Zes lintjes voor wetenschappers van de Universiteit Utrecht

Zes medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen dit jaar een koninklijke onderscheiding. Drie medewerkers zijn voorgedragen door de universiteit. De onderscheidingen worden door de burgemeester van hun woonplaats uitgereikt op de vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. Daarnaast ontving ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht een onderscheiding.

Dr. Ria van der Lecq (Geesteswetenschappen) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt haar onderscheiding vooral vanwege haar inspanningen in 2003 voor de oprichting van de opleiding Liberal Arts and Sciences. Inmiddels trekt deze bacheloropleiding veel studenten en vindt zij navolging aan verschillende andere universiteiten.

Ook internationaal is Van der Lecq actief met betrekking tot het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs en onderzoek. Haar innovatieve ideeën zijn in bijvoorbeeld Australië en de Verenigde Staten (de bakermat van de Liberal Arts onderwijsmodellen) niet onopgemerkt gebleven.

Ook buiten de universiteit was Van der Lecq actief. Zij was onder meer bestuurslid van een scholengemeenschap tijdens een complex fusieproces, lid van gemeenteraad van haar woonplaats Leiden en secretaris van het bestuur van een Jeugdorkest. Lees meer

Prof. dr. Bert Weckhuysen (Bètawetenschappen) is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Weckhuysen (46) behoort tot de internationale top van zijn vakgebied, de heterogene katalyse, en onderscheidt zich bovendien door zijn grote inzet voor de toepassing van zijn onderzoek voor een duurzame samenleving. Daarnaast draagt hij door zijn leiderschap binnen en buiten de universiteit op hoog niveau bij aan de innovatie- en onderzoeksstrategie van de Nederlandse chemie.

Weckhuysen ontving onder meer de Spinozapremie, de meest prestigieuze wetenschapsprijs in Nederland. Ook is hij, naast zijn lidmaatschap van de KNAW, verkozen tot Fellow van de Royal Society of Chemistry in het Verenigd Koninkrijk en – als één van de zeer weinige niet-Amerikanen - tot Fellow van de AAAS, de Amerikaanse vereniging van wetenschappers.

Weckhuysen richt zich op fundamenteel onderzoek dat maatschappelijk relevant is en zo mogelijk op termijn tot toepassingen leidt. Vaak weet Weckhuysen bedrijven te interesseren om deze fundamentele kennis samen verder te ontwikkelen. Dit resulteerde in negen patentaanvragen

In zijn onderzoek staat duurzaamheid centraal. Zo was hij initiatiefnemer en wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoekssamenwerking CatchBio, ‘Catalysis for Sustainable Chemicals for Biomass’. In 2013 wist Weckhuysen financiering te verwerven voor het interdisciplinaire Zwaartekracht programma MCEC, Multiscale Catalytic Energy Conversion. Doel van dit programma is fundamentele doorbraken te realiseren voor de productie van duurzame energie.

Weckhuysen is verder onder meer een gewaardeerd lid van het Topteam van de Topsector Chemie en van het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van NWO. Lees meer

Prof. dr. Jozien Bensing (Sociale Wetenschappen) ontving op 24 maart van dit jaar – bij gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar – een benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 2004 was zij al benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Die onderscheiding is opgehoogd omdat zij sindsdien de prestigieuze Spinozapremie heeft ontvangen, de hoogste onderscheiding die Nederland kent. Zij kreeg die premie voor haar multidisciplinaire onderzoek naar de communicatie tussen artsen en patiënten en haar internationaal gebruikte onderzoeksmethode om non-verbale communicatie te kwantificeren.

Ook bekleedde zij in de tussenliggende periode functies bij de Gezondheidsraad, de Raad voor Gezondheidsonderzoek, de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW en was zij medeoprichter en eerste president van de European Association for Communication in Healthcare (EACH). Zij is of was bovendien toezichthouder van het Erasmus MC, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Medisch Spectrum Enschede.

Overige benoemingen UU-medewerkers

De onlangs gepensioneerde universitair docent dr. Ed Spruijt (Sociale Wetenschappen) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Spruijt is de meest vooraanstaande echtscheidingsonderzoeker in Nederland. Hij hield zich bezig met de negatieve gevolgen van een scheiding voor kinderen en pleitte voor grootschalige voorlichting en hulp aan ouders en kinderen.

Verder is prof. mr. Peter van Buuren (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau op voordracht van de Raad van State waar hij zijn grootste dienstbetrekking heeft. Van Buuren schreef belangrijke publicaties over uiteenlopende onderwerpen als rechtshandhaving, overheidsaansprakelijkheid, rechtsbescherming en wetgeving. Begin jaren negentig was hij decaan van de juridische faculteit. Daarnaast was hij voorzitter van de afdeling Staats- en bestuursrecht en leidde hij het onderzoeksprogramma Omgevingsrecht.

Dr. Frits Broeyer was tot 2004 werkzaam als hoofddocent kerkgeschiedenis. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor de universiteit spande hij zich in om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Zo werkte hij mee aan een drietal publicaties over de hoogleraar prof. dr. E. Cohen, omgekomen in Auschwitz. Daarnaast schreef hij tien jaar lang aan het boek Het Utrechtse universitaire verzet. 'Heb je Kafka gelezen?' 1940-1941. Over verzet en illiegale pers organiseerde hij ook een tentoonstelling en hij spande zich in om de namenlijst van verzetslieden op het herdenkingsmonument bij de Aula in het Academiegebouw te actualiseren. Tenslotte droeg Broeyer zorg voor de overdracht en de ontsluiting van de archieven van de Faculteit Godgeleerdheid aan Het Utrechts Archief.

Raad van Toezicht

Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht, prof. dr. Emmo Meijer, ontving een koninklijke onderscheiding. Minister Henk Kamp speldde hem de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau op.

Na een lange loopbaan bij DSM en Unilever werd Meijer in 2011, tot vorig jaar, Corporate Director R&D van FrieslandCampina. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar bio-organische chemie bij de TU Eindhoven, waarmee de Universiteit Utrecht een strategische alliantie vormt. Tevens is hij onder meer directeur/lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter van het Top Institute Food and Nutrition, voorzitter van het TKI Agri&Food, lid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en lid van de Raad van Bestuur van de KU Leuven.

Meer informatie
Lintjesregen 2015