Algemene Voorwaarden

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN PDF-FORMAAT

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

GDL: het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium, onderdeel van de Universiteit Utrecht en gevestigd aan de Bolognalaan 50 te Utrecht, hier optredend als leverancier van goederen en diensten, waaronder begrepen het bestellen,  huisvesten en verzorgen van proefdieren en het verrichten van biotechnische handelingen in het kader van een uit te voeren Studie , zoals vastgelegd in een werkprotocol, onder een Project.

GDL voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden van het GDL.

DEC: de dierexperimentencommissie, wier toestemming nodig is voor de uitvoering van een Studie.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door het GDL een Opdracht wordt uitgevoerd.

Project: een geheel aan Studies.

Studie: een hoeveelheid door het GDL uit te voeren dierexperimenteel werk, vastgelegd in  een werkprotocol, in het kader van een Project, waarvoor door een DEC goedkeuring is verleend en dat onder leiding staat van de Opdrachtgever.

Artikel 2 Algemene Bepalingen

Indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze GDL voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van het GDL, alsmede op de rechtsverhoudingen die ontstaan indien een natuurlijk persoon of een rechtspersoon respectievelijk hun rechtsopvolgers, hierna te noemen "de Opdrachtgever", aan het GDL opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten en/of de levering van goederen.

Eventuele  algemene voorwaarden van Opdrachtgever of andere derden, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot uit te voeren diensten ten behoeve van Studies, in het kader van een Project,  of te leveren goederen

Alle aanbiedingen van het GDL zijn vrijblijvend. Het GDL is eerst gebonden nadat aanvaarding van de opdracht schriftelijk is bevestigd. Mondelinge toezeggingen of opdrachtverstrekkingen verbinden het GDL slechts indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door het GDL zijn bevestigd of aanvaard.

In aanvulling op het voorgaande lid geldt voor opdrachten tot levering van proefdieren, al dan niet ten behoeve van een door het GDL uit te voeren Studie, dat deze dienen te worden gedaan middels het speciaal daarvoor bestemde aanvraagformulier dat bij het GDL te verkrijgen is. Ook aldus gedane opdrachten verbinden het GDL slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door het GDL zijn aanvaard, waarvan sprake is bij terugzending door het GDL van een deel van het aanvraagformulier met de aantekening dat de bestelling gedaan is.

In opdrachten tot levering van proefdieren is tevens inbegrepen de opdracht tot bestellen, verzorgen en huisvesting van de dieren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Wijziging van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door het GDL uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Tarieven en tariefaanpassingen

Voor de uit te voeren werkzaamheden of de te leveren goederen hanteert het GDL tarieven welke op aanvraag bij het GDL beschikbaar zijn.

Jaarlijks per 1 januari worden de tarieven herzien - ook voor lopende overeenkomsten - ter verrekening van kostprijswijzigingen door toeleveranciers en andere factoren die van invloed zijn op de kostprijs.

Indien in de loop van een kalenderjaar één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - behoudt het GDL zich het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij na de totstandkoming van betreffende overeenkomst nog geen drie maanden zijn verstreken.

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden

Het GDL behartigt de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten en kunnen, waarbij hij zich zal bedienen van door gangbare en door het GDL geschikt geachte methodes, tenzij daaromtrent expliciet schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Het GDL verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens, waarvan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Het GDL zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.

In aanvulling op het vorige lid geldt dat nader overeen te komen studiespecifieke gegevens door het GDL voor een nader overeen te komen periode ten behoeve van Opdrachtgever bewaard zullen worden.

Tenzij anders overeengekomen wordt de uitvoering van de werkzaamheden verzorgd vanuit de vestiging van het GDL in Utrecht. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan elders bijvoorbeeld op locatie bij Opdrachtgever plaatsvinden indien en voor zover schriftelijk overeengekomen. De Opdrachtgever is gehouden de medewerkers van het GDL toegang te verlenen tot alle plaatsen en faciliteiten op betreffende locatie waar de aanwezigheid naar oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.

De Opdrachtgever is gehouden het GDL tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die het GDL noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of levering van goederen te kunnen verrichten.

Het GDL is gerechtigd de hem opgedragen werkzaamheden zowel geheel als gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren. Het GDL zal de Opdrachtgever hierover tijdig informeren.

Het GDL is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden - al dan niet door derden verricht - die na de totstandkoming van de overeenkomst noodzakelijk blijken voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Het GDL zal, zo extra werkzaamheden noodzakelijk blijken, onverwijld aan Opdrachtgever vooraf opgave doen van de aard van deze werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.

Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls één van hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanvraag, verlenging en naleving van de vereiste goedkeuringen, ontheffingen en meldingen.

