The Routledge Handbook of Material Religion

Pooyan Tamimi Arab e.a.

Omslag van het boek 'The Routledge Handbook of Material Religion'

The Routledge Handbook of Material Religion, onder redactie van Pooyan Tamimi Arab, Jennifer Scheper Hughes (University of California, Riverside) en S. Brent Rodríguez-Plate (Hamilton College), plaatst objecten en lichamen in het middelpunt van de wetenschappelijke studie naar religie.

Materiële religie

Het Handbook behandelt eerst de diepe filosofische wortels van de belangrijkste categorieën van materiële religie en brengt vervolgens nieuwe kritische analyses naar voren, zoals queer materialities, onontkoombare materiële verstrengelingen en hyperobjecten die de kleinschalige persoonlijke kijk op religies doen kantelen.

Het boek bestaat uit dertig hoofdstukken, geschreven door een internationaal team dat een wereldwijd perspectief biedt op religieus verleden en heden, verdeeld in vier thematische delen:

  • Genealogieën van materiële religie
  • Materialisering van de termen van de studie van religie
  • Verstrengelingen, gevangenschap, ontsnappen
  • Hyperobjecten, of hoe gigantische dingen religies beïnvloeden

In deze vier delen wordt de studie van materiële religie verlegd naar systematische, kritische behandeling van de verwevenheid van religieuze machtsstructuren met raciale, economische, politieke en genderspecifieke vormen van overheersing.

Menselijke conditie

Van Spinoza’s politieke theologie tot de Afrikaanse filosofie van ubuntu; van de queer materialities van Mesoamerikaanse religie tot de Satanische Tempel van de Verenigde Staten; van islamitische liefde en opoffering in mens-dier verstrengelingen tot de verknochtheid van sjiitische militanten aan wapens; van epidemische cataclysmen in Latijns-Amerika tot enorme infrastructuren en het samenkomen van miljoenen in India’s Kumbh Mela, de studie van materiële religie blijkt bij uitstek de studie te zijn van de menselijke conditie..

Het handboek is essentieel leesvoer voor studenten en onderzoekers in religiestudies, antropologie, geschiedenis en mediastudies, en is ook interessant voor aanverwante vakgebieden als archeologie, sociologie en filosofie.