Kinderrechten en jeugdbescherming

Kind, schoenen, volwassene, schoenen, bescherming, foto: Daiga Ellaby via Unsplash

Kinderrechten zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot belangrijke bouwstenen voor de juridische bescherming van kinderen. Het gaat daarbij om uiteenlopende situaties. Verschillende kinderrechten staan centraal in het onderzoek van UCERF.

Jeugdbescherming

Hoe gaan we om met kinderen met wie het niet goed gaat? Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de ouders niet goed voor het kind kunnen zorgen. De vraag is dan wanneer de overheid mag of moet ingrijpen in de opvoeding. Binnen UCERF doet Joost Huijer onderzoek naar de wijze waarop dit gebeurt. Hij bestudeert dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming en uitspraken van kinderrechters om te zien wanneer en op welke gronden wordt ingegrepen in het gezag van ouders, en hoe zorgvuldig dat gebeurt. Zijn promotieonderzoek omvatte een uitgebreide analyse van dossiers waarin de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling verzoekt en van de beschikking op het verzoek tot ondertoezichtstelling.

Participatie van kinderen

Kinderen hebben het recht om mee te doen. Er is nauwelijks een thema te bedenken binnen kinderrechten dat meer aandacht krijgt, niet alleen in het juridische domein maar in de hele maatschappij. Charlotte Mol onderzoekt hoe het recht op participatie invulling krijgt in familierechtelijke kwesties. In het project 'Luister! Het bevorderen van kinderparticipatie rondom scheiding' onderzoeken Charlotte Mol en Wendy Schrama kinderparticipatie in de context van scheiding samen met collega’s van pedagogiek. In 2021 verscheen het International Handbook on Child Participation in Family Law onder redactie van Wendy Schrama en anderen, waarin auteurs uit 17 verschillende landen kinderparticipatie in hun land beschrijven. Daarnaast verscheen in 2022 het proefschrift van Charlotte Mol, bestaande uit een vernieuwende onderzoek naar artikel 12 IVRK en de rechtspraak van het EHRM op het gebied van kinderparticipatie. 

Youth got talent

Jet Tigchelaar en Merel Jonker zijn betrokken bij het project ‘Youth got Talent’. Een samenwerking met Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen waarbij zij onderzoek doen naar het welzijn en de sociale participatie van jongeren met een lage sociaal economische status. Vanuit het recht staat de vraag centraal hoe regels en voorschriften de sociale participatie en het welzijn van jongeren waarborgen en stimuleren. Garanderen ze gelijkheid en inclusiviteit? En wat denken jongeren over deze regels?