Het EDI-programma

Laat iedereen zich thuis voelen bij de Universiteit Utrecht. Wij geloven dat diversiteit van medewerkers en studenten het academisch debat verrijkt en dat iedereen gelijke kansen verdient. Dit streven zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoogleraar Janneke Plantenga, de eerste Diversity Dean van Universiteit Utrecht

Visie

Universiteit Utrecht wil een zichtbare bijdrage leveren aan een inclusieve universitaire gemeenschap, aan een rechtvaardige samenleving, en gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen.

Missie 

Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld en ziet Equality, Diversity & Inclusion (EDI) als een centraal uitgangspunt voor de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en impact. Het belang van EDI wordt weerspiegeld in ons handelen als student, leidinggevende en medewerker. Dit handelen is erop gericht een open en inspirerende gemeenschap te creëren, waar iedereen zich thuis kan voelen, met kansen voor iedereen, en met ruimte voor nieuwe vormen van denken, leren en werken. 

De drie dimensies van gelijkheid, diversiteit en inclusie: 1. Gelijkheid verwijst naar gelijke kansen voor iedereen en het tegengaan van discriminatie. 2. Diversiteit verwijst naar het erkennen, respecteren en waarderen van verschillen tussen mensen. 3. Inclusie verwijst naar een universitaire gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt en gewaardeerd wordt.

5 doelstellingen 2021-2025 en voorbeelden van acties


1 Er ontstaat op de universiteit en erbuiten meer bewustzijn over gelijkheid, diversiteit en inclusie. 

  • Training academisch leiderschap
  • Viering International Women’s Day en Coming Out Day

2 Inclusiviteit, gelijke kansen en diversiteit zijn omgezet in actie. 

  • Zorgen voor toegankelijkheid van gebouwen en online omgevingen
  • Scholingstrajecten voor vluchtelingen

3 Medewerkers en studenten voelen zich welkom en gewaardeerd.

  • Instroom en selectie gericht op diversiteit in etnische en culturele achtergrond studenten
  • Streefcijfers voor vrouwelijke wetenschappers

4 Het leer- en werkklimaat is inclusief, open en veilig. 

  • Promoten van een inclusief curriculum in het onderwijs
  • Stimuleren van rolmodellen in bestuur en directies

5 De voortgang van deze acties wordt gemonitord. 

  • Jaarrapportage diversiteit studenten en medewerkers
  • Jaarrapportage diversiteit besturen en commissies
de vijf focusterreinen van edi