Reactie Universiteit Utrecht naar aanleiding van incidenten bij verenigingen

De afgelopen weken zijn bij twee aan de Universiteit Utrecht gelieerde verenigingen, studentenvereniging UVSV en studievereniging UAV, ontoelaatbare gebeurtenissen naar boven gekomen. De Universiteit Utrecht betreurt dit en vindt de naar boven gekomen feiten niet acceptabel. De gebeurtenissen zijn, naast de genomen maatregelen naar de betrokken verenigingen, aanleiding voor de universiteit om nogmaals met alle verenigingen afspraken te maken over de gewenste cultuur.

Rector magnificus prof. dr. Bert van der Zwaan wil hier geen twijfel over laten bestaan: “Wij veroordelen elke vorm van seksisme, dwang of andere ongewenst gedrag bij aan ons verbonden verenigingen en nemen ook gepaste maatregelen. Daarnaast is dit voor ons aanleiding om met de studenten opnieuw het gesprek aan te gaan over de geldende procedures en codes. Als universiteit willen wij een veilige omgeving scheppen voor onze studenten en medewerkers waarin zij zich welkom voelen.”

Afspraken studie- en studentenverenigingen

Studie- en studentenverenigingen maken deel uit van het studentenleven en de Universiteit Utrecht staat overwegend positief tegenover de activiteiten van deze verenigingen. Wel vraagt de universiteit de zeven grote studentengezelligheidsverenigingen jaarlijks een gedragscode te tekenen in het kader van de kennismakingstijd. Hierin staan afspraken over grensoverschrijdend gedrag en sanctionering daarvan. Daarnaast heeft de Universiteit Utrecht het studentenstatuut, en een regeling ongewenst gedrag en een Code of conduct die geldt voor alle studenten en medewerkers. In het studentenstatuut staan de rechten en plichten van studenten en afspraken omtrent gedrag. Op de collegekaart die iedere studenten aan het begin van het studiejaar ontvangt wordt verwezen naar dit statuut.

De Universiteit Utrecht kan aan alle studentenorganisaties die financiële steun ontvangen van de universiteit sancties opleggen wanneer er bij de studentenorganisaties zaken voorvallen die in strijd zijn met het beleid van de universiteit. Eens in de drie jaar worden studentenorganisaties getoetst op het voldoen aan de voorwaarden van dit beleid. Gedurende het jaar organiseren de studentendecanen voorlichtingen voor alle studentenorganisaties over respectvol gedrag en het gebruik van alcohol en drugs.