Selectieve toelating

Bij de master is er sprake van een selectieve toelating.

Waarom zijn masters selectief?

Doel van de selectieve toelating is het realiseren van een optimale match tussen de ambities en competenties van de student enerzijds en het masterprogramma en de UU-leeromgeving anderzijds. Daarbij streeft de UU naar het bevorderen van excellentie, gelijke kansen en diversiteit van de studentenpopulatie.

Op basis waarvan selecteert de Universiteit Utrecht?

Belangrijk is de inschatting of je het programma binnen de tijd succesvol kan afronden. Jouw eerdere academische prestaties zijn daarvoor een belangrijke maatstaf. De opleiding bepaalt naar welke studierelevante resultaten in het bijzonder wordt gekeken. Daarbij kan het gaan om GPA/cijfergemiddelde, uitslag van een gestandaardiseerde test, bewijzen van bekwaamheid/ werkstukken m.b.t. het relevante vakgebied in de voertaal van de opleiding etc. Alle masterprogramma’s gebruiken ten minste twee kwalitatieve selectiecriteria.
De toelatingseisen zijn helder en transparant geformuleerd op de aanmeldpagina en in de onderwijs- en examenregeling, zodat je vooraf op de hoogte bent van aan welke eisen je moet voldoen om toegelaten te worden tot het programma.

Zijn alle masters even selectief?

Nee. Bij sommige masterprogramma's is het beleid al verder ontwikkeld dan bij andere. Daarbij speelt een rol dat bij sommige masters de belangstelling van studenten veel groter is dan het aantal plaatsen. Het college van bestuur kan een capaciteitsbeperking instellen voor bepaalde masterprogramma’s. Hierdoor kunnen studenten die wel geschikt zijn, toch niet worden toegelaten. Een dergelijk programma is dus selectiever, omdat er meer studenten afgewezen moeten worden. Bij een aanmelding voor een selectief programma is het verstandig je ook alvast te verdiepen in andere opties.

Hoe kan je je het beste voorbereiden op selectie?

Je kan van tevoren het volgende doen:

  • Bekijk het studieprogramma en inhoud van cursussen en beroepsperspectieven, om een goed beeld te krijgen van de studie
  • Ga bij jezelf na of dit aansluit bij jouw talenten en ambities
  • Ga na of je voldoet aan de toelatingscriteria en zo niet, bedenk hoe je dit wil bijspijkeren.

Meer informatie

In de Richtlijn Onderwijs (pdf, 139 kB) is de visie van de Universiteit Utrecht op onderwijs en toelating tot de master geformuleerd.

Dreig je nergens toegelaten te worden?

Heb je je meermalen aangemeld voor een master, maar dreig je nergens toegelaten te worden? Dan kan je mogelijk een beroep doen op de vangnetregeling (pdf, 33 kB) van de Universiteit Utrecht. Deze geldt ook in 2023.

Waarom is er een vangnetregeling

De universiteiten hebben met de minister van OCW afgesproken dat zij de toegankelijkheid van de master op stelselniveau garanderen. Dit betekent dat als je een bachelor hebt behaald aan een Nederlandse universiteit, je daarna aan een Nederlandse universiteit een master moet kunnen volgen. Dat hoeft niet automatisch een master te zijn aan de instelling waar je je bachelor hebt gehaald. De Universiteit Utrecht heeft daarom als waarborg voor de toegankelijkheid van de master een vangnetregeling gemaakt.

Wanneer kom je in aanmerking voor de vangnetregeling?

Je komt in aanmerking voor de regeling als je aan de UU je bachelor hebt behaald en driemaal op inhoudelijke gronden niet bent toegelaten tot een master (aan de UU of elders). Een afwijzing omdat je te laat was, je dossier niet compleet was, je in beginsel niet voldeed aan de toelatingscriteria of andere procedurele reden, telt niet mee als een afwijzing in de zin van deze regeling.

Let op: de regeling is niet bedoeld om je via een achterdeur alsnog toe te laten tot de master waarvoor je niet bent toegelaten.

Wat moet je doen?

Als je in aanmerking komt, vul dan dit formulier in. Studieloopbaanadviseur Jacky Limvers neemt vervolgens binnen 10 werkdagen contact met jou op om een afspraak te plannen.

Wat gebeurt er vervolgens?

De Studieloopbaanadviseur zal met jou bezien welke alternatieven er voor jou zijn. Uitgaand van het gebied van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) waartoe je bacheloropleiding behoort, zal zij met jou zoeken naar masters in Nederland  waar je kunt worden toegelaten. Als er zo’n master beschikbaar is, verwijst zij je daarnaar. Is zo’n master niet beschikbaar, dan kan het College van Bestuur een masteropleiding aan de UU aanwijzen waar je wordt toegelaten.