Maatschappelijke kwesties rond jeugd, opvoeding en onderwijs analyseren en aanpakken

Is er in onze haastmaatschappij nog wel voldoende tijd voor de opvoeding? Hoe verandert de opvoeding door het gebruik van social media? Hoe (de)radicaliseren jongeren? Waardoor ontstaat gameverslaving en inactiviteit in onze samenleving? Wat hebben kinderen nodig om zélf oplossingen te vinden voor pesten op school? Hoe sluit opvoedingsondersteuning aan bij niet-Westerse gemeenschappen? Hoe organiseer je passend onderwijs? Hoe moeten de nieuwe kaders voor de jeugdzorg in Nederland eruit zien? Wat kunnen we leren van hoe in het buitenland onderwijs en jeugdvoorzieningen geregeld zijn?

Innovatie van de pedagogische voorzieningen

Wil je een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke uitdagingen waarbij de relatie tussen kinderen en jongeren en hun opvoeders/onderwijzers in het geding is? Wil je meewerken aan het ontwerpen van nieuw beleid dat de positie, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders kan verbeteren? Ben je geïnteresseerd in internationale vergelijking? Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken (English: Youth, Education and Society) is het enige academische masterprogramma in Nederland dat zich speciaal richt op pedagogische beleids- en praktijkinnovatie op zowel nationaal als internationaal niveau.

Tijdens dit eenjarige verdiepende programma doe je kennis op over:

 • de kwaliteit van pedagogische en educatieve voorzieningen, zoals kinderopvang, jeugdzorg, scholen en sportclubs;
 • hoe je pedagogiek vanuit een maatschappelijk perspectief kunt leren zien;
 • hoe culturele diversiteit een rol speelt bij de overdracht van pedagogische kennis;
 • het handelen van professionals in relatie tot initiatieven van de ‘civil society’ en jongeren zelf.

Een internationale visie ontwikkelen

Daarnaast kijken we over de landsgrenzen heen. Mondiale ontwikkelingen (bijvoorbeeld globalisering, armoede en migratie) hebben immers grote impact op de levenskwaliteit van kinderen en jongeren. Ook bij het analyseren van pedagogische voorzieningen gebruiken we een internationale bril:

 • Welke kaders hanteer je voor het opzetten van jeugdzorg in Nederland in vergelijking met landen buiten Europa?
 • Hoe kan het Kinderrechtenverdrag van de VN vormgegeven worden in jeugdbeleid wereldwijd?

Ook besteedt dit programma aandacht aan internationale humanitaire samenwerking.

Voertaal is Engels

Voertaal van dit programma is Engels met de mogelijkheid om individuele onderdelen in het Nederlands te doen, zoals je thesis, je stageverslag of andere opdrachten. Je wordt gestimuleerd om zowel je academisch Engels, als je academisch Nederlands te ontwikkelen.

Onderwijs gevoed door onderzoek en werkveld

De hoogleraren Pedagogiek prof. dr. Mariëtte de Haan,  prof. dr. Micha de Winter en prof. dr. Paul Leseman leiden dit masterprogramma. Samen met een docententeam dat staat voor een gevarieerde expertise op het gebied van de pedagogiek, verzorgen zij colleges en begeleiden studenten bij hun stage en onderzoek. Contacten met het werkveld vormen een belangrijke voedingsbodem. 

Zie bijvoorbeeld een reportage van Eenvandaag op woensdag 21 januari 2015 over jonge Nederlandse jihadisten waarbij Micha de Winter bevraagd wordt (hoogleraar pedagogiek) waarom we in Nederland toch almaar geen grip lijken te krijgen op deze jongeren.

Inzicht in westerse én niet-westerse opvoedingsproblematiek

Master Youth Studies (Jeugdstudies) of Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken?

Dit masterprogramma heeft overeenkomsten met het masterprogramma Youth Studies (voorheen Jeugdstudies), maar kijkt vooral naar kinderen en jeugd vanuit een opvoedings- en educatieperspectief, bijvoorbeeld thuis, op school of via de media. Ook onderscheidt deze master zich van de master Youth Studies door haar zgn. ‘community’-benadering. Naast aandacht voor de rol van professionals, gaat het hierbij om de rol van de ‘civil society’. Ook is de kritische analyse van het maatschappelijk debat typerend voor dit masterprogramma. Je studeert bij dit programma af als pedagoog, terwijl je bij het programma Youth Studies afstudeert binnen ASW. 

Master Orthopedagogiek of Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken?

Dit masterprogramma heeft raakvlakken met het masterprogramma Orthopedagogiek (English: Clinical Child, Family and Education Studies), maar kenmerkt zich door een bredere, maatschappelijk georiënteerde, interdisciplinaire kijk op de pedagogiek. Je studeert af als pedagoog, en verwerft ook de NVO-registratie basispedagoog. In tegenstelling tot bij het programma Orthopedagogiek, houd je je niet bezig met klinische problematiek, diagnostiek of afwijkend gedrag vanuit een hulpvraag, maar met pedagogiek als een breder op de samenleving georiënteerd vak. Ook onderscheidt deze master zich van de master Orthopedagogiek door haar zgn. ‘community’-benadering. Naast aandacht voor beleid en de rol van professionals, gaat het hierbij om de rol van de samenleving bij opvoeding en onderwijs. Ook is de kritische analyse van het maatschappelijk debat typerend voor dit masterprogramma. 

Programmadoel

Met deze master ontwikkel je jezelf tot academic professional. Je leert om op theoretische en empirische wijze praktijkproblemen te analyseren, evalueren en op te lossen.

Beginnen in 2017? Stagevoorlichtings- en kennismakingsbijeenkomsten

Voor studenten die in september 2017 met de master Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken (Youth, Education and Society) gaan beginnen of dit overwegen, worden er een aantal stagevoorlichtings- en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.

Aanmelden voor dit programma?

Aanmelden voor dit programma in Studielink doe je onder de Engelstalige naam Youth, Education and Society.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Pedagogische Wetenschappen
 • Programma: Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66607
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Social and Behavioural Sciences