Samenwerken aan impact, participatie en verbondenheid met SVO De Dreef

Op maandag 15 januari 2024 hebben de Universiteit Utrecht en voetbalvereniging SVO De Dreef een samenwerkingsovereenkomst getekend. SVO De Dreef is samen met FC Utrecht een van de drie partners in het onderzoeksproject Team and Community Building. Daarin kijken wetenschappers naar teambuilding -en performance binnen FC Utrecht én onderzoeken ze hoe in de wijk Overvecht maatschappelijke impact, participatie en verbondenheid versterkt kan worden door middel van sport. SVO De Dreef is een belangrijke en betrouwbare samenwerkingspartner die de universiteit bovendien in staat stelt om onderzoek te doen in de wijk, aldus Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur. Daarom is deze samenwerking, naast die met FC Utrecht nu ook geformaliseerd in een overeenkomst.

We willen óok met SVO De Dreef vanuit volwaardig en gelijkwaardig partnerschap maatschappelijke impact creëren, zei Anton Pijpers bij de ondertekening van de overeenkomst, en samen met betrokkenen in Overvecht bepalen welke vraagstukken het meest relevant en urgent zijn om te bestuderen. Serieus luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Eén van de manieren om dit te doen, is om intensief samen te werken met maatschappelijke partners en we zijn verheugd dat SVO De Dreef één van die partners is.

Ondertekening samenwerking UU en SVO De Dreef

Na inleidende woorden van Brahim Haddouche, secretaris van SVO De Dreef, Anton Pijpers namens de Universiteit Utrecht en Thijs van Es (algemeen directeur van FC Utrecht) werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door het bestuur van SVO De Dreef en vicedecaan onderzoek en impact van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Wolter Hassink. De gemaakte afspraken hebben met name betrekking op de omgang met de verzamelde informatie gedurende en na afloop van het onderzoek.

Na de ondertekening gaven Abid Elidrissi (wijkcoach via FC Utrecht bij De Dreef en in Overvecht) en Kathrine van den Bogert (onderzoeker van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap) korte presentaties en volgden rondetafelgesprekken met de aanwezigen van de Universiteit, FC Utrecht, SVO De Dreef en de Gemeente Utrecht.

Open Science in de praktijk


Wat zijn de problemen die je wilt oplossen, de vragen die je gaat bestuderen – daar hebben de mensen in de wijk een heel goed beeld van, zegt onderzoeker Kathrine van den Bogert. Dat strookt soms niet met het beeld dat externe partijen zoals de universiteit en FC Utrecht hebben, dus daar moet je naar luisteren. En: onderzoekers en studenten die onderzoek doen, moeten natuurlijk ook de uitkomsten met de mensen die het betreft delen. Daar schort het vaak nog aan. Dat willen we anders doen. Inzicht geven in de voortgang van het project. De bijeenkomst van 15 januari was daar ook een voorbeeld van, en een voorbeeld van wat Open Science is. Verschillende partijen werken samen om te onderzoeken hoe zij elkaar kunnen versterken in de maatschappelijke activiteiten die in en om de vereniging plaatsvinden. Daarin zijn we gelijkwaardige partners; we doen dit samen.

Wat zijn de problemen die je wilt oplossen, de vragen die je gaat bestuderen – daar hebben de mensen in de wijk een heel goed beeld van

Kathrine van den Bogert

SVO De Dreef in Overvecht


De club vervult echt een spilfunctie in de wijk, zegt Van den Bogert over De Dreef. Een doorsnee voetbalclub heeft een aantal teams die trainen en wedstrijden spelen in het weekend. Bij De Dreef is zo’n 60% wel lid, maar speelt geen competitie, om allerlei verschillende redenen (gescheiden ouders, andere (zorg)verplichtingen, grote gezinnen). Tegelijkertijd heeft de club heel veel verschillende vormen van participatie waardoor het hen gelukt is jongeren (en andere doelgroepen) bij de club te betrekken in de afgelopen jaren.

