Geïnteresseerd in dit programma? Volg ons webinar op 31 januari!


Een internationale kijk op Nederlandse taal en cultuur

De Nederlandse taal en cultuur worden door globalisering, digitalisering en commercialisering steeds meer in de context van andere talen en culturen bekeken, in Nederland zelf maar ook buiten het Nederlands taalgebied. De internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur levert tal van interessante vragen op. Welke aspecten van de Nederlandse cultuur zijn in beeld bij buitenlandse media? Wat is binnen Nederland het beleid op het gebied van taal, bijvoorbeeld waar het gaat om taalvariatie en meertaligheid? Hoe wordt overal ter wereld Nederlands geleerd, en door wie? Hoe communiceren Nederlandse bedrijven als Philips, KLM en Shell met hun internationale klanten, en wat is daar Nederlands of juist internationaal aan? Welke Nederlandse literatuur kan iedereen ter wereld digitaal lezen, wie bepaalt dat en welke rol speelt commercie hierin? 

Kennis vertalen naar de praktijk

In dit eenjarige masterprogramma onderzoek je deze vragen vanuit zowel het Nederlandse als het niet-Nederlandse perspectief. Je leert antwoorden te vertalen in beleid en acties van ministeries, bibliotheken, musea, uitgeverijen en bedrijven. Je leert kennis aan anderen over te brengen in de rol van redacteur, beleidsmaker, journalist of taaltrainer, door het schrijven en presenteren van beleidsnotities, educatieve websites en journalistieke bijdragen. Tijdens de stage doe je onderzoek bij bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum, de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Stichting Lezen of een uitgever.

De praktijk leren van kenners

In deze master komen gastdocenten langs die uit eigen ervaring over hun werkveld vertellen. Zo vertelt Micha Hamel – dichter, componist en cultureel ondernemer – hoe je de vertaalslag kunt maken van academische kennis naar producten voor een breed publiek en hoe je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat in het veld van de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast zijn geregeld sprekers te gast die actief zijn in de media en de journalistiek, in het taalbeleid (bv. de streektaalfunctionaris) en in het onderzoek naar taalvariatie en educatie (bv. leesbevordering). 

Lees meer over de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Leren door vergelijken

Cruciaal in deze master is dat je leert door te vergelijken: als je je eigen taal en cultuur vergelijkt met andere talen en culturen of aan historische tijden spiegelt, krijg je zelf nieuwe inzichten, maar heb je ook een middel in handen om die inzichten aan anderen over te dragen.

Nederlands in beeld

Voor wie bedoeld?

Deze master staat open voor iedereen die van waar ook ter wereld, vanuit relevante wetenschappelijke disciplines, de Nederlandse taal en cultuur op masterniveau wil bestuderen met het oog op de latere beroepsuitoefening als redacteur, beleidsmaker, communicatiemedewerker, journalist, of educatief medewerker. Voor internationale studenten zijn enkele kleine studiebeurzen beschikbaar.

Al aan het werk?

De master staat ook open voor diegenen die al werken in een voor deze master relevant beroep, en hun expertise willen vergroten. De colleges van deze master zijn om die reden zoveel mogelijk op vaste en voor werkende studenten gunstige tijdstippen gepland.

Na de master 

Afgestudeerden van het masterprogramma Neerlandistiek:

  • Hebben verstand van onderzoek naar de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur; ze kunnen bestaand onderzoek op dat terrein beoordelen, en door literatuuronderzoek of nieuw onderzoek de kennis rond relevante, nieuwe vraagstukken verzamelen.
  • Kunnen die vraagstukken vertalen in advies- en beleidsvragen, en in opiniërende- en educatieve vraagstellingen.
  • Kunnen die vraagstukken in organisaties agenderen en bediscussiëren in het licht van politieke en bedrijfs- en beleidsmatige contexten.
  • Kunnen bijvoorbeeld educatieve teksten, communicatieadviezen, beleids- en adviesrapporten en journalistieke stukken schrijven, en mondelinge presentaties over die onderwerpen verzorgen. 

Het programma bereidt voor op functies in organisaties waar vraagstukken rond internationalisering en Nederlandse taal en cultuur een grote rol spelen. Je kunt dan denken aan functies als redacteur of medewerker communicatie bij een literaire, educatieve of commerciële uitgeverij, journalist, taaladviseur, (taal)beleidsmedewerker en woordvoerder bij gemeentelijke/provinciale/landelijke overheden en ambassades, taalconsulent, taaltrainer en tekstschrijver. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Neerlandistiek is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Neerlandistiek
  • Programma: Neerlandistiek
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60849
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni 2019
  • Studenten buiten de EU/EER: 1 april 2019
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities