Oproep genomineerden Pieter van Foreest Wetenschapsprijs 2020

Pieter van Foreest (1586) © Rijksmuseum Amsterdam
Pieter van Foreest (1586) © Rijksmuseum Amsterdam

Het bestuur van de Pieter van Foreest Stichting stelt tweejaarlijks één wetenschapsprijs beschikbaar op het gebied van de medische humaniora, te weten de  geschiedenis, ethiek, filosofie, antropologie en publiekscommunicatie van geneeskunde, volksgezondheid en zorg. De prijs is uitdrukkelijk bedoeld voor het stimuleren van jong talent op deze onderzoeksterreinen. De begeleiders van de genomineerde onderzoeken wordt tevens vrijblijvend subsidie in het vooruitzicht gesteld bij vervolgonderzoek.

Doelgroep wetenschapsprijs 2020

Voor de prijs in 2020 komen studenten en niet-gepromoveerde junior onderzoekers in aanmerking die op grond van de publicatie van een masterscriptie dan wel tijdschriftartikelen in de periode 1 juni 2017 tot 1 juni 2020 getuigenis hebben gegeven van hun uitzonderlijk wetenschappelijk talent. Inzendingen dienen plaats te vinden op voordracht van een hoogleraar.

Spelregels voor de toekenning

De voordracht van genomineerden voor de prijs inclusief de digitale inzendingen van de bijbehorende publicaties dienen vòòr 15 september 2020 geregistreerd te zijn bij de voorzitter van de jury. De inzendingen worden beoordeeld door een jury waarin vier leden afkomstig uit de verschillende vakgebieden zitting hebben. Bij de beoordeling zal belang worden gehecht aan inhoudelijke kwaliteit én originaliteit. De jury zal een voordracht voor de toekenning van de prijs doen aan het bestuur van de Pieter van Foreest Stichting.

Samenstelling van de jury

Sebastiaan Broere (promovendus UvA, prijswinnaar 2017), dr. Rina Knoeff (UHD medische geschiedenis RUG), Prof. Jenny Slatman (Medical Humanities, Tilburg University), dr. Abel Thijs (Internist VUmc, bestuurslid Pieter van Foreest Stichting) nemen zitting in de jury. Als voorzitter en penvoerder van de jury zal Prof. Toine Pieters vanuit het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht optreden.

Uitreiking van de prijs

De uitreiking van de hoofdprijs van 4000 euro en de twee aanmoedigingsprijzen van elk 1000 euro zal plaatsvinden in november 2020 tijdens het jaarlijkse symposium van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG).

 

Genomineerden kunnen worden ingebracht bij:

Prof. dr. Toine Pieters - Freudenthal Instituut

e-mail: t.pieters@uu.nl