Rechtsvorm voor sociaal ondernemerschap: ondernemers aan zet

Sociaal ondernemerschap is sterk in ontwikkeling. Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten, zijn er goede argumenten om de maatschappelijke bv, de bv-m, als rechtsvorm in het leven te roepen. Of dit daadwerkelijk omgezet moet worden in overheidsbeleid, inclusief een aanpassing in het ondernemingsrecht, is afhankelijk van de  belangstelling van ondernemers. Het gaat hierbij om het verwachte aantal ondernemingen met maatschappelijke doelstellingen die een dergelijke bv-m zullen aannemen.

Dit is een van de voornaamste conclusies van het rapport ‘Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap. Een onderzoek naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders’. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de UU vroeg een ‘verkennend onderzoek’ te verrichten naar ‘juridische vormen voor sociaal ondernemers’.

Maatschappelijke variant

Het rapport stelt dat er argumenten zijn om een maatschappelijke variant op de huidige bv te introduceren: de bv-m. Met de introductie van de bv-m wordt tegemoet gekomen aan de wens tot erkenning en herkenning van sociaal ondernemerschap, en het verlagen van de daarmee gepaard gaande transactiekosten. Tegelijkertijd draagt de bv-m bij aan het behoud van een gelijk speelveld, omdat er geen voordelen aan de rechtsvorm zijn verbonden in termen van fiscale, aanbestedings- of andere voordelen.

Vertrouwen

Met de bv-m kunnen daarnaast op een effectieve manier betere waarborgen worden ingebouwd voor het behoud van de maatschappelijke doelstelling bij opvolgende bestuurs- en aandeelhouderschap. Dit geeft het vertrouwen aan opdrachtgevers en belanghebbenden dat nu en in de toekomst, bij opvolgend aandeelhouder- en bestuurderschap (primair) inhoud wordt gegeven aan de maatschappelijke doelstellingen van de sociale onderneming.

Incentive

Deze nieuwe rechtsvorm zou hiermee een incentive kunnen vormen voor meer en effectiever sociaal ondernemend gedrag. Daarnaast kan het zorgen voor een verdere stimulans ten aanzien van normen in de maatschappij als het gaat om hoe ondernemingen bewust bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen.

Het volledige rapport ‘Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap’ is te lezen op de site van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.