Jet Tigchelaar is verbonden aan de vakgroep Staats- en bestuursrecht en rechtstheorie van de Universiteit Utrecht en aan de onderzoeksparel Familie en recht (Utrecht Centre for European Research into Family Law; UCERF). Zij participeert in het strategische (interdisciplinaire) onderzoeksprogramma van de UU "Dynamics of Youth".

Zij schrijft regelmatig over identiteitsvraagstukken. De laatste jaren betreft dat vooral de registratie van (non-binaire) genderidentiteit. Eerder betrof dat conflicten van multiculturaliteit en recht, met een focus op conflicten over godsdienstvrijheid en gendergelijkheid. Zij heeft o.m. geschreven over het voorstel voor een zgn ''boerkaverbod'', jongens-en meisjesbesnijdenis, seksesegregatie in het onderwijs, de SGP, trouwambtenaren, het weigeren handen te schudden aan personen van het andere geslacht en ouderlijke conflicten over religieuze opvoeding.  

Ook heeft de didactiek van (professionele) ethiek haar belangstelling. In 2021 heeft ze samen met Emanuel van Dongen een Special Issue van het tijdschrift Law & Method over dit onderwerp geredigeerd en heeft zij in 2020-2021 voor honoursstudenten van het Utrecht Law College een lezingenreeks over juridische beroepsethiek georganiseerd, geeft onderwijs in (professionele) ethiek en co├Ârdineert de Skills Academy module Ethical skills in an inclusive society.   

In het kader van "Dynamics of Youth" heeft zij geschreven over gelijke kansen, kinderrechten en armoedebeleid en binnen UCERF houdt zij zich bezig met rechtstheoretische aspecten van het personenrecht en het familierecht en met professionele ethiek in de familierechtelijke context.

Daarnaast verricht zij beleidsrelevant derde geldstroomonderzoek. Zo heeft zij geschreven over rechtspleging (wraking en verlof van tbs-ers) en over registratie en gebruik van het gegeven 'sekse' door de overheid, bedrijfsleven en andere organisaties. Ze heeft in 2020 samen met Marjolein van de Brink  'een afwegingskader seksreregistratie' ontwikkeld dat beoogt bij te dragen aan het terugdringen van onnodige sekseregistratie. In 2015 is van beider hand in opdracht van het WODC verschenen: M/V en verder, sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders. 

Ze geeft inleidend en rechtstheoretisch onderwijs, waaronder Grondslagen van het recht, Perspectieven op recht en Law & Ethics (in het verleden ook: Rechtsfilosofie, Philosophy of Human Rights, Rechtssociologie en Recht en Identiteit).  

Jet Tigchelaar is lid van de BKO-commissie.