Flexstuderen
Voor Neerlandistiek is het ook mogelijk om je in te schrijven als flexstudent. Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt een aangepast collegegeld. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie vind je onder Toelating en aanmelden > Aanmeldprocedure (alleen voor UU-studenten en studenten van een andere Nederlandse universiteit).

Studenten, staf en alumni delen hun ervaringen met het programma

Een internationale kijk op Nederlandse taal en cultuur

De Nederlandse samenleving in de 21ste eeuw is internationaal georiënteerd en cultureel divers. Voor de studie van de Nederlandse taal en cultuur en voor het taal- en cultuurbeleid in Nederland levert de hedendaagse maatschappelijke context tal van interessante vragen op.

 • Hoe kijkt men in het buitenland naar de Nederlandse samenleving en hoe verhoudt die blik zich tot het Nederlandse zelfbeeld?
 • Wat is binnen Nederland het taalbeleid met betrekking tot taalvariatie en meertaligheid? Hoe wordt in binnen- en buitenland Nederlands geleerd, en door wie?
 • Welke Nederlandse literatuur kan iedereen overal ter wereld lezen, wie bepaalt dat en welke rol speelt commercie hierin? 

In de eenjarige masterprogramma Neerlandistiek onderzoek je deze vragen vanuit Nederlands en internationaal perspectief. 

Kennis vertalen naar de praktijk

In de master Neerlandistiek volg je een programma waarin de taalkunde, de (interculturele) communicatie en de letterkunde van het Nederlands geïntegreerd zijn. De combinatie van deze deelgebieden van de Neerlandistiek bereidt je voor op een baan in het werkveld van de Nederlandse taal en cultuur. Je leert antwoorden te vertalen naar beleid en acties van ministeries, bibliotheken, musea en uitgeverijen. Je leert kennis over te brengen in de rol van redacteur, beleidsmaker, journalist of taaltrainer, door het schrijven en presenteren van beleidsnotities, educatieve websites en journalistieke bijdragen. Tijdens de stage doe je onderzoek bij bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum, de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Stichting Lezen of een uitgeverij.

De praktijk leren van kenners

In deze master delen gastdocenten ervaringen uit het werkveld. Bijvoorbeeld over hoe je de vertaalslag maakt van academische kennis naar producten voor een breed publiek en hoe je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat in het veld van de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast zijn geregeld sprekers te gast die actief zijn in de media, journalistiek en het onderzoek naar taalvariatie en educatie (bv. leesbevordering). Lees meer over de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Nederlands in beeld

Voor wie is de master bedoeld?

De master is geschikt voor Nederlandse én internationale studenten die de Nederlandse taal en cultuur op masterniveau willen bestuderen en die een carrière als redacteur, journalist, beleidsmaker, educatief medewerker of communicatiemedewerker nastreven.

Heb je in het buitenland Nederlands gestudeerd, dan biedt deze master je kans je belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur vanuit een ander perspectief samen met Nederlandse studenten verder uit te bouwen. Voor studenten uit de Verenigde Staten zijn enkele kleine studiebeurzen beschikbaar uit het Martijn Zwart Fonds.

Ook studenten met een afgeronde hbo-opleiding kunnen zich aanmelden voor de master. Lees meer op de pagina Premasterprogramma

Al aan het werk?

Beoefen je een voor deze master relevant beroep en wil je je expertise vergroten? Ook dan is deze master geschikt. De colleges zijn zoveel mogelijk op voor werkende studenten gunstige tijdstippen gepland.

Na de master 

Afgestudeerden van het masterprogramma Neerlandistiek:

 • Hebben verstand van onderzoek naar de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur; ze kunnen bestaand onderzoek op dat terrein beoordelen, en door literatuuronderzoek of nieuw onderzoek de kennis rond relevante, nieuwe vraagstukken verzamelen.
 • Kunnen die vraagstukken vertalen in advies- en beleidsvragen, en in opiniërende- en educatieve vraagstellingen.
 • Kunnen die vraagstukken in organisaties agenderen en bediscussiëren in het licht van politieke en bedrijfs- en beleidsmatige contexten.
 • Kunnen educatieve teksten, communicatieadviezen, beleids- en adviesrapporten en journalistieke stukken schrijven, en mondelinge presentaties over die onderwerpen verzorgen. 

Het programma bereidt voor op functies in organisaties waar vraagstukken rond internationalisering en Nederlandse taal en cultuur een grote rol spelen. Denk aan functies als redacteur of communicatiemedewerker bij een uitgeverij, journalist, taaladviseur, (taal)beleidsmedewerker en woordvoerder bij gemeentelijke/provinciale/landelijke overheden en ambassades, taalconsulent, taaltrainer en tekstschrijver. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Neerlandistiek is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Neerlandistiek
 • Programma: Neerlandistiek
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60849
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities