Veelgestelde vragen

Meedoen aan de selectie

Welke algemene aanmeldingsstappen moet ik doorlopen om mee te kunnen doen aan de selectie van een opleiding met numerus fixus?
Ga voor meer informatie naar www.uu.nl/fixus.

Ik ben al geslaagd, mag ik meedoen aan de selectie?
Aan de selectie van de opleiding Geneeskunde in Utrecht mag iedereen deelnemen die aan de landelijke toelatingseisen voor geneeskunde voldoet, dus ook mensen met een vwo-diploma met het juiste profiel die nu een andere studie volgen of die een jaar in het buitenland zijn geweest.

Ik ben deficiënt in één of meer vwo-vakken, heb een afwijkend diploma / ben bezig een afwijkend diploma te halen, mag ik meedoen aan de selectie?
Bekijk de pagina over toelating voor meer informatie.

Ik heb een internationaal diploma, mag ik meedoen aan de selectie?
Voor het geval je dat nog niet hebt gedaan, adviseren wij je om de informatie over Toelating met een niet-Nederlands diploma en de website van het Admissions Office van de Universiteit Utrecht te bekijken. Het Admissions Office controleert of je een geschikt diploma hebt om  in Nederland geneeskunde te studeren. Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure moet deze controle uiterlijk 31 januari worden aangevraagd.

Ik heb vorig jaar meegedaan aan de selectie, mag ik nogmaals meedoen?
In totaal kun je twee keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Geneeskunde in Utrecht. Als je eerder hebt deelgenomen maar niet bent geplaatst, kun je er dus voor kiezen om aankomend jaar opnieuw mee te doen. Uiteraard moet je dan nog wel minimaal één selectiepoging overhebben. Als je al twee keer hebt deelgenomen, mag je in Utrecht niet nogmaals meedoen. In totaal mag je drie keer deelnemen aan een selectieprocedure van de opleidingen Geneeskunde in Nederland.

Ik sta een 8 gemiddeld en doe dit jaar eindexamen /  ik heb al eindexamen gedaan, wat zijn mijn opties?
Directe plaatsing op basis van een 8 of hoger gemiddeld is niet meer mogelijk. De enige manier om Geneeskunde te kunnen studeren, is door deel te nemen aan de selectie en een kansrijk genoeg rangnummer te behalen voor plaatsing (1 t/m 304).

Ik wil dit jaar meedoen met de selectie en pas een jaar later beginnen met studeren. Mag dat?
Nee, dat is niet mogelijk. Aan de selectie voor toelating tot een studiejaar kunnen geen rechten worden ontleend voor de toelating tot een volgend studiejaar.

Ik ben woonachtig buiten Europa of verblijf minimaal drie maanden buiten Europa. Kan ik op een andere manier alsnog meedoen aan de selectie?
Zie het reglement van de opleiding Geneeskunde voor algemene informatie. Op de hoofdpagina over selectie vind je de te volgen procedure.

Ik kan niet aanwezig zijn op de selectiedag en de voorgaande veelgestelde vraag is niet op mij van toepassing. Kan ik op een andere manier alsnog meedoen aan de selectie?
De selectiedag van de opleiding Geneeskunde in Utrecht vindt plaats op zaterdag 29 februari 2019. Wij kunnen helaas geen uitzondering maken voor mensen die op dat moment in Europa wonen of korter dan drie maanden in het buitenland verblijven, of die om een andere reden niet aanwezig kunnen zijn. Om geselecteerd te kunnen worden voor onze opleiding zal je dus aanwezig moeten zijn op zaterdag 29 februari 2020.

Als je door overmacht of bijzondere omstandigheden niet kunt deelnemen aan de selectieprocedure, is er een mogelijkheid om je selectiepoging te laten schrappen. Zie daarvoor het reglement van de Universiteit Utrecht, artikel 2E voor algemene informatie. Ga voor de te volgen procedure naar deze website over het afwijken van de regels.

Zijn er kosten verbonden aan het meedoen aan de selectie van Geneeskunde?
Nee, deelname is gratis. Houd er wel rekening mee dat je op de selectiedag naar Utrecht moet komen en dat de reis- en eventuele verblijfskosten hiervoor voor eigen rekening zijn. Je moet op de selectiedag ook je eigen eten regelen.

