Windenergie

De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Zij streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Door het verminderen van het eigen energieverbruik, optimaal gebruik van fossiele brandstoffen en de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening kan de universiteit de energiedoelstellingen binnen de duurzaamheidsambitie halen.

Windenergie is een effectieve manier om groene elektriciteit op te wekken. De Universiteit Utrecht onderzoekt of het mogelijk is om zelf windenergie op te wekken in het Utrecht Science Park. Dit verkennend onderzoek doet de universiteit op eigen grondgebied, omdat zij de last van haar groene energievraag liever niet ergens anders wil neerleggen.

De eerste onderzoekresultaten

De eerste technische onderzoeksresultaten laten zien dat één locatie, nabij Sportcentrum Olympos, lijkt af te vallen. De andere locatie langs de snelweg A28, dichtbij knooppunt Rijnsweerd, lijkt wel aan alle milieunormen zoals geluid, slagschaduw en veiligheid te kunnen voldoen. Deze locatie ligt bovendien ver genoeg van de dichtstbijzijnde bestaande woonbebouwing van Rijnsweerd-Zuid. Op deze plek is potentieel ruimte voor één grote windmolen. De universiteit doet op deze locatie nog veel onderzoek. Bijvoorbeeld naar de mogelijke effecten van de windmolen op wetenschappelijk onderzoeksapparatuur. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

Wat er aan vooraf ging

In een eerste verkenning in 2018 is een brede inventarisatie gedaan, waarbij verschillende typen windmolens - grote, kleinere en innovatieve - zijn onderzocht. Daaruit zijn twee mogelijk geschikte locaties voor windmolens naar voren gekomen in de Noordwest hoek van het Utrecht Science Park. Eind 2019 heeft het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht besloten om in 2020/2021 op deze locaties een onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële en technische haalbaarheid van twee windmolens en te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor windenergie bij onze stakeholders.

Inventariseren wensen omgeving binnen Omgevingsvisie USP

Het haalbaarheidsonderzoek van de universiteit liep parallel aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie USP. De gemeente Utrecht onderzocht samen met het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht o.a. hoe bewoners en bedrijven denken over mogelijke duurzame oplossingen in het Utrecht Science Park.

In het najaar van 2020 heeft de gemeente Utrecht de deelsessie Zichtbaar duurzaam en gasloos georganiseerd. De universiteit was hier nauw bij betrokken. Tijdens deze online sessie heeft er een gesprek plaatsgevonden met betrokkenen over onder meer hun visie op windmolens. Lees verder in het verslag van deze deelsessie.

In maart 2021 konden betrokkenen tijdens het tweede USP-lab meepraten over de gepresenteerde visie 'tot dan toe'. De gemeente Utrecht heeft de input van het tweede USP-lab verwerkt, waarna de concept omgevingsvisie voor het USP is voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het stuk is vrijgegeven geweest voor inspraak en de omgevingsvisie USP is vastgesteld. In de visie is een zoeklocatie opgenomen voor windenergie in het Utrecht Science Park. Kijk voor de visie op: www.utrecht.nl/usp.

Ervaringen bij andere windprojecten in Nederland laten zien dat de belangrijkste zorgen van betrokkenen in de omgeving gaan over geluid, slagschaduw en de zichtbaarheid in het landschap. De Universiteit Utrecht heeft gesprekken met belanghebbenden gevoerd om de zorgen, wensen en adviezen van de belanghebbenden zo goed mogelijk in kaart te brengen. De inbreng van de belanghebbenden wordt meegenomen in het mogelijke vervolgonderzoek. Daarnaast wordt de impact van trillingen en elektro-magnetische pulsen op onderzoeksapparatuur uitgebreid onderzocht en besproken met onderzoekers van faculteiten en bedrijven in het Utrecht Science Park.  

Een zorgvuldig proces van jaren

Met één grote windmolen kan de universiteit circa 20-25% van de benodigde elektriciteit verduurzamen. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat het zover is. Een windmolen plaatsen is een zorgvuldig proces van jaren. Tot het einde van dit jaar onderzoekt de Universiteit Utrecht of het mogelijk is om een windmolen te plaatsen in het Utrecht Science Park. 

Het windloket: voor antwoorden op vragen

Geïnteresseerden die na het lezen van de veelgestelde vragen nog andere vragen hebben over het onderzoek kunnen een e-mail sturen naar Jolt Oostra, portefeuillemanager energie van de Universiteit Utrecht.

E-mail: windenergie@uu.nl.