvoorbeeld rondom de toegenomen rol van gemeenten voor voorzieningen rondom (mantel)zorg.

Op EU-niveau staat het thema arbeid en zorg hoog op de agenda. Het beleid, gericht op een verhoogde arbeidsparticipatie van m.n. vrouwen, heeft gevolgen voor families en zorgverantwoordelijkheden voor kinderen, chronisch zieken en ouderen. De verlofrechten van werknemers worden uitgebreid, evenals de mogelijkheden voor aanpassing van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats.

Zorgt dit beleid ook voor een evenwichtigere verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen? Het langdurig en intensief verlenen van mantelzorg heeft vaak een grote impact op families: wat betekent dit voor de rechten van werknemers, voor cao’s en werkgevers? Welke gevolgen heeft de toegenomen flexibilisering van arbeidsrelaties, waaronder ook de opkomende platformisering van arbeid voor zorgverantwoordelijkheden thuis? Dit soort vragen staat centraal in het onderzoek van Susanne Burri en Susanne Heeger-Hertter. Beide onderzoekers participeren in de Future of Work Hub.

Femke de Kievit doet promotieonderzoek naar de juridische aspecten van intergenerationele zorgverlening tussen familieleden (familiezorg). Dit onderzoek richt zich op de nog onduidelijke positie, rechten en plichten van de familie in de zorg voor oudere bloed- en aanverwanten. Welke verantwoordelijkheid laat de wet aan families in dit kader? En hoe kan je als familie zorgverlening zelf organiseren?

Ook Wendy Schrama is geïnteresseerd in de vraagstukken van vergrijzing en het recht. Ze is als expert betrokken bij het grootschalige rechtsvergelijkende project van FL-EUR, het nieuwe Europese netwerk van familierechtspecialisten uit 28 landen in Europa, over empowerment and protection of vulnerable adults. Daarnaast verschijnt er in 2020 een boek dat Wendy Schrama samen met prof. E. Alofs (Vrije Universiteit Brussel) heeft samengesteld uit bijdragen van verschillende auteurs over ‘Elderly care and upwards solidarity from a historical, socio-logical and legal perspective’.