Selectiepoging

Ik heb geen 5-6 vwo overgangscijfers of ben deficiënt op één of meer vakken en moet de vraag hierover in het vragenformulier overslaan of deels leeglaten. Heeft dit negatieve gevolgen voor mijn selectiepoging?
Nee, dit heeft geen negatieve gevolgen voor je selectiepoging.

Mijn 5-6 vwo overgangscijfers zijn niet zo goed. Heeft dit negatieve gevolgen voor mijn selectiepoging?
Nee, dit heeft geen negatieve gevolgen voor je selectiepoging.

Ik wil me terugtrekken uit de selectieprocedure. Wat zijn de consequenties?
Besef dat ingeschreven staan in Studielink na 15 januari automatisch betekent dat je een selectiepoging voor de selectie geneeskunde verbruikt. Als je je uitschrijft ná 15 januari, dan kun je deze poging niet ongedaan maken. Uitschrijven op of vóór 15 januari kan wel zonder gevaar voor het verliezen van een selectiepoging.

Als je je toch na 15 januari wilt terugtrekken, doe dit dan bij voorkeur uiterlijk 7 februari 2020. Op die manier kunnen wij voorkomen dat jij informatiemails ontvangt over de selectiedag en het verdere verloop van de selectieprocedure. Geef je afmelding aan ons door via GNKaanmelding@umcutrecht.nl. Daarnaast moet je je ook uitschrijven in Studielink.

Wat moet ik doen als ik door overmacht of bijzondere omstandigheden niet kan deelnemen aan de selectieprocedure?
Zie het reglement van de Universiteit Utrecht, artikel 2E voor algemene informatie. Ga voor de te volgen procedure naar deze website over het afwijken van regels.  

Hoeveel selectiepogingen verbruik ik dit jaar?
Je doet mee aan onze selectie waarmee je één selectiepoging voor Geneeskunde verbruikt.

In totaal kun je twee keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Geneeskunde in Utrecht. Als je afgelopen jaar hebt deelgenomen maar niet bent geplaatst en nog minimaal één selectiepoging hebt, kun je er dus voor kiezen om aankomend jaar opnieuw mee te doen. In totaal mag je drie keer deelnemen aan een selectieprocedure van de opleidingen Geneeskunde in Nederland.

Wat moet ik doen als ik gezakt ben?
Als je er niet in bent geslaagd om je diploma of getuigschrift te behalen, dan kun je door middel van het daarvoor bestemde digitale formulier een verzoek indienen om je selectiepoging te schrappen. Je wordt hier automatisch op gewezen via Studielink. Zie voor een nadere toelichting het reglement van de Universiteit Utrecht, artikel 2F. Deze regeling geldt ook voor kandidaten die gezakt zijn voor een toelatingsexamen zoals ccvx-examen of taaltoets. Ga voor de te volgen procedure naar deze website over het afwijken van regels.  

Selectieprocedure

Ik heb een inschrijfverzoek in Studielink gedaan en heb twee werkdagen later geen vragenformulier ontvangen in mijn mailbox. Wat moet ik doen?
Het vragenformulier wordt vanaf begin november 2019 verstuurd naar het emailadres dat je in Studielink hebt ingevuld. Iedereen die dan al ingeschreven staat, ontvangt het formulier direct. Iedereen die zich vanaf begin november inschrijft in Studielink, ontvangt het formulier binnen twee werkdagen na inschrijving. Neem dan ook pas na 1 november contact op met GNKaanmelding@umcutrecht.nl als je je voor, op of na 1 november hebt ingeschreven en je twee werkdagen na je verzoek tot inschrijving nog geen vragenformulier in je mailbox hebt ontvangen (check ook je spam mailbox).
Let op! Van 25 december t/m 1 januari is de UU gesloten.

Ik heb drie werkdagen geleden de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier beantwoord en heb geen toegang gekregen tot de studiestof. Wat moet ik doen?
Vanaf begin december geven wij toegang tot de studiestof. Neem dan ook pas na 1 december contact op met GNKaanmelding@umcutrecht.nl als je drie werkdagen nadat je de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier hebt beantwoord nog geen toegang tot de studiestof hebt gekregen (check ook je spam mailbox)
Let op! Van 25 december t/m 1 januari is de UU gesloten.

