Voornemen tot verkoop van grond door de Universiteit Utrecht aan Universitair Medisch Centrum Utrecht (N29666, 28 juni 2022)

De reactietermijn van 30 dagen is verstreken per 29 juli 2022

De Universiteit Utrecht (hierna: universiteit) heeft het voornemen om de twee percelen grond, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1108 en nummer 1243 gelegen aan de Lundlaan op het Utrecht Science Park (hierna: USP) te Utrecht met een grootte van circa 5.168 m2, te verkopen aan Universitair Medisch Centrum Utrecht (hierna: UMC Utrecht) ten behoeve van het door het UMC Utrecht te realiseren nieuwe ontvangstgebied aan de noordzijde van het UMC Utrecht met parkeergelegenheid.

Het UMC Utrecht bereidt een grootschalige vernieuwing en modernisering van haar vastgoed voor. De organisatie van het ziekenhuis wordt de komende jaren geheel anders met daarbij een opdeling in twee deelgebieden; onderwijs en onderzoek (aan de zuidzijde) en de zorg (aan de noordzijde). Het creëren van een nieuw ontvangstgebied aan de noordzijde en het verbeteren en vernieuwen van de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen is hier een belangrijk onderdeel van. Dit plan komt ten goede aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de patiënten en bezoekers van het UMC Utrecht.

Het UMC Utrecht heeft de universiteit in het begin van 2018 benaderd met het verzoek of de universiteit bereid is bovengenoemde percelen grond te verkopen zodat UMC Utrecht bovengenoemde herinrichting mogelijk kan maken. Bovengenoemd percelen grond zijn namelijk gelegen binnen het medisch cluster van het USP en grenzen aan drie zijdes aan de percelen die reeds in eigendom van het UMC Utrecht zijn. Sindsdien zijn beide partijen met elkaar in gesprek over de voorwaarden van deze verkoop.

Bovengenoemd initiatief van het UMC Utrecht met betrekking tot bovengenoemde percelen is tevens onderdeel van de gezamenlijke ruimtelijke ambities met betrekking tot de mobiliteitsaanpak en bereikbaarheid op het USP. De ambities zijn in nauwe samenwerking tussen de universiteit, het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Stichting Utrecht Science Park verder uitgewerkt in een openbaar Ambitiedocument USP (november 2018). Eind 2021 zijn de ruimtelijke ambities voor het USP in samenwerking met de gemeente Utrecht tevens vastgelegd in de Omgevingsvisie USP 2040, als basis voor de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Bovengenoemd initiatief verbetert de duurzame omgevingskwaliteit van het USP, onder andere door een bijdrage te leveren aan de ambitie voor een autoluwer USP. Door de herinrichting van de verkeersstromen blijft autoverkeer zo veel mogelijk aan de randen van het gebied en wordt de Universiteitsweg rustiger. Momenteel zijn partijen in overleg over de daadwerkelijke reservering van het perceel met als doel om te komen tot een grondverkoop in naar verwachting het vierde kwartaal van 2022.  

Gelet op voorgaande is de universiteit van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het recht van koop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde grond, te weten: UMC Utrecht.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 30 kalenderdagen na datum van publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan gebiedsontwikkeling@uu.nl onder vermelding van “Reactie voorgenomen verkoop van grond door de Universiteit Utrecht aan Universitair Medisch Centrum Utrecht (kenmerk N29666, 28 juni 2022)”. Na onze gemotiveerde reactie op uw bericht kunt u binnen een termijn van 7 kalenderdagen een kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Midden-Nederland. Indien u één van beide termijnen ongebruikt laat verstrijken, vervalt uw recht in rechte op te komen tegen de voorgenomen verkoop.

Met deze publicatie geeft de Universiteit Utrecht uitvoering aan het Didam-arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Afdeling Gebiedsontwikkeling via gebiedsontwikkeling@uu.nl.