Ruimte geven aan economische vernieuwing

Aanleiding voor dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zijn de veranderende ruimtelijke voorwaarden en vestigingsplaatsfactoren die samenhangen met de vernieuwing van de economie. ESD² brengt met dit onderzoek op regionaal niveau kansrijke sectoren in beeld en laat zien in hoeverre clusters aan elkaar zijn gerelateerd door arbeidsmobiliteit. Hierdoor ontstaat inzicht in perspectiefvolle crossovers tussen clusters. Vervolgens komt aan de orde wat het belang is van hoogwaardige woon- en werkmilieus en stedelijke netwerkvorming voor de verdere ontwikkeling van clusters en crossovers. Ook de bijdrage van valorisatie- en kennisbeleid, van onderwijs en opleiding en van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen krijgt aandacht.