Verbeteren instroom vluchtelingstudenten

Equitable access to higher education

Incluusion, het vluchtelingenprogramma van de UU, is een nieuw project gestart om vluchtelingstudenten soepeler in te laten stromen bij reguliere (master-)opleidingen. Zodoende werkt men aan het verbeteren van de kansengelijkheid bij de toelating tot het hoger onderwijs voor deze doelgroep. 

Ik denk dat we nog meer kunnen doen om studenten met een vluchtachtergrond welkom te heten bij onze opleidingen. Dat is niet alleen belangrijk voor de studenten zelf, maar ook voor ons als universiteit, zodat we geen talentvolle studenten mislopen.

Een duidelijk pad

Eén van de doelen is om de informatievoorziening richting de studenten te verbeteren. "Veel van de standaardinformatie is op vluchtelingstudenten niet van toepassing, omdat er vaak net iets andere regels gelden. Zo weten niet alle vluchtelingstudenten dat ze voor hun aanmelding geen application fee hoeven te betalen als ze een vluchtelingenstatus hebben. Ook is vaak onduidelijk voor studenten of ze wel of niet aan de toelatingseisen kunnen voldoen," aldus Senf. Via dit nieuwe project wil Incluusion samen met de afdeling Communicatie & Marketing toewerken naar informatie die specifiek is toegespitst op de veelal unieke situaties van vluchtelingstudenten. 

Daarnaast kijkt Incluusion samen met de afdeling International Student Admissions (ISA) naar de aanmeldprocessen. “Voor de universiteit zijn de aanmeldingen van vluchtelingen complex, omdat elke situatie anders is,” vertelt Senf. “Ik denk echter dat er meer uniformiteit kan komen in hoe wij de aanmeldingen van vluchtelingen behandelen, en ervoor te zorgen dat we geen drempels opwerpen die we met wat tijd en aandacht een stukje kunnen proberen te verlagen.” Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis die reeds is opgedaan in internationale projecten over de toelating van vluchtelingstudenten aan het hoger onderwijs. "We willen absoluut niet de toelatingseisen van de opleidingen verlagen voor deze doelgroep, maar wél onderzoeken hoe een vluchtelingstudent (op termijn) alsnog de toelatingseisen kan behalen. Zo komt een student niet voor een dichte deur te staan."

Eerste stap

Als eerste stap is er in 2023 onderzoek gedaan naar de precieze drempels die vluchtelingstudenten ervaren bij de toelating tot masteropleidingen aan de UU. Hierbij werd gekeken naar zowel de institutionele als situationele barrières. Met andere woorden, het onderzoek gaat ook in op barrières die buiten de UU liggen. Senf: “Als vluchtelingstudent heb je met veel bureaucratische instanties te maken, zoals het COA en de gemeente waaraan een statushouder wordt gekoppeld. Het is lastig om daar je weg in te vinden als nieuwkomer in Nederland.” Het onderzoek is bijna afgerond en de resultaten zullen bijdragen aan het bepalen van de focuspunten van het project. Bovendien is ook gekeken naar de helpende factoren bij de toelating, zodat daar waar mogelijk meer op kan worden ingezet.

Achtergrond

Via het Incluusion programma nemen jaarlijks ongeveer 200-250 vluchtelingstudenten gratis deel aan Engelstalige bachelorcursussen van verschillende opleidingen. Hoewel Incluusion voor studenten een goede kennismaking met de universiteit is, valt op dat het aantal studenten dat doorstroomt naar een reguliere studie aan de UU niet groot is.

Uit onderzoek onder voormalige Incluusion studenten blijkt dat bijna de helft van de studenten verder wilde studeren aan de UU. Het merendeel van de studenten die zich wilde aanmelden voor een opleiding gaf aan dat ze hun aanmelding niet afmaakten, omdat ze de procedures ingewikkeld of onduidelijk vonden. Daarnaast is er een kleine groep die niet werd toegelaten. De aanmeldingen van vluchtelingstudenten zijn vaak complex, gezien de verschillende onderwijsachtergronden, het ontbreken van specifieke documenten, financiële situaties, en wettelijke en programma-specifieke toelatingseisen. 

Incluusion hoopt met dit nieuwe project een bijdrage te leven aan de inclusiviteits- en internationaliseringsdoelstellingen van de universiteit, waardoor op termijn een meer diverse studentenpopulatie wordt gecreëerd.

Samenwerking

Het project wordt geleid door Incluusion, in samenwerking met o.a. International Student Admissions (ISA) en Communicatie & Marketing (C&M). “We zijn blij dat onze collega’s bij ISA en C&M met ons samenwerken in dit project. Onze expertises vullen elkaar mooi aan en samen kunnen we kijken waar we wat kunnen verbeteren,” concludeert Senf.

Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Neem dan contact op met Lina Senen (Incluusion) of Daphna Berger (Communicatie & Marketing) via Incluusion-pathways@uu.nl