Zo zijn er bijvoorbeeld voetbalteams van jongens en meiden georganiseerd door het jongerenwerk (Stichting JoU zit op deze locatie naast De Dreef) als een wekelijkse activiteit. Kinderen van de internationale klassen van Ithaka (statushouders) die op het veld voetballen na schooltijd. Een landelijk justitieel preventieprogramma in samenwerking met sportorganisaties (gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie) voor jongeren met een lastige thuissituatie, moeite met school, of opgroeiend in armoede – om hen een alternatief te bieden voor eventueel crimineel gedrag.

Omdat het een voetbalclub is, is het leuk om erheen te gaan

En dan zijn er nog allerlei niet-sport georiënteerde activiteiten in de kantine, gaat Van den Bogert verder. Zoals de voorlichting van bureau Halt, twee dagen voor Oud & Nieuw, over wat wel en niet mag als het gaat om vuurwerk; voorlichting over omgaan met geld, over vapen. Meestal voor jongeren zelf, soms ook voor ouders. Activiteiten rondom de Utrechtse week van Respect. Informatievoorziening over schuldhulpverlening. En dan natuurlijk avonden om samen naar de voetbalwedstrijden in de Afrika Cup te kijken, deels ook samen georganiseerd met het jongerenwerk. En de jongeren bevestigen ook: omdat het een voetbalclub is, is het leuk om erheen te gaan, aldus Van den Bogert.

De wijkcoach maakt de activiteiten wat gestroomlijnder en professioneler

De wijkcoach, de vrijwilligers en het kunstgrasveld

 


De via FC Utrecht aangestelde wijkcoach Abid Elidrissi geeft onder andere de trainingen van het naschoolse sportaanbod in het kader van de Brede School, voor kinderen van basisscholen in Utrecht. Maar hij doet veel meer, benadrukt Van den Bogert. SVO De Dreef doet heel veel, maar het zijn allemaal vrijwilligers (zowel de trainers, begeleiders, bestuursleden). De wijkcoach ondersteunt bij al die activiteiten om ze net wat gestroomlijnder en professioneler te maken. Hij geeft bijvoorbeeld alle trainers een trainersopleiding en dat helpt bijvoorbeeld ook bij het aantrekken van nieuwe trainers en begeleiders (onder de ouders of oudere jeugd bijvoorbeeld) omdat ze begeleiding krijgen in wat ervan ze verwacht wordt.

Tijdens de rondetafelgesprekken stonden twee onderwerpen op de agenda: hoe creëer je als FC Utrecht en Universiteit betekenisvolle impact in de wijk? En: het vergroten van sportparticipatie in de wijk, en dan met name hoe de maatschappelijke impact van verenigingen zoals SVO De Dreef meegenomen kan worden in het faciliteren van publieke sportvoorzieningen, zoals een kunstgrasveld. Met zo’n veld zou de vereniging zowel de huidige doelgroepen meer mogelijkheden kunnen bieden als nieuwe doelgroepen kunnen aanboren.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Ronde tafel gesprekken bij SVO De Dreef

Gelijkwaardigheid


Kathrine van den Bogert en Chris Noij, organisatoren van de bijeenkomst, kijken daar met een goed gevoel op terug. Het was mooi om te zien hoe aan de gesprekstafels de verschillende perspectieven bij elkaar kwamen. Soms was het misschien wennen, maar hoe dan ook heel waardevol, zegt Noij.

De mensen van de Universiteit, FC Utrecht en SVO De Dreef waren echt goed naar elkaar aan het luisteren tijdens de gesprekken, vult Van den Bogert hem aan, terwijl het inderdaad mensen zijn die elkaar normaal gesproken niet zo snel spreken. Het was heel leuk om dat te zien ontstaan. Het was echt gelijkwaardig. Een inspirerende bijeenkomst – ook voor andere samenwerkingsrelaties van de universiteit.

Meer informatie


Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Kathrine van den Bogert (c.e.vandenbogert@uu.nl) of Chris Noij (c.noij@uu.nl) van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).