5 april 2019

Prijsuitreiking Wiskunde B-Dag

FI Wiskunde B-dag

Op vrijdag 22 maart 2019 vond de Neder­landse prijs­uitrei­king van de twintig­ste Wiskun­de B-dag plaats. Dat gebeur­de in het acade­miege­bouw van de Univer­siteit Utrecht. De wiskun­de B-dag is een interna­tionale wiskun­deacti­viteit voor teams die wordt georga­niseerd door het Freuden­thal Insti­tuut.

De tien beste teams van Neder­landse scholen werden tijdens de prijs­uitrei­king een middag lang in het zonne­tje gezet. Dat gebeur­de ter ere van de werke­lijk prachti­ge werk­stukken die door hun docen­ten, die uiter­aard ook aanwe­zig waren, werden ingezon­den.

Deken­tje ontwer­pen

Dit jaar ging de op­dracht van de wiskun­de B-dag over een beroemd open pro­bleem in de wiskun­de, te weten "Moser's worm problem". Eind jaren 60 vroeg Leo Moser zich af wat het klein­ste deken­tje is waar een 'worm' van lengte 1 in iedere mogelij­ke houding onder past. Je mag de worm daarbij schui­ven, draaien en spiege­len maar niet vervor­men. Na enkele voorbe­reiden­de opgaven mochten leerlin­gen probe­ren om zelf een derge­lijk deken­tje te ontwer­pen.

Tijdens het eerste deel van de middag van de prijs­uitrei­king werden de op­dracht en de werk­stukken van de leerlin­gen bespro­ken. Uiter­aard kwam naast alle bijdra­gen en inzich­ten van de leerlin­gen ook de laatste stand van zaken wat betreft het open "Moser's worm problem" aan de orde. Daarna gaf Vincent van der Noort, auteur van het boek "Getal­len zijn je beste vrien­den", een interac­tieve lezing over verwar­rende wiskun­de. Daarna volgde het juryrap­port met de beoorde­lingen van de werk­stukken waarna de top tien bekend werd gemaakt. Uitein­delijk volgde er een feeste­lijk diner met de nummers 1, 2 en 3 uit deze top tien.

Win­naars twintig­ste Wiskun­de B-dag

  1. Mark Rusch, Mirko van Donke­laar, Michiel Poelman en Joppe van Soest (Lorentz Casimir Lyceum).

  2. Elisa Coenen, Tim van Dijk, Shen van Hassel en Koen de Vries (Stede­lijk Gymnasi­um Nijme­gen).

  3. Inge van Ginkel, Wilge­mijne Prins, Charlot van der Lugt en Sifra Wieles (GSR Rotter­dam).

De volgen­de wiskun­de B-dag vindt plaats op 22 novem­ber 2019.

(Rogier Bos)