Voornemen tot uitgifte in erfpacht van grond door de Universiteit Utrecht aan Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (N29113, 26 april 2022)

De reactietermijn van 30 dagen is verstreken per 27 mei 2022

De Universiteit Utrecht (hierna: UU) heeft het voornemen om het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1538 (gedeeltelijk) gelegen aan de Cambridgelaan op het Utrecht Science Park te Utrecht met een grootte van circa 3.714 m2 (hierna: Perceel), in erfpacht uit te geven met een afhankelijk opstalrecht aan de Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (hierna: SSH) ten behoeve van het realiseren van een studentenwooncomplex bestaande uit twee woontorens met circa 700 zelfstandige en 200 onzelfstandige studentenwoningen (genaamd: High Five).

Er bestaat momenteel een groot tekort aan studentenwoningen waar internationale en nationale studenten zich – tijdelijk – kunnen vestigen, maar ook aan studentenwoningen voor studenten die zich duurzamer vestigen (dus voor zolang de studie duurt c.q. tot het campuscontract afloopt). UU faciliteert met de erfpachtuitgifte dat (op het Perceel) studentenwoningen onder de eerste aftoppingsgrens worden gerealiseerd en blijvend als zodanig worden geëxploiteerd, ten behoeve van verhuur aan een mix van nationale en internationale studenten met een campuscontract. De mutatiegraad van studentenwoningen is gelet op het werken met campuscontracten hoog. Daarom is intensief beheer van te realiseren grote studentencomplexen op deze locatie wenselijk en is kennis van en ervaring met de studentenwoningmarkt essentieel.

De SSH is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet, die zich specifiek richt op betaalbare sociale studentenhuisvesting, opdat zij lange termijn zekerheid (voortvloeiend uit de wet) kan bieden voor wat betreft de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de studentenwoningen. SSH heeft voorts de verplichting om de woningen te verhuren als ‘betaalbare studentenhuisvesting’ zoals vastgelegd in artikel 1 van het Convenant Studentenhuisvesting (2020). Onder andere inhoudende dat de woningen conform het Woningwaarderingsstelsel (WWS) verhuurd moeten worden. Nadere afspraken over onder andere de invulling van de verplichtingen conform het WWS en aftoppingsgrenzen worden vastgelegd in de voorgenomen erfpachtovereenkomst en zijn door SSH gedurende de gehele exploitatietermijn geborgd.

De UU heeft op 8 januari 2020 met SSH een grondreserveringsovereenkomst gesloten, met als doel te komen tot de vestiging van het bovengenoemde recht van erfpacht. Sinds januari 2020 hebben de UU, SSH en de gemeente Utrecht daarom ook aanzienlijke kosten gemaakt om het plan nader uit te werken en planologisch mogelijk te maken. Zo is in samenspraak met de gemeente Utrecht een bouwenvelop opgesteld om ruimtelijke en functionele randvoorwaarden mee te geven voor bebouwing en de openbare ruimte, alles ten behoeve van de voor dit plan noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. De Bouwenvelop High Five is vervolgens ter inzage gelegd en de reacties zijn verwerkt in de reactienota. Op 6 juli 2021 is de Bouwenvelop High Five door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht vastgesteld. De UU geeft met het voornemen tot uitgifte in erfpacht van bovengenoemd perceel grond derhalve uitvoering aan de reeds bestaande contractuele afspraken met SSH.

Gelet op het voorgaande is de UU van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de vestiging van het recht van erfpacht en afhankelijk opstalrecht van de in de aanhef van deze publicatie genoemde grond, te weten: SSH.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 30 kalenderdagen na datum van publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan gebiedsontwikkeling@uu.nl onder vermelding van “Reactie voorgenomen uitgifte in erfpacht van grond door de Utrecht aan Stichting Studenten Huisvesting (N29113, 26 april 2022)”. Na onze gemotiveerde reactie op uw bericht kunt u binnen een termijn van 7 kalenderdagen een kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Midden-Nederland. Indien u één van beide termijnen ongebruikt laat verstrijken, vervalt uw recht in rechte op te komen tegen de voorgenomen uitgifte in erfpacht.

Met deze publicatie geeft de Universiteit Utrecht uitvoering aan het Didam-arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Afdeling Gebiedsontwikkeling via gebiedsontwikkeling@uu.nl.