Collegegeld

Elk jaar dat je studeert moet je collegegeld betalen. Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw situatie betaal je óf het wettelijk tarief óf het instellingstarief *.

Als je een EU/EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt en nog geen masterdiploma of doctoraaldiploma hebt, dan betaal je in het wettelijk tarief:

  2021-2022 2022-2023
Voltijd € 1084 € 2209
Deeltijd € 963 € 1963

Ga je flexstuderen, dan gelden er andere bedragen. Meer informatie over flexstuderen.

Heb je geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het instellingstarief. Behalve als:

  • je voldoet aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering van DUO,
    of
  • je een UAF-toelage ontvangt.

Heb je al een master of doctoraaldiploma (met afsluitend examen) behaald?

Heb je op of na 1 september 1991 al een masterdiploma of doctoraaldiploma (met afsluitend examen) behaald aan een bekostigde Nederlandse hogeschool of universiteit en begin je met een nieuwe master, dan geldt het instellingstarief.
Als je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen het wettelijke tarief. Informeer hierover bij Studentenservice.

Uitzondering

Heb je nog geen mastergraad behaald aan een andere onderwijsinstelling? En behaal je in studiejaar 2021-2022 of 2022-2023 een masterdiploma aan de UU (tegen het wettelijk tarief) en ga je aansluitend in studiejaar 2022-2023 een tweede masteropleiding aan de UU volgen? Dan betaal je het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief voor de tweede master, míts je hiervoor ononderbroken ingeschreven blijft. Bij tussentijdse uitschrijving komt deze uitzondering te vervallen.

Let op: Je betaalt het instellingstarief als je ingeschreven bent voor een tweede master met dezelfde CROHO code. Het betreft dan namelijk geen tweede masteropleiding, maar een tweede masterprogramma. Het is daarbij ook niet mogelijk om twee examens af te leggen onder één CROHO code.
Om te bepalen onder welke CROHO code de masteropleiding of het programma valt, kun je contact opnemen met je faculteit of raadpleeg je het CROHO register.

Kijk op de studentensite voor meer informatie over collegegeld* als je al bezig bent met een opleiding.

*) Hoogte en motiveren van het instellingscollegegeld

De Nederlandse overheid subsidieert (betaalt) één bachelor en één masteropleiding voor studenten die aan de nationaliteitseis voldoen (d.w.z. de nationaliteit hebben van een land uit de EU/EER, Suriname of Zwitserland). Deze studenten betalen voor hun opleiding het wettelijk tarief.

Voor tweede opleidingen en studenten die niet onder de nationaliteitseis vallen, geldt het instellingstarief: hiervoor krijgt de universiteit geen overheidssubsidie. De Universiteit Utrecht hanteert het instellingstarief in beginsel in alle gevallen waar er geen overheidssubsidie is. Het instellingstarief is vastgesteld op hetgeen aan bekostiging voor de betreffende studie zou worden ontvangen. De overheid hanteert drie groepen van bekostiging: laag, hoog en top. Deze corresponderen ruwweg met alfa/gamma, bèta en medisch. Voor masteropleidingen is er meer bekostiging dan voor bacheloropleidingen. De instellingstarieven volgen deze systematiek en de bijbehorende rubricering.

Tarieven premasteropleiding

Voor een premaster is het tarief dat je betaalt afhankelijk van de lengte van je programma. Premasterstudenten die voor dezelfde periode staan ingeschreven voor een andere opleiding in het hoger onderwijs en daarvoor het wettelijk collegegeld al hebben betaald, zijn vrijgesteld van betaling van de vergoeding voor de premaster. Tussentijdse uitschrijving en restitutie van de vergoeding is in beginsel niet mogelijk. Meer informatie over collegegeld staat op de studentensite.

Betalen: Machtiging afgeven

Vanaf juni ontvang je bericht van de Universiteit Utrecht over de betaling van het collegegeld. In je ‘Mijn To Do Lijst’ in Studielink zal dan de optie Voer je betaalgegevens in verschijnen. Je kunt de Universiteit Utrecht machtigen om het collegegeld ineens of in vijf termijnen te innen. Je kunt ook iemand anders laten machtigen. Heb je geen Nederlandse bankrekening of een bankrekening uit een ander SEPA-land, informeer dan bij Studentenservice over de mogelijkheden.

Meer informatie over de wijze van betalen.

Betaal je ook bij een andere instelling wettelijk collegegeld?

Ben je ingeschreven en betaal je al collegegeld aan een andere instelling voor Hoger Onderwijs? Dan kan in sommige gevallen het bedrag dat je daar betaalt in mindering worden gebracht op het collegegeld dat je aan de Universiteit Utrecht verschuldigd bent. Vraag aan de andere instelling om een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). Stuur het originele BBC o.v.v. je naam en studentnummer op naar:

Centrale Studentenadministratie
Postbus 80011
3508 TA Utrecht

Of lever het originele document in bij Studentenservice.

Let op! Een voorwaarde van de Universiteit Utrecht voor het accepteren van een BBC is dat je bij beide instellingen het wettelijk collegegeldtarief betaalt. Je kunt dus niet betalen met een BBC als je al een graad hebt en bij één van beide instellingen het instellingstarief bent verschuldigd. Ook niet als het instellingstarief even hoog is als het wettelijk tarief.

Volg je ook vakken of een opleiding bij een andere instelling?

Ga je vakken of een opleiding volgen aan een andere instelling voor Hoger Onderwijs, terwijl je ingeschreven staat bij en collegegeld betaalt aan de Universiteit Utrecht? Vraag dan Studentenservice om een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). In sommige gevallen kan het collegegeld dat je aan de Universiteit Utrecht betaalt, door de andere instelling in mindering worden gebracht op het bedrag dat je bij de andere instelling verschuldigd bent.

Je kunt het BBC zonder afspraak ophalen bij Studentenservice of opgestuurd krijgen na het invullen van het formulier Aanvraag BBC.

Let op! De andere instelling bepaalt de voorwaarden voor het accepteren van het Bewijs van Betaald Collegegeld. Een BBC kan alleen gemaakt worden voor het Nederlandse hoger onderwijs en de regeling geldt alleen als je bij beide instellingen volledig ingeschreven staat en het wettelijke collegegeldtarief verschuldigd bent.