Ruim 19 miljoen voor Utrechtse onderzoeksprojecten vanuit de Nationale Wetenschapsagenda

Geld om vragen vanuit de samenleving te onderzoeken

Vier Utrechtse projecten krijgen financiering van de zogeheten Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal gaat het om ruim 19 miljoen euro voor de consortia waarbij Utrechtse onderzoekers penvoerder zijn. Daarnaast is de Universiteit Utrecht in acht andere gehonoreerde consortia betrokken als academische partner.

De toegekende projecten richten zich op vragen vanuit de samenleving, die de inhoudelijke agenda van de Nationale Wetenschapsagenda vormen. In totaal krijgen 28 consortia ruim 149 miljoen euro. Zij gaan in teamverband aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. In de projecten werken de gehele kennisketen en maatschappelijke organisaties - zowel publieke als private partijen - nauw samen. 

De gehonoreerde consortia met een Utrechtse onderzoeker als penvoerder:

PlatWork-R

Platformwerkers leveren diensten via online platformen zoals Uber (taxi), Helpling (schoonmaak) en Deliveroo (thuisbezorging). Platformen verschaffen werkers flexibiliteit, maar platformwerkers missen sociale bescherming en inkomenszekerheid. De controle die platformen uitoefenen op platformwerkers staat op gespannen voet met hun status als zelfstandigen, en is aanleiding geweest voor hoorzittingen en rechtszaken. Dit project voorziet in de behoefte aan nieuwe regelgeving ten aanzien van platformwerk. In samenwerking met CBS, ministeries, werknemers- en werkgeversorganisaties ontwikkelen de onderzoekers een evidence base, meerdere beleidsopties en implementatierichtlijnen ten aanzien van platformwerk, waarbij de publieke waarden van decent work, sociale bescherming, non-discriminatie, privacy en cyberveiligheid centraal staan.

Penvoerder namens het consortium is innovatiewetenschapper prof. dr. Koen Frenken. Hij werkt aan innovatie, economische geografie, platformeconomie en innovatiebeleid, en onderzoekt in dat verband de opkomst van online platforms. Die opkomst verandert de manier waarop we leven, werken en consumeren.

Toegewezen bedrag: 1,9 miljoen euro

Lees meer

Re/Presenting Europe: Populaire representaties van diversiteit en verbondenheid

Nederlandse beelden van Europa doen geen recht aan de lange aanwezigheid van superdiverse groepen van niet-witte ‘anderen’. Dit gebrek aan kennis wordt versterkt door etnisch-raciale stereotyperingen, die weer hebben geleid tot uitsluiting en sociale spanningen. Het consortium Re/Present analyseert deze voorstellingen in sport, stedelijke straatkunst en onderwijs in Nederland om te onderzoeken hoe sociale scheidslijnen kunnen worden weggenomen. Het inzicht dat vele ‘anderen’ hebben bijgedragen aan de cultuur en geschiedenis van Europa wordt geïntegreerd in de onderwijspraktijk. Samen met maatschappelijke partners schept dit project genuanceerde kennis van Nederlandse en Europese identiteiten die verbondenheid en sociale veerkracht bevordert voor een superdiverse Europese toekomst.

Penvoerder namens het consortium is historicus dr. Rachel Gillett.

Toegewezen bedrag: 4,9 miljoen euro

Lees meer

WildlifeNL

Wilde dieren zoals het wild zwijn, de wisent en de wolf keren op grote schaal terug in Nederland. Deze terugkeer leidt tot spanning tussen mensen en dieren en vraagt om vernieuwend wildbeheer. WildlifeNL ontwikkelt nieuwe technologieën, bestuursvormen en communicatiestrategieën, die erop gericht zijn het gedrag van wilde dieren én mensen zo te beïnvloeden dat samenleven mogelijk wordt. Bovendien bouwt het consortium samen met alle betrokkenen verschillende scenario’s voor hoe een natuur-inclusieve samenleving eruit kan zien, onder andere door het spelen van een serious game. Hiermee draagt WildlifeNL bij aan de zoektocht naar een natuur-inclusieve maatschappij waarin mensen en wilde dieren duurzaam samenleven.

Penvoerder namens het consortium is milieuwetenschapper dr. Ine Dorresteijn. Zij is met name geïnteresseerd in mens-milieu-interacties en duurzaamheid. Haar onderzoek draait om onderwerpen op het snijvlak van samenleving en ecosystemen, zoals biodiversiteit en wilde dieren, ecosysteemdiensten en -diensten, levensonderhoud en menselijk welzijn, en de rol van governance in het vormgeven van de dynamiek van sociaal-ecologische systemen.

Toegewezen bedrag: 5 miljoen euro

Lees meer

NANOSPRESSO-NL: Lokale bereiding van hoogkwalitatieve gepersonaliseerde nanomedicijnen gebaseerd op DNA en RNA

NANOSPRESSO-NL is een consortium dat zich richt op de tegenstelling tussen op maat gemaakte- gepersonaliseerde geneesmiddelen enerzijds en grootschalige industriële productie van geneesmiddelen anderzijds. Wij zijn ervan overtuigd dat één specifieke klasse van geneesmiddelen gebaseerd op DNA en RNA zich uitermate goed leent voor gepersonaliseerde geneesmiddelen via lokale productie met een gestandaardiseerde machine in de apotheek. Daarmee lijkt deze manier van geneesmiddelbereiding wel wat op een populaire manier om espresso te zetten.

Penvoerder namens het consortium is prof. dr. Raymond Schiffelers van het UMC Utrecht.

Toegewezen bedrag: 8,1 miljoen euro.