Kinderrechten en jeugdbescherming

Kind, schoenen, volwassene, schoenen, bescherming, foto: Daiga Ellaby via Unsplash

Kinderrechten zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot belangrijke bouwstenen voor de juridische bescherming van kinderen. Het gaat daarbij om uiteenlopende situaties. Verschillende kinderrechten staan centraal in promotieonderzoeken.

Jeugdbescherming

Hoe gaan we om met kinderen met wie het niet goed gaat? Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de ouders niet goed voor het kind kunnen zorgen. De vraag is dan wanneer de overheid mag of moet ingrijpen in de opvoeding. Binnen UCERF doet Joost Huijer promotieonderzoek naar de wijze waarop dit gebeurt. Hij bestudeert dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming en uitspraken van kinderrechters om te zien wanneer en op welke gronden wordt ingegrepen in het gezag van ouders, en hoe zorgvuldig dat gebeurt. Zijn promotieonderzoek omvat een uitgebreide analyse van dossiers waarin de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling verzoekt en van de beschikking op het verzoek tot ondertoezichtstelling.

Recht op identiteit

Identiteit speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij. Opvallend genoeg is, ondanks dat toegenomen belang, het recht op identiteit een van de mensenrechten waarover het minste bekend is. Daarom doet Soraya Bou-Sfia promotieonderzoek naar het recht van minderjarigen op identiteit in artikel 7 en 8 IVRK en in artikel 8 EVRM. Bou-Sfia onderzoekt hoe hieraan op internationaal en Europees niveau invulling wordt gegeven. Verder spelen aspecten van identiteit vaak een rol in het nationale familierecht, waar we in onze publicaties ook aandacht aan besteden. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de verandering van iemands zelfbeleefde (religieuze of gender) identiteit  en naamswijziging, alsook de  rol van de overheid en ouders met betrekking tot conflicten over de religieuze of culturele opvoeding van kinderen. Jet Tigchelaar onderzoekt bovendien hoe het recht rekening houdt met filosofische en sociaal-psychologische concepties van het begrip identiteit. Naomi Spalter publiceert ook op dit terrein.  

Participatie van kinderen

Kinderen hebben het recht om mee te doen. Er is nauwelijks een thema te bedenken binnen kinderrechten dat meer aandacht krijgt, niet alleen in het juridische domein maar in de hele maatschappij. Charlotte Mol onderzoekt hoe het recht op participatie invulling krijgt in familierechtelijke kwesties. Het vernieuwende onderzoek bestaat uit een analyse van internationale en Europese mensenrechten, zoals artikel 12 IVRK, een systematische analyse van de rechtspraak van het EHRM, en de instrumenten van de Raad van Europa. Daarna volgt een rechtsvergelijking, waarin het Nederlandse stelsel vergeleken zal worden met andere Europese stelsels. Dit onderzoek biedt daarmee input voor nationale wetgevers, het Kinderrechtencomité en het EHRM.

Youth got talent

Jet Tigchelaar en Merel Jonker zijn betrokken bij het project ‘Youth got Talent’. Een samenwerking met Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen waarbij zij onderzoek doen naar het welzijn en de sociale participatie van jongeren met een lage sociaal economische status. Vanuit het recht staat de vraag centraal hoe regels en voorschriften de sociale participatie en het welzijn van jongeren waarborgen en stimuleren. Garanderen ze gelijkheid en inclusiviteit? En wat denken jongeren over deze regels?