Artikel 6 Leveringstermijnen

De tussen Opdrachtgever en het GDL overeengekomen leveringstermijnen voor goederen en/of diensten zijn slechts bij benadering opgegeven en kunnen door Opdrachtgever nimmer als fatale termijnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7 Niet-toerekenbare tekortkomingen

Het GDL is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.
Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt bijvoorbeeld doch niet uitsluitend verstaan oorlog, oorlogsgevaar, alsmede elke belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor risico van het GDL behoort te komen, zoals:

niet of niet tijdige levering van de goederen en/of diensten door derden;
werkstakingen;
bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.);
wetswijzigingen of wijziging van door de overheid anderszins opgelegde verplichtingen welke van belang zijn in verband met en die als gevolg van wijziging een belemmering opleveren voor de door het GDL uit te voeren verplichtingen of te leveren goederen;
het niet geven van vereiste goedkeuringen en ontheffingen dan wel het intrekken van gegeven goedkeuringen en ontheffingen voor door het GDL in opdracht van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

In gevallen als onder lid 1 van dit artikel bedoeld, kan het GDL ofwel de overeengekomen termijn verlengen met de duur van de niet-toerekenbare tekortkoming ofwel de overeenkomst tussentijds beëindigen.

Indien de overeenkomst ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming tussentijds door het GDL wordt beëindigd, is door Opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 8 Betaling, rente en kosten

Betaling aan het GDL van de facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als op de factuur vermeld, zulks zonder enige korting of verrekening.

Bij gebreke van tijdige betaling is het GDL van rechtswege zonder dat daarvoor sommatie of ingebrekestelling is vereist, gerechtigd om over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke  rente  voor elke ingegane maand in rekening te brengen.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voortvloeiende uit niet-nakoming van zijn verplichtingen door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Het GDL is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door het GDL of door de personen in zijn dienst bij de uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.

De Opdrachtgever is gehouden het GDL zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht of levering van de goederen gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

Bij de vaststelling van het door het GDL als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de fout minder ernstig is. Bij het bepalen van het karakter van de fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als het GDL deze in redelijkheid had moeten voorzien.

De totaal door het GDL te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde goederen of diensten.

Elke aansprakelijkheid van het GDL vervalt door het verloop van 1 jaar, te rekenen van de dag van beëindiging van de werkzaamheden.

Opdrachtgever is verplicht het GDL juist en volledig op de hoogte te stellen over de aard van de aan de proefdieren toe te dienen stoffen en/ of handelingen. Indien Opdrachtgever niet aan deze informatieplicht voldoet, is hij aansprakelijk voor alle schade die ten gevolge van deze tekortkoming ontstaat.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Het GDL heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betalingen van Opdrachtgever, behoudens zijn recht op schadevergoeding.

Indien onvoorziene, zeer bijzondere omstandigheden optreden die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst voor het GDL buitengewoon bezwaarlijk zou zijn, zal Opdrachtgever medewerking verlenen aan wijziging dan wel tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle met het GDL gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht toepassing.

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze GDL voorwaarden van toepassing zijn zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten, gebruik van de naam van het GDL, geheimhouding

In beginsel zijn de resultaten voortvloeiende uit de door het GDL ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerde studies eigendom van Opdrachtgever en rust bij Opdrachtgever het recht om ten aanzien van het Studie of de resultaten daarvan intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld octrooirechten te vestigen, tenzij anders overeengekomen of tenzij het GDL een meer dan normale intellectuele bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de resultaten. In het laatste geval zal het GDL - indien hij dat wenst -  het recht hebben om als mede-eigenaar van betreffende octrooiaanvrage op te treden.

Opdrachtgever is gerechtigd de naam van het GDL te gebruiken in relatie tot de door het GDL uitgevoerde werkzaamheden of geleverde goederen, tenzij anders overeengekomen.

Tenzij en totdat uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zijn GDL gehouden geheimhouding te betrachten ten aanzien van resultaten voortvloeiend uit door het GDL verrichte Studie.

Artikel 13 Einde Studie

Een Studie eindigt op het met de Opdrachtgever overeengekomen tijdstip. In afwijking hiervan worden bij niet-verlenging van de DEC-goedkeuring de werkzaamheden van het GDL ten behoeve van het Studie onmiddellijk beëindigd zonder dat het GDL daardoor jegens Opdrachtgever schadeplichtig is.

Artikel 14 Eigendom van de proefdieren en verplichtingen van Opdrachtgever van de uitvoering van de werkzaamheden

Het risico van tenietgaan of beschadiging van de proefdieren die in het GDL worden gehuisvest en verzorgd ten behoeve van uitvoering van Studie voor Opdrachtgever, is voor rekening van Opdrachtgever vanaf het moment dat deze dieren op naam en/of laste van deze Opdrachtgever zijn besteld.

Na beëindiging van de door het GDL uit te voeren werkzaamheden of na tussentijdse beëindiging van overeenkomsten waarop deze GDL voorwaarden van toepassing zijn, heeft het GDL het recht de dieren die hij ten behoeve van de uit te voeren Studies of anderszins onder zich houdt, binnen 1 week na beëindiging van het betreffende Studie of datum van tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever van de GDL locatie te verwijderen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Daarbij is het de keuze van het GDL of hij de dieren zal (laten) overbrengen naar elders of ze zal (laten) euthanaseren.

Artikel 15 Slotbepaling

Deze GDL  voorwaarden zijn vastgesteld op  1 oktober 2013 en kunnen worden aangehaald als GDL Voorwaarden 2013.