Ik heb al eindexamen gedaan. Moet ik mijn overgangscijfers 5-6 vwo of mijn eindexamencijfers invullen?
Wij vragen bewust naar overgangscijfers i.p.v. examencijfers, zodat we alle kandidaten op een zo objectief mogelijke manier met elkaar kunnen vergelijken. De meeste mensen die zich aanmelden, zijn namelijk nog 6-vwo scholier en beschikken nog niet over eindexamencijfers op het moment dat de uitslag van onze selectie wordt bepaald. Je moet dus je overgangscijfers invullen, ook wanneer je al beschikt over eindexamencijfers.

Moet ik een gewaarmerkte kopie van mijn cijferlijst meesturen met het vragenformulier?
Naast het invullen van je cijfers in het vragenformulier, moet je ze ook via datzelfde vragenformulier uploaden. We maken gebruik van deze cijferlijstverklaring. Vul het bovenste deel van het formulier zelf in, laat het onderste deel invullen door je middelbare schooldecaan en laat het ook door je decaan ondertekenen en bestempelen. Scan vervolgens de ingevulde cijferlijstverklaring in en sla het op als pdf. Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier.
Daarnaast controleert de Centrale Studenten Administratie (CsA) vanaf juli alle diploma’s van geselecteerde studenten. Hoe dat in zijn werk gaat, kun je op deze pagina met algemene informatie over numerus fixus lezen bij stap 6.

Ik wil zeker zijn van toegang tot de studiestof voor de Kennistoets in de kerstvakantie. Wat moet ik daarvoor doen?
Schrijf je voor einde werkdag 9 december in Studielink in en beantwoord de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen voor einde werkdag 13 december. Van 25 december t/m 1 januari is de UU gesloten.

Ik heb extra voorzieningen nodig op de selectiedag. Hoe kan ik die aanvragen?
Zie het reglement van de opleiding Geneeskunde. Op de hoofdpagina over selectie vind je de te volgen procedure.

Ik hoorde van een kennis dat er trainingen worden aangeboden voor de kennistoets. Waarom worden niet alle kandidaten hiervan op de hoogte gesteld? Dit zorgt voor een oneerlijke situatie.
De opleiding Geneeskunde in Utrecht heeft niets met deze trainingen te maken. Wij betreuren het bestaan hiervan maar kunnen het aanbod van commerciële bedrijven helaas niet laten verbieden.

Waar vind ik mijn studentnummer dat ik nodig heb tijdens de selectietoetsen?
Het studentnummer is het nummer dat je na je inschrijving in Studielink van de Universiteit Utrecht hebt ontvangen. Het bestaat uit 7 cijfers. Je studentnummer staat onderaan iedere mededeling die je ontvangt vanuit OSIRIS Online Application.

Het viel me op dat andere kandidaten in de pauze tijdens de selectiedag informatie uitwisselden over de selectietoetsen. Wat wordt daaraan gedaan?
De selectiecommissie heeft het standpunt dat alle kandidaten die tijdens de selectiedag informatie uitwisselen met andere kandidaten zichzelf benadelen. In deze tijden van sociale media is enige vorm van controle hierop ook niet te hanteren.

Ik heb meegedaan aan U-talent of een ander talent programma. Heeft dit positieve invloed op mijn kansen om geselecteerd te worden?
Nee, deelname aan een talentprogramma is niet één van onze selectiecriteria en dit wordt dan ook op geen enkele manier meegewogen in de beslissing over het rangnummer dat aan een kandidaat wordt toegekend. Als jij het belangrijk vindt om bijvoorbeeld jouw talentprogramma te benoemen dan kun je die ervaring verwerken in jouw reflectie op aspecten van motivatie.

Rangnummer

Wanneer ontvang ik mijn rangnummer?
Op 15 april krijg je je rangnummer. Als je rangnummer kansrijk genoeg is voor plaatsing (1 t/m 304), dan krijg je op 15 april ook direct een plaats aangeboden. Die moet je binnen twee weken accepteren. Het is ook mogelijk dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt, bijvoorbeeld omdat een andere kandidaat zich terugtrekt of gezakt is. Ook dan moet je die binnen twee weken accepteren.

Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spam mail in de gaten om na te gaan of je een plaats aangeboden hebt gekregen. Doe dit ook in je vakantie!

Op welke criteria is de ranking gebaseerd?
De selectiecriteria zijn (zie artikel 4 van het reglement van de opleiding Geneeskunde voor de volledige beschrijving):  : 

  • Score kennistoets
  • Score non-cognitieve toets
  • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
  • Overgangscijfers 5-6 vwo

Ranking vindt allereerst plaats op basis van de score voor de kennistoets. Een kandidaat die beter scoort op de kennistoets dan een andere kandidaat krijgt een kansrijker rangnummer. Vervolgens wordt, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-cognitieve toets, de score voor de reflectie op aspecten van motivatie en de overgangscijfers 5-6 vwo. Iedereen die goed scoort op de kennistoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304). Hoe kansrijker het rangnummer, hoe meer kans een kandidaat maakt op een bewijs van toelating.

Echter, bij het behalen van een voldoende hoge score voor de kennistoets in combinatie met opvallend lage scores voor de non-cognitieve toets en/of voor de reflectie op aspecten van motivatie kan een expertpanel, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, bepalen of het rangnummer hetzelfde blijft of minder kansrijk wordt t.o.v. de in de voorgaande alinea beschreven werkwijze.

Wat zijn de vervolgstappen als ik een niet kansrijk rangnummer ontvang?
Als je een niet kansrijk rangnummer ontvangt, één keer hebt deelgenomen aan de selectieprocedure van geneeskunde in Utrecht en nog minimaal één selectiepoging hebt, dan mag je volgend jaar nogmaals deelnemen aan onze selectie. Daarbij wordt niet gekeken naar je uitslag van het voorgaande jaar. Aan de selectie voor toelating tot een studiejaar kunnen namelijk geen rechten ontleend worden voor de toelating tot een volgend studiejaar. 

Wat zijn de vervolgstappen als ik een redelijk kansrijk rangnummer ontvang, maar nog geen plaats aangeboden krijg?
Als je een redelijk kansrijk rangnummer ontvangt, bestaat er alsnog een kans dat je in de periode mei tot en met uiterlijk 15 september een plaats aangeboden krijgt als andere kandidaten zich terugtrekken of gezakt zijn. Hoe kansrijker je rangnummer is, hoe meer kans je hierop maakt.

Houd rekening met de reële kans dat je ook in de periode mei tot en met 15 september geen plaats aangeboden krijgt voor de opleiding Geneeskunde. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze.
Als je geen plaats aangeboden krijgt, één keer hebt deelgenomen aan de selectieprocedure van geneeskunde in Utrecht en nog minimaal één selectiepoging over hebt, dan mag je volgend jaar nogmaals deelnemen aan onze selectie. Daarbij wordt niet gekeken naar je uitslag van het voorgaande jaar. Aan de selectie voor toelating tot een studiejaar kunnen namelijk geen rechten ontleend worden voor de toelating tot een volgend studiejaar.

Ik ben het niet eens met mijn rangnummer. Welke stappen kan ik dan nemen?
Mail eerst naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl om te kijken of jouw vragen beantwoord kunnen worden of dat er een schikking mogelijk is. Ben je niet tevreden met het antwoord? Dan staat in de toelichting op het rangnummer bij welke instantie je bezwaar kunt aantekenen.

Als blijkt dat er een fout is gemaakt in de selectieprocedure - dit kan mogelijk duidelijk worden in de schikkingsperiode of tijdens de afhandeling van je bezwaar door de Geschillenadviescommissie - dan zal je bezwaar gegrond verklaard worden door de Geschillenadviescommissie en zal opnieuw naar je rangnummer gekeken worden. Voorbeeld van een procedurefout: de score voor één van de selectiecriteria is foutief geregistreerd.

In andere gevallen (bijvoorbeeld jij vindt dat je heel erg gemotiveerd bent en dat je op grond daarvan echt een plaats moet krijgen, of je vindt dat je door de beoordelaars een te lage score hebt gekregen voor je reflectie op aspecten van motivatie, of er waren persoonlijke omstandigheden waardoor je niet goed hebt kunnen studeren voor de kennistoets) zal een bezwaar hoogstwaarschijnlijk ongegrond verklaard worden. In dat geval zal geen kansrijker rangnummer toegekend worden.

Ik heb een plaats voor een andere opleiding Geneeskunde aangeboden gekregen, maar wil wegens persoonlijke redenen liever in Utrecht studeren. Kan ik ruilen?
Nee, dit is niet mogelijk. De selectiecriteria voor de verschillende opleidingen Geneeskunde in Nederland zijn te verschillend van elkaar. Een Bewijs van Toelating ontvangen voor een andere opleiding Geneeskunde in Nederland betekent dan ook dat je alleen in die stad kan gaan studeren. Ruilen voor een plaats in Utrecht behoort niet tot de mogelijkheden.