Inkoop

In het strategisch plan 2016-2020 van de Universiteit Utrecht is duurzaamheid één van de speerpunten. Met als doel een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Het Inkoop- en Aanbestedingscentrum (IAC) van het Facilitair Service Centrum levert vanuit zijn inkooprol een actieve bijdrage aan de realisatie van deze ambitie door faculteiten en diensten te stimuleren om te kiezen voor duurzame producten en diensten.

Eisen en wensen voor duurzaamheid bij inkooptrajecten

Het Inkoop- en Aanbestedingscentrum zoekt voortdurend naar mogelijkheden om producten en diensten duurzaam in te kopen. Duurzaamheidsaspecten spelen een belangrijke rol in de selectie van (potentiële) leveranciers en hun producten of diensten. 

Bij Europese aanbestedingen gebruikt de Universiteit Utrecht altijd de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO NL) opgestelde duurzaamheidscriteria. De RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en is de uitvoeringsorganisatie als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen. 

Daarnaast worden bij veel Europese aanbestedingen die de Universiteit Utrecht initieert aanvullende, meer ambitieuze duurzaamheidscriteria opgenomen. Hierbij wordt steeds meer samengewerkt met de Green Office van de universiteit en via hen, met deskundigen binnen faculteiten en diensten. Ook wordt er steeds meer samengewerkt met andere universiteiten in de uitwisseling van slimme aanvullende duurzaamheidscriteria.

De universiteit gebruikt, waar beschikbaar, de door PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken) opgestelde criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen tenzij deze onacceptabele meerkosten of andere beperkingen met zich meebrengen.

Duurzaamheid bespreekbaar maken in de relatie met leveranciers

De Universiteit Utrecht is aangesloten bij FIRA. Als kennismakelaar op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toetst FIRA in hoeverre duurzaamheid verankerd ligt in de bedrijfsprocessen van leveranciers. Het Inkoop- en Aanbestedingscentrum gebruikt deze informatie voorafgaand aan de aanbesteding om kennis te nemen van de stand van zaken rondom duurzaamheid in de sector en om de best practices te signaleren. Bij de aanbestedingen zelf wordt de uiteindelijk winnende leverancier gevraagd om zich ook aan te sluiten bij FIRA, zodat gedurende de gehele contractperiode hun vorderingen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering gemonitord kunnen worden. Hiermee wordt en blijft duurzaamheid bespreekbaar in de relatie tussen de universiteit en haar leveranciers.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Als één van de eerste universiteiten heeft de Universiteit Utrecht in december 2017 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Dit manifest is bedoeld om de effectiviteit en impact van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te vergroten.

Meer informatie

Voor meer informatie over inkoop, aanbestedingen en maatschappelijk verantwoord inkopen neemt u contact op met het Inkoop- en Aanbestedingscentrum (iac@uu.nl / 030-253 12 30).