EVENING

Effect Studie Voorschoolse Educatie: Natuurlijk Experiment in Nederlandse Gemeenten.

Groep peuters op de kinderopvang

Een multidisciplinair consortium voert een evaluatieonderzoek uit naar de effecten van voorschoolse educatie voor kinderen in maatschappelijke achterstandssituaties. Aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie, en de inzet van HBO-opgeleide medewerkers. De belangrijkste stimuleringsmaatregelen, en met name de urenuitbreiding van minimaal 10 naar 16 uur per week, gaan per augustus 2020 in. Voor veel gemeenten betekent dit een grote beleidswijziging en voor veel aanbieders van kinder- en peuteropvang een grote verandering in werkwijze, die in een relatief korte periode tot stand gebracht moeten worden. Voor andere gemeenten sluiten de maatregelen aan op al bestaand beleid en is de impact van het nieuwe beleid minder groot. Vanwege deze natuurlijke variatie is er sprake van een natuurlijk experiment dat benut kan worden om onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de maatregelen.

In EVENING worden kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status (beide ouders maximaal VMBO), kinderen van Turkse of Marokkaanse herkomst die thuis met een andere taal dan het Nederlands opgroeien, en kinderen uit andere niet-Westerse migrantengroepen, met name uit Oost-Europa gevolgd. Kinderen worden geworven in kinder- en peuteropvanggroepen door het land. We volgen de ontwikkeling van de kinderen op verschillende domeinen. Het onderzoek houdt rekening met verschillen in de kwaliteit van de voorschoolse voorziening (gemeten door middel van observaties en gestructureerde interviews) en de thuisomgeving (gemeten door middel van interviews met de ouders).

Onderzoekers

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Utrecht School of Economics en Sardes.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door NRO.