Verslag van de Professional Performance Dialoog op 28 oktober 2020

Professionele Standaarden – Het is hard werken om ze te laten werken

Ter gelegenheid van de promotie van Marlot Kuiper.

Mirko Noordegraaf, hoogleraar publiek management aan de faculteit REBO en promotor van de promovendus, start met een korte uiteenzetting over het proefschrift. Hij start met het benoemen van een aantal feiten uit het onderzoek, vervolgt met een korte samenvatting en academische highlights uit het proefschrift en eindigt met het bespreken van de praktische relevantie van de resultaten van het onderzoek.

Vervolgens is het woord aan de 3 experts, die ieder vanuit hun eigen vakgebied nader ingaan op de betekenis van professionele standaarden in hun vakgebied.

Elaine Mak, hoogleraar rechtsgeleerdheid en vice decaan onderwijs bij Recht Bestuur en Organisatie:

"De professionele standaarden in de rechtspraak zijn er voornamelijk op gericht om rechters te helpen om op een meer systematische manier te reflecteren op de wijze waarop zij tot een oordeel komen en om te monitoren of daar een herijking nodig is. Bij het gebruik van standaarden en het streven naar kwaliteit moeten altijd in gedachten gehouden worden dat hat gaat om het belang van de  rechtzoekend."

Merel Langelaar, hoogleraar policy and impact in veterinary medicine en vice decaan faculteit Diergeneeskunde:

"Doelen van standaarden binnen de diergeneeskunde zorg zijn enerzijds de borging van de zorg anderzijds het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De standaard wordt gebruikt als verantwoordingsinstrument (borging) maar ook als instrument voor het houden van toezicht (checklist). Het is heel goed en gewenst om handvatten ter beschikking te hebben voor verbetering van de kwaliteit van diergeneeskundige zorg omdat het toch de meest recente stand van de wetenschap is waarop de richtlijnen gebaseerd is."

Marieke van der Schuur, hoogleraar Verpleegwetenschappen, UMCU:

"Is de richtlijn een doel of een middel? De richtlijn is bedoeld voor groepen patiënten, maar de individuele patiënt kan afwijken van de groep en er moet dus ruimte zijn voor een individuele benadering. In deze zin is de richtlijn dus een middel waarmee gewerkt wordt en waar dus ook omheen gewerkt kan worden. Het aantal richtlijnen is in de afgelopen tijd vertienvoudigd en daarmee ook de registratie die daarom heen georganiseerd is."

Na de 3 inleidingen volgt een discussie over de betekenis en relevantie van professionele standaarden in diverse professionele domeinen en de invloed ervan op het werk van professionals.