Organisatie

Bestuur

De leiding van het departement berust het hoofd van het departement Natuurkunde. Deze wordt daarin bijgestaan door een bestuursteam dat bestaat uit de onderwijsdirecteur en één adviserend lid vanuit de studenten en door de bestuurssecretaris.

Afdelingen

Het departement Natuurkunde is langs inhoudelijke lijnen georganiseerd in een aantal afdelingen, elke afdeling bestrijkt een specifiek onderzoeksgebied van de fysica en het fysisch onderwijs. Elke afdeling kent een voorzitter en een vicevoorzitter. Alle medewerkers uit de afdelingen zijn zowel werkzaam binnen het onderzoek als het onderwijs van het departement.

Organisatie van het onderwijs

Het onderwijs van de bachelorfase wordt verzorgd door het Julius Instituut. Aan het hoofd van dit onderwijsinstituut staat de onderwijsdirecteur.

Organisatie van het onderzoek

Alle onderzoekers zijn ondergebracht bij een van de onderzoeksafdelingen. Deze afdelingen participeren in wetenschappelijke instituten en in door de KNAW erkende (top)onderzoekscholen.

Medezeggenschap

De Departementale Adviescommissie (DAC) is het medezeggenschaporgaan van het departement. De DAC bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit studenten. De OnderwijsAdviesCommissie OAC adviseert de facultaire Onderwijscommissie en communiceert met de onderwijsdirecteur over onderwijszaken. Het Studenten Overleg Natuur- en Sterrenkunde (SONS) is het centrale punt van de medezeggenschap in het departement.

Ondersteuning van het departement

Alle departementen worden ondersteund door de facultaire bedrijfsvoering.