Impuls voor innovatie van Academisch Onderwijs

Vijf projecten gehonoreerd door Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs

Om onderwijs te blijven vernieuwen en verbeteren, stelt de Universiteit Utrecht jaarlijks geld beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het academisch onderwijs. De beoordelingscommissie van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) heeft vijf faculteitsoverstijgende projecten geselecteerd die zich richten op: innovatie van peerfeedback, interdisciplinaire samenwerking, co-creatie met behulp van innovatieve leer- en communicatiemiddelen, fysieke leeromgevingen en de ontwikkeling van een interdisciplinaire minor. Naast innovatieprojecten konden dit jaar voor het eerst ook voorstellen worden ingediend voor de implementatie van (USO-) innovatieresultaten van de ene faculteit bij een andere faculteit. Lees verder over de gehonoreerde projecten.

Inclusie en community vorming door peerfeedback op taalvaardigheid

Het project ‘Verbetering van academische taalvaardigheid: native speakers’ peerfeedback’ (verder Peerfeedback genoemd) wordt uitgebreid naar de faculteiten REBO en FSW. Tegelijkertijd wordt de innovatie versterkt met een buddy-component voor internationale studenten en met een breder taalaanbod op basisniveau. In deze bredere Peerfeedback - Buddy aanpak ontvangen Nederlandse studenten peerfeedback van internationale studenten (native speakers) op hun taalvaardigheid en worden deze Nederlandse studenten op hun beurt ingezet als buddy voor de deelnemende internationale studenten.

Contactpersoon: Pauline Hörmann (Recht, Economie, Bestuur & Organisatie)

TIC TO TIC: Thematic Interdisciplinary Challenge TO Teach, Inspire and Change

Dit project beoogt een UU-breed cursusconcept te ontwikkelen waarbinnen Bachelors, Masters en Life-long-learners (cross level learning) vanuit verschillende disciplines samenwerken aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken van maatschappelijke partners vanuit de strategische thema’s. Deze onderwijsvorm wordt Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) genoemd. In het concept wordt tevens co-creatie toegepast.

Contactpersoon: Mariet Hefting (Bètawetenschappen)

Interdisciplinaire bachelorcursus levend verleden, nieuwe media en ICT

Het doel van dit project is om bachelorstudenten in interdisciplinaire teams te laten werken aan vraaggestuurde, maatschappelijke uitdagingen, en ze in contact te brengen met digitale leer- en communicatiemiddelen. In opdracht van stakeholders (o.a. Utrechts Archief) uit de stad Utrecht onderzoeken studenten informatica, geowetenschappen, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en liberal arts and sciences de maatschappelijke en historische waarden van stedelijk erfgoed. Deze waarden vertalen de studenten in verhalen die ze vormgeven met behulp van databases gekoppeld aan augmented reality-technologie (AR) en citizen science. Het project stimuleert advanced digital literacy, cultural literacy en historisch besef bij studenten van de UU. De cursus wordt in co-creatie met studenten ontwikkeld en het onderwijs vindt plaats in het Teaching & Learning Lab.

Contactpersoon: Toine Pieters (Bètawetenschappen)

Los van het limiterende leslokaal: naar een integraal onderwijsontwerp, inclusief ondersteunende onderwijsruimten

De fysieke leeromgeving blijkt van invloed op leren. Dit project biedt inzicht in de vraag welke activerende didactiek mogelijk is zonder gehinderd te worden door een limiterend leslokaal. In het project herontwerpen negen docenten hun cursus zodat deze optimaal aansluit bij de leerdoelen. Het limiterende leslokaal wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Vervolgens ontwerpen of selecteren zij onderwijsruimten die deze leeractiviteiten mogelijk maken. Een toename in interactie tussen studenten is de primaire succesmaat voor deze interventies; deze worden gemeten door vragenlijsten, focusgroep-gesprekken en klasobservaties. Het project levert een handboek Learning Spaces op waarin evidence informed practices staan voor het faciliteren van interactie in en dóór een onderwijsruimte.

Contactpersoon: Jasper van Winden (Bètawetenschappen)

Interdisciplinaire minor Medical Humanities

Op basis van succesvolle eerdere samenwerking tussen Geesteswetenschappen en Geneeskunde op het gebied van medical humanities en met het oog op de veranderende gezondheidszorg en de hiermee gepaard gaande verschuiving in werkzaamheden, wordt een minor ontwikkeld. Studenten Geesteswetenschappen, Geneeskundestudenten en reeds afgestudeerde professionals op het gebied van zorg en gezondheid worden in de minor voorbereid op belangrijke ontwikkelingen in de zorg. In de minor zullen docenten Geneeskunde en Geesteswetenschappen in koppels cursussen verzorgen in vier thema’s: Geschiedenis en filosofie van de geneeskunde; Gezondheid, Technologie, AI, big data en ethiek; Gezondheid en (interculturele) communicatie en Kunst, gezondheid en ziekte.

Contactpersoon: Tessa van Charldorp (Geesteswetenschappen) & Stefan van Geelen (Geneeskunde)

Utrecht maakt onderwijsinnovatie mogelijk

Sinds 2012 kent de universiteit het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs (USO). Hiermee maakt de universiteit het mogelijk dat docenten zelf hun onderwijs innoveren. Met het fonds onderstreept de universiteit het belang dat zij hecht aan kwalitatief onderwijs en steunt goed docentschap.  Jaarlijks is 1 miljoen euro beschikbaar voor faculteitsoverstijgende projecten tot een bedrag van 250.000 euro. Deze projectvoorstellen worden beoordeeld door een commissie die onder de verantwoordelijkheid van de Board van het Centre for Academic Teaching valt. Naast de faculteitsoverstijgende projecten stelt de universiteit jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige, facultaire projecten. Eind 2019 kunnen docenten(teams) weer nieuwe voorstellen indienen, de call wordt in juni gepubliceerd. Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden om een voorstel in te